Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1087              от 19.06.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Павлина Стойчева

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 218 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.В.А., ЕГН **********;*** против Решение № 250/27.12.2013г. постановено по НАХД № 459/2013г. на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление 405/26.08.2013г., издадено от Началника на РУ МВР – Айтос, с което на основание чл.179, ал.3, т.2 предл.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Ж. А. поддържа жалбата на изложените основания.

Ответникът по касация – Началник на РУМВР - Айтос,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Айтос е образувано по жалба на Д.В.А. против Наказателно постановление наказателно постановление 405/26.08.2013г., издадено от Началника на РУ МВР – Айтос, с което на основание чл.179, ал. 3, т. 4 предл.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.  За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба се твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН след като процесното наказателно постановление е издадено за нарушение на чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата. Настоящият съдебен състав намира, че е налице техническа грешка, тъй като ясно в съдържанието на наказателното постановление са изложени мотиви и е цитирана и нормата на чл.10, ал.1, т.1 от ЗП. Аналогично е и твърдението относно посочването на винетна такса за 2013г. вместо за 2014г. касационният състав напълно възприема мотивите на районния съд в тази насока.

Не се установяват твърдяните от жалбоподателя нарушения на административно процесуалните правила. Районният съд е изложил мотиви относно представените доказателства за платена винетна такса, които се възприемат от настоящята инстанция и поради това не следва да се излагат отново. Съгласно ТР № 1/12.12.2007г. на ВАС съдът има право на преценка относно маловажността на нарушението.

Не е налице необоснованост на атакуваното решение - правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция. Районния съд е изложил подробни и изчерпателни мотиви относно материалната законосъобразност на обжалвания акт, като е обсъдил в цялост и възраженията на жалбоподателя пред него. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250/27.12.2013г. постановено по НАХД № 459/2013г. на Районен съд Айтос.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                 

 

        2.