О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

575

 

гр.Бургас  24.03.2011 г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                      СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д.№ 218 по описа на Административен съд-Бургас за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалбата на ЕТ „Бургоскомерс – Васил Вълков”, от гр.Бургас, ул.Алеко Богориди №16, представлявано от Васил Вълков Танев с ЕИК 102001746, против бездействие на кмета на Община Приморско за възстановяване на гаранция за участие в проведена процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение №691/06.06.2005г. кмета на Община Приморско. 

По делото е постъпила молба от жалбоподателя, с която заявява, че оттегля жалбата и иска производството по нея да бъде прекратено.

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради оттегляне жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати. 

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Бургоскомерс – Васил Вълков, от гр. Бургас, ул. Алеко Богориди № 16, представлявано от Васил Вълков Танев с ЕИК 102001746 против бездействие на кмета на Община Приморско за възстановяване на гаранция за участие в проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, поради оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №218/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

   СЪДИЯ: