ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                            Дата  23.02.2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 23 февруари 2009 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 218  по описа за  2009 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от разследващ полицай в ОД на МВР – Стара Загора, с което се уведомява съда, че се провежда разследване по досъдебно производство № 4/2006 год., образувано срещу лицето Д.Н.А., управител на търговското дружество “Джед” ЕООД – гр.Казанлък за това, че в периода 28.01.2004 год. – 31.07.2005 год., в гр.Стара Загора, с цел да осуети установяването на  данъчни задължения в големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание – справки-декларации по ЗДДС, като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери – престъпление по чл.257, ал.1, във вр. с чл.256, ал.1 от НК.

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувано досъдебно производство по повод постъпило уведомление от ТД на НАП – Стара Загора.               

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по досъдебно производство  № 4/2006 год. по описа на ОД на МВР – Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “Стимпекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, съд. рег. по ф.д. № 1062/2003 по описа на БОС, с Булстат 102842667, данъчен № 1021411546, както следва:

1.                           заверени копия на СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби за периода 28.01.2004 – 31.07.2005 год.

2.                           заверени копия на ГДД, с прилежащите ГФО за 2004 и 2005 год.

3.                           заверени копия на пълномощни за представителство и подаване на документи в ТД на НАП – Бургас.

4.                           справки за подадени уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за периода 28.01.2004 – 31.07.2005 год.

5.                           справка за издадени ДРА и/или РА и констатираните данъчни задължения на този търговец, без прилагане на самите актове.

6.                           справка за движението на ДДС-сметката на търговеца  за периода 28.01.2004 – 31.07.2005 год.

 

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

     

                                                                              СЪДИЯ:………………