Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:             633                          03.04.2015г.                                   гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На дванадесети март                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 218 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Т.Н., ЕГН-********** ***, против решение № 55 от 22.12.2014г., по НАХД № 233 по описа за 2014 година на Районен съд Малко Търново, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1007/24.09.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София (АДФИ), с което на касатора за нарушение на чл.44, ал.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, на основание чл.132, ал.1 от ЗОП. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Твърди се в касационната жалба, че са неясни мотивите на районния съд по оспореното решение, защото в обстоятелствената част на същото е прието, че наказателното постановление следва да бъде изменено в санкционната му част, но в диспозитива на решението си съдът е потвърдил изцяло обжалваното пред него постановление. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт. В съдебно заседание, касаторът не е явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – директор на АДФИ, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, не ангажира доказателства и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което пледира за отхвърлянето й, с оставяне в сила на решението на Районен съд Малко Търново като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Производството пред Районен съд Малко Търново е образувано по жалба на П.Т.Н. против наказателно постановление № 11-01-1007/24.09.2014г., издадено от директора на АДФИ, с което за нарушение на чл.44, ал.9 от ЗОП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП. За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че Н. е бил правилно и законосъобразно санкциониран по посочените законови разпоредби, тъй като в качеството си на лице по смисъла на чл.8, ал.3, вр. чл.7, т.3 от ЗОП, не е изпратил информация за изпълнението на сключения договор за възлагане на обществена поръчка № 13280-27-ОПОС3/06.06.2013г. с „Крио Инженеринг“ООД до Агенцията, за вписване в Регистъра на обществените поръчки в нормативно определения срок по чл.44, ал.9 от ЗОП. Приел е, че не са налице законоустановените предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай и приложението на чл.28 от ЗАНН. Посочил е в обстоятелствената част на решението, че наказателното  постановление следва да бъде изменено в санкционната му част и потвърдено като законосъобразно и правилно в останалата му част, но в диспозитива на решението, районният съд е потвърдил наказателното постановление относно наложената на касатора имуществена санкция от 500 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира за основателно възражението в касационната жалба за допуснато съществено процесуално нарушение при постановяване на оспореното решение. Потвърждавайки наказателното постановление, районният съд неправилно е възприел, видно от диспозитива на съдебния акт, че на жалбоподателя е наложена имуществена санкция от 500 лева. В случая, с наказателно постановление № 11-01-1007/24.09.2014г. на Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП. Тази грешка при посочване вида на наложената санкция би могла да се счете за несъществена ако беше единствена, тъй като двете наказания – глобата и имуществената санкция имат еднакви правни последици, като различието е само досежно субекта на когото могат да бъдат налагани. Тя обаче е съпроводена с друго несъответствие, което е съществено – липса на единство между мотивите и диспозитива на съдебния акт. Налице е противоречие между извода, формиран в обстоятелствената част на решението за изменение на наказателното постановление в санкционната му част и диспозитива на решението, с който то е потвърдено изцяло. Това нарушение е особено съществено, тъй като прави неясна действителната воля на съда – дали е имал намерение да измени наказателното постановление или да го потвърди.

С оглед изложеното съдът приема, че при постановяване на оспореното решение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила – отменително касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК, което не може да бъде изправено в настоящото производство и препятства касационната инстанция да проведе надлежния инстанционен контрол, поради което атакуваното решение следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, който да отстрани допуснатото процесуално нарушение съобразно изложеното в настоящото решение.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,  

  

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 55 от 22.12.2014г., по НАХД № 233 по описа за 2014 година на Районен съд Малко Търново.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                         2.