Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1485             10.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 218 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Кмета на Община Бургас против решение №2360/18.11.2011г. постановено по НАХД №3037/2011г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №НП-СД-24/18.07.2011г., издадено от заместник – кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.26, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас (НРИДТОБ) на ЕТ „С. – 53 – С.В.” е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът – ЕТ „С. – 53 – С.В.”, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.***, представлявана от С.З.В., в съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като посочва, че сочения от съда недостатък – непрецизно определяне на размера на рекламното табло не е от категорията на съществените процесуални нарушения, водещи до отмяна на наказателното постановление.

.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на ЕТ „С. – 53 – С.В.”против наказателно постановление №НП-СД-24/18.07.2011г., издадено от заместник – кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.26, ал.1 от НРИДТОБ на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.  За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че в настоящия случай задължение на наказващият орган е било да докаже не само, че нарушението е извършено и същото е извършено от нарушителя, а също и точния размер на незаконно поставените рекламно информационни табели, с оглед прецизното определяне на наложената административна санкция, което не е изпълнено.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Касационният състав намира за правилни и съответни на събраните по делото доказателства изводите на първата инстанция, че относно липсата на точно определяне на рекламната площ, при условие, че именно размерът на тази площ определя размера на наложената санкция.

Съгласно чл.26, ал.1 от НРИДТОБ, рекламно-информационни елементи (РИЕ) могат да се разполагат на територията на Община Бургас след издаване на разрешение за поставяне по реда на НРИДТОБ и в съответствие със съгласувани и одобрени проекти по реда на ЗУТ. Спазването на посочената разпоредба е гарантирано с предвидените в чл.42, ал.3  санкции, съгласно която норма за поставяне на рекламно-информационен елемент без издадено разрешение, на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, като размерът на административното наказание е в зависимост от едностранната площта на елемента: до 2 кв.м.; над 2 кв.м. до 10 кв.м. включително и над 10 кв.м. включително. Конкретният случай касае РИЕ с площ около границата на двете санкционни норми, което е още по-сериозно основание за извършване на точно и коректно замерване.

Освен изложения порок на процесното НП, поради който първата инстанция е отменила същото, този съдебен състав намира и друго основание за неговата отмяна: От така издаденото НП не става ясно дали РИЕ са били с едностранна или двустранна площ за да се изчисли сумарно площта и да се определи размера на наложената санкция. Може да бъде направено предположение основано на изготвения и представен по делото снимков материал, но същият не представлява годно доказателствено средство в настоящото производство, поради което не следва да бъде ценено.

Липсата на посочената информация препятства съда да проведе контрол за законосъобразност, тъй като не е възможно да се установи дали административния орган правилно е определил размера на наложената санкция.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2360/18.11.2011г. постановено по НАХД №3037/2011г. на Районен съд Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.