ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и шести октомври            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията докладчик Белев

Административно  дело номер 2189 по описа на съда за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

За ИЩЕЦА „БУЛГАРПЛОД“ ЕООД се явява адвокат П.К. ***, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се явява юрисконсулт С.Н., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството по делото е образувано по искова молба от „Булгарплод“ ЕООД, ЕИК 102975500, представлявано от управителя Ангел Ангелов, с която е предявен иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди за заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с АНД № 274 по описа за 2018 г. на Районен съд – Бургас, в размер на 325 лева.

По настоящето дело са представени писмени доказателства, както и посоченото дело на БРС.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище с вх. № 11252/11.10.2018 г.  от процесуалния представител на ищеца.

 

АДВ. К.: Поддържам предявения иск, както и представеното писмено становище.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорваме исковата претенция. Представям и моля да приемете копие на писмо с изх. № 18085236/28.08.2018 г., което писмо е изпратено на ищеца с покана за предоставяне на банкова сметка ***, но се е върнало поради това, че не може да бъде доставено.

Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите исковата молба изцяло и да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямаме възражение по отношение на разноските за производството пред Районен съд – Бургас. Възражението ни е относно разноските за настоящото производство. Моля да прецените, че административният орган е имал намерение за доброволно изпълнение относно заплащане разноските във връзка с отмяната на наказателното постановление.

Моля да бъдат редуцирани разноските по настоящото дело.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е основателна и доказана. Налице са предпоставките съгласно тълкувателната практика на ВАС. Възможността за доброволно заплащане е предпоставка за приключване на едно производство със спогодба, което не е факт.

Считам, че разноските за настоящото производство могат да бъдат редуцирани.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: