ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,28.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2189 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. и юрисконсулт И., които представят пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К.Г., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт М.: Поддържаме жалбата. В допълнение на същата посочвам, че обжалваното решение е незаконосъобразно, поради нарушение на законните правила за начисляване на акциз, които представляват отделни самостоятелни основания за отмяна на решението. Най-общо незаконосъобразността се състои в нарушение на чл.20, ал.2, т.5 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно който задължението за плащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление, а освобождаване за потребление е внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз. В случая стоките са поставени под такъв режим. С обжалваното решение административният орган начислява акциз за стоки, за които е учреден режим отложено плащане, след което акцизът за стоки е начислен два пъти. Тези стоки се считат влезли в потребление два пъти, което е нарушение на закона. Акциз се плаща един път при потребление на стоката. С подобно решение административният орган отменя режимът с отложено плащане на акциз с обратно действие, а в закона няма уреден механизъм за такава отмяна.

         Поддържам искането ни за извършване на експертизи.

         Представям информация за салдата на дружеството, като посочено основание за плащане е депозит по Решение № 32-11059/19.09.2014г. акциз и ДДС с бенефициент Митница-Бургас.

 

         Юрисконсулт И.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт М.. Считам, че решението на началника на митническия пункт, с което е определен тарифен код различен от определения от дружеството е неправилно и незаконосъобразно. Моля да приемете доказателствата представени с жалбата.

 

         Поддържаме доказателствените искания, както са заявени в жалбата. Моля да се произнесете по тях, след като задължите ответната страна да представи надлежен протокол за съхранение или протокол установяващ идентичност на продукта, който е даден за експертиза, доколкото е видно от административната преписка, приложена по делото, пробите са дадени за анализ по-рано от датата, на която е взетата самата проба. Независимо, че в същите са посочени номера на пломби, които съответстват, по никакъв начин не може да удостовери, че продуктът е аналогичен, още повече, че в самия протокол е посочена дата на вземане на проба 20.11.2011г.; протоколът е съставен на 15.11.2011г.; пробите са дадени на 17.11.2011г. Как е бил съхраняван продуктът не става ясно, не става ясно същият ли е продукта, затова моля да задължите ответната страна да представи тези доказателства. След което ще формулираме точни и конкретни задачи към експертизата.

         Моля да задължите ответника да представи и междинните протоколи за анализ, включително и протокол за разделяне на пробата преди извършването на анализа, който е извършен по отделни показатели съгласно Митническата лабораторна експертиза, а именно с разделената пробата да се извърши анализ по показатели ароматни съставки, асфалтени, плътност и дестилация на продукта.

         Моля да задължите административния орган да представи легализиран превод на български език на документите представени на чужд език.

 

 

         Юрисконсулт Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам изложените в жалбата и в днешно съдебно заседание аргументи неоснователни.

         По отношение искането от страна на представителите на жалбоподателя да представим документи за идентичност за това дали стоката е същата, в административно-наказателната преписка, която сме представили и моля да приемете като доказателство по настоящото дело е приложен протокол за вземане на проба с дата 17.11.2011г. под № 347. В този протокол е посочено каква е стоката, наименованието на стоката котелно гориво, посочено е бруто и нетно тегло, тарифен код, с който тази стока е декларирана, както и са посочени брой на пробите, които са взети, в какви съдове е взета пробата, посочени са номерата на пломбите. Така че не зная откъде е взета тази дата 20.11. В протокола датата е изписана в реда година, месец, ден  - 2011, 11, 17. Заявката, с която пробата е изпратена в Митническа лаборатория-Русе е със същата дата в протокола за вземане на пробите. По същия начин с описание на стоката, същите номера на пломби, само че вече са посочени само два номера на пломби, тъй като са изпратени две бутилки, а останалата част от пробата е останала на съхранение в митническия пункт като контролна проба. При взимане на пробата е присъствало лице представител на дружеството-жалбоподател, което по отношение на дата, на описания на стоката, удостоверява, че е присъствал при вземане на пробата и че не възразява срещу начина на вземане на количеството и осигуровката на пробата. Така че считам, че друго доказателство по-сигурно от това, което сме представили, няма как да представим. Това са документи, с които пробата е взета от моторен кораб и след това изпратена в Митническа лаборатория Русе.

         По отношение искането за допускане на експертиза:

         Доколкото разбирам към монета се поддържа това искане и възразявам по искането за допускането да два вида експертизи. Считам, че съдебно-химическата експертиза с така зададените въпроси не би допринесла за изясняване на каквито и да е обстоятелства по отношение конкретния случай.

          По отношение искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, считам такава неотносима към настоящия спор и моля във връзка с така зададените въпроси за съдебно-счетоводната експертиза, да ми бъде предоставена възможност да представим документи митнически декларации за износ на конкретната стока, която е била преди това въведена на територията на Република България в данъчен склад на „Лукойл” в нарушение на разрешението, което е било издадено, тъй като за този митнически и данъчен склад, за този вид стока с тарифен код, който ние сме определили, няма разрешение и поради тази причина считам, че не е основателно възражението за неправилно начисляване на акциз.  Неначисляване и освобождаване и отложено плащане на акциз касае само стоки, които са включени в този склад. А тази стока така, както сме предвидили по тарифен код, не е била предвидена да влиза в този склад.

 

         Юрисконсулт М.: По отношение възражението за допускане на двете експертизи, обръщам внимание, че въпросите към химическата експертиза касаят резултатите от митническата лаборатория, които са оспорени от наша страна.

         По отношение на съдебно-счетоводната експертиза, моля да имате предвид, че обжалваното решение е издадено в противоречие със закона и като резултат акцизът за една и съща стока ще бъде заплатен два пъти.

         Въпросите формулирани към съдебно-счетоводната експертиза са свързани именно с това.

         Юрисконсулт И.: Във връзка с изявлението на ответната страна, че в протокола датата се изписва в обратния ред:

         Дори да се приеме, че в протокола датата на съставянето е в обърнат ред, в графа 9, където е посочена дата на вземане на пробата е 15.11.2011г. Моля да задължите ответника да представи доказателства през тези два дни къде се е намирала пробата и съответства ли пробата, описана в протокола, редът и начинът, по който се съхранява пробата от 15 до 17.2011г., в случай, че пробата е една и съща, взета на 15.11 и тази по протокола, посочено,  че е взета на 17.11.

         Моля да задължите ответника да представи доказателства за Междинен лабораторен резултат на изследваните показатели, каквито протоколи следва да имат съгласно инструкцията за реда и извършване на лабораторни експертизи и съгласно БДС 1725, което трябва да прилага Митническата лаборатория предвид обстоятелството, че същата е акредитирана.

         Моля да задължите ответната страна да представи протокол за разделяне на пробата, от който да се види, че разделената точно проба е съответна на пробата, която е изпратена за анализ и съответно взета такава от кораба.

 

         Юрисконсулт Г.: За идентификация на пробите при нас и предполагам и в други администрации е посоченият номер на пломбата. Това е единственият начин да се установи дали са едни и същи пробите, които са взети и изпратени в лабораторията. Считам, че това е достатъчно доказателство да се покаже идентичността на тези взети проби.

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, с жалбата и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна до следващото съдебно заседание да представи надлежно заверен превод на документите на чужд език, съдържащи се в преписката.

 

         ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в срок до следващото съдебно заседание да представи доказателства в периода от 15.11.2011г. до 17.11.2011г. къде се е съхранявала пробата и съответно протоколът, в който е определен редът и начин по който се съхранява пробата за периода 15-17.11.2011г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в срок до следващото съдебно заседание да представи представи Междинен лабораторен резултат на изследваните показатели, каквито протоколи следва да имат съгласно инструкцията за реда и извършване на лабораторни експертизи и съгласно БДС 1725, както и да представи доказателство за акредитация на Митническа лаборатория – Русе.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в жалбата.

Експертизата да се извърши от вещото лице Д.Л. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в жалбата.

Експертизата да се извърши от вещото лице В.М. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.04.2015г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Вещите лица да се уведомят след внасяне на депозитите за извършване на експертизите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: