ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,20.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети януари                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2189 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.33 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД, редовно уведомен, за него се явяват юрисконсулти И. и М. с представено пълномощно, находящо се на лист 210 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулти Т. и Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 211 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Д.В.Л., която е депозирала заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт И.: Да се изслуша вещото лице. Предоставям на съда да прецени дали първо да се изслуша вещото лице или да се съберат доказателства в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт Т.: Не възразяваме да се изслуша първо вещото лице. 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице инж.Л. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт И.: В заключението казвате, че след извършен анализ на продукта по отношение неговата дестилация, продуктът представлява смес от въглеводороди. След анализ по отношение неговата пенетрация, плътност, кокс, пепел, цвят на разреждане, заключавате, че е тежко нефтено масло и съответно това Ви дава основание да определите, че същият се доближава до параметрите на продуктите или изцяло припокрива тарифния код посочен от дружеството-жалбоподател.

Би ли се променило това Ваше заключение, ако приемем за безспорно обстоятелството, че в този продукт ароматните съставки преобладават над неароматните или как това влияе на съдържанието на ароматните съставки на продукта с оглед определянето му.

 

Юрисконсулт Т.: Преди да отговори вещото лице, моля да отговорите това означава ли, че „Лукойл” признава резултата по отношение на ароматните съставки.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля, отговорете на зададения въпрос.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговор на поставените въпроси съм се постарала да дам характеристики на продукта, в резултат на които продуктът може да бъде сравнен с продукти класифицирани в единия от кодовете, по-точно да сравня характеристиките.

 Сравнявам процесния продукт дали отговаря на изискванията, т.е. условията, посочени в един от двата кода 2707 9999 и 2707 9991 и от тази гледна точка тези анализи са направени да се сравнят характеристиките на посочения продукт с посочените продукти от двата класа.

 

 Доколкото ароматните съставки биха повлияли на класирането:

 По принцип, съгласно Обяснителните бележки на хармонизираната система е към даден клас се оказват продукти в зависимост от съдържанието на ароматните съставки, но от гледна точка предназначението и бъдещата преработка, от тази гледна точка ароматните съставки вече не оказват съществено влияние.

При едно настройване на параметрите, например задаване на точна температура, налягане и т.н., като се настроят тези параметри, съдържанието на ароматните съставки е без значение.

Мазутът се внася като суровина за дълбочинни процеси.

 

Юрисконсулт И.: Според този анализ на дестилационни характеристики, плътност, ароматни съставки, може ли продуктът да бъде отнесен в група 2707 и по-специално в 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да бъде отнесен продуктът в код 2707 9999 в Комбинираната номенклатура е посочено, че той трябва да отговаря на четирите изисквания от т.А до т.Г – дестилация, плътност, иглена пенетрация, характеристики, различни от тези на продуктите от № 2715 0000.

Това е код за битуми и битумни смеси и покрития. Характеристиките плътност и пенетрация дават нужната информация, че той не съответства на тези четири изисквания, за да бъде класиран в код 2707 9999.

 

Юрисконсулт И.: Според Вас коя е характеристиката на продукта, която е водеща за определяне на неговия вид, съдържание, свойства и последващо негово тарифно класиране?

Юрисконсулт Т.: Възразявам. Въпросът е правен.

Юрисконсулт И.: Въпросът задавам затова, защото от заключението е видно, че е важен произхода.

 

Съдът ДОПУСКА зададеният въпрос към вещото лице, чиято квалификация ще цени с крайния съдебен акт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От гледна точка на това, доколко е важен произходът – да, така е. Мазутът е нефтен продукт с нефтен произход и се внася с цел преработка в рафинерия. От гледна точка на характеристиките, само едната мога да кажа, че е водеща, а именно да има определена дестилационна характеристика, цвят на разреждане и т.н., които са важни за продукта да бъде определен като такъв с нефтен произход. В случая за тежко нефтено масло са валидни същите показатели. В този казус продуктът е на места мазут, а другаде - котелно гориво.

 

Юрисконсулт И.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт М.: Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Т.: Според определение на съда, вещото лице следва да отговори на въпроси 1 и 2. Тъй като експертизата е допусната за отговор на въпроси 1 и 2, а вещото лице е отговорило и на въпроси 3 и 4, моля да не се приема заключението на вещото лице.

 

Юрисконсулт Г.: По отношение отговора на въпрос 3 от заключението, казвате, че характеристиките на процесния продукт съответстват на продукти съгласно условията, посочени в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура в подпозиции 2710 1971 и 2710 1999. Този отговор съобразява ли се със Забележка 2 към Глава 27 от Комбинираната номенклатура.

Юрисконсулт И.: Възразявам. Считам, че въпросът е правен. Към текста на Комбинираната номенклатура е налице нормативен акт дали се отнася даден продукт към някоя от подпозициите.

 

Съдът ДОПУСКА зададеният въпрос към вещото лице, като УКАЗВА на страните, че неговата квалификация ще цени с крайния съдебен акт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сравнявала съм характеристиките на продукта с продукти посочени от двата класа. Не съм се опитвала да класирам продукта. Сравнявам чисто физикохимическите характеристики на продукта.

 

Юрисконсулт Г.: Относно отговора на въпрос 4 - защо приемате, че всички продукти в подпозиции 2707 9991 и 2707 9999 следва да отговарят на условията в т.1 от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както ми е зададен въпроса, разглеждам продукта дали отговаря на условията и съм се постарала да дам отговор дали има и други, дали не е пълен списъка на изброените продукти или не – това е друг въпрос, но е казано, че тези продукти трябва да имат характеристиките посочени от т.А до т.Г.

Юрисконсулт Г.: Искате да кажете, че при съпоставянето изобщо не сте видели началото на т.1.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така е зададен въпросът. Отговарям дали разглежданият продукт отговаря на изискванията от т.А до т.Г. Казано е, че трябва да отговарят на условията от т.А до т.Г.

 

Юрисконсулт Г.: Направили сте изследване на определени показатели, с които ги сравнявате. Въпросът е дали от материала от пробите има останал материал, който да бъде използван за следващи експертизи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Освен посочените в отговора на въпроси 3 и 4 анализи, с оглед отговор и на въпроси 1 и 2, съм дала и анализ на продукта по други показатели. При това положение продуктът, материалът от който беше само една бутилка, се раздели на три части и се изпрати за лабораторни анализи в три лаборатории. При това положение мисля, че няма повече проби. Достатъчно много анализи са направени.

 

Юрисконсулт Г.: Въпросът ми е дали има остатък от материала в някои от лабораториите, в които са правени анализи. Може ли вещото лице да отговори дали са използвани всички материали.

Юрисконсулт Т.: Предвид факта, че вещото лице в предходни съдебни заседание заяви, че пробата е взети от преди повече от 3 години, да считаме ли че резултатите, така изготвените основни заключения, извършени технически анализи са правилни.

Юрисконсулт И.: Възразявам. Отговорът изисква предположение, каквото вещото лице не може да направи. Ако същото имаше за задача да анализира продукт, който да е съхраняван 2 години в митницата, тогава можеше да отговори на този въпрос.

Юрисконсулт Т.: Считам, че вещото лице е нарушило наредбата при изготвяне на експертизата. Предвид заключението, че пробата е негодна, следва преди да изготви заключението, да каже дали пробата е годна или не. И ако е годна, тогава да бъде извършена експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В предходни съдебни заседания коментирахме и предвид дългия срок на съхранение на пробата, казах къде евентуално биха могли това да даде отражение и на кои анализи би се отразило. Тогава, след като коментирахме, се взе решение да се направи заключението.

Казах къде биха могли предполагаемо да се отразят характеристиките.

Юрисконсулт Т.: В заключението прието в предходното съдебно заседание пише, че не може да се твърди със сигурност, че хомогенността и физикохимичните показатели на продукта са запазени. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, не може да се твърди.

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева платими, както следва:

200 лева - от внесения депозит;

разликата от 100 лева – платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Юрисконсулт И.: Тъй като приехме заключението, а беше направено искане от ответната страна за неприемането му, искам да уточня, че в протокола от съдебно заседание проведено на 10.06.2015г. е казано, че е допуснато извършване на експертизата без въпроси 3 и 4 и много правилно вещото лице е съобразило това при отговора си, но няма изключване на конкретни въпроси в заключението.

 

Юрисконсулт Т.: Дали вещото лице може да извърши проверка има ли материал за друг експертен анализ.

 

Юрисконсулт И.: Във връзка със зададения въпрос към вещото лице заявявам, че категорично оспорваме резултатите от Митническата лабораторна експертиза и така установеното съотношение на ароматните спрямо неароматните съставки. В тази връзка моля да задължите ответната страна да отговори по представените от мен два документа Митническа лабораторна експертиза и Работна карта, като направи съответното уточнение какво е изследвано по Приложение А, тъй като в работната карта, въз основа на която се издава Митническата лабораторна експертиза, в графа последна на раздел „показатели за изпитване” са посочени ароматни въглеводороди, а в Митническата лабораторна експертиза е посочено ароматни съставки. Какво точно изследване е извършено на ароматни въглеводороди или ароматни съставки.

 

Юрисконсулт Т.: Митническата лабораторна експертиза  е извършена от митническа лаборатория в гр.Русе, която има единствена компетентността да прави химичен анализ, да извършва такива анализи за митнически цели. Изготвена от лице митнически служител и компетентен в областта на химията. Така описани резултатите в Митническата лабораторна експертиза, същите са съобразени с изискванията на Приложение А, методът който е използван от Митническа лаборатория- Русе, в който са определени ароматни съставки, така, както е посочено в Приложение А, т.е. съдържание на ароматни съставки. Не мога да посоча нищо по-различно от посоченото.

 

 Юрисконсулт И.: Нямам доказателствени искания.

Представям и моля да приемете становище-молба с допълнително наведени от наша страна доводи за извършени процесуални нарушения при вземане на пробата с копие за ответника.

За сведение на съда представям Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015г., същият който представих в предходни заседания в проект. Представям за сведение писмо на Министерството на икономика по аналогичен случай за продукти аналогични на процесния, които се тарифират в позиции посочени от дружеството.

 Представям и молба с опис на направените от нас разноски.

 

Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете молба-становище с копие за ответника, в к ято е описано къде е съхранявано котелното гориво след допускането за свободно обръщение и поставянето под режим отложено плащане на акциз. В изложените в молбата твърдения и приложените документи е видно, че по безспорен начин се проследява движението на горивото в данъчния склад и последващото му извеждане от данъчния склад под отложено плащане на акциз. Тези документи касаят процесното гориво и считам, че не са представени с преписката от страна на ответника.

 

Юрисконсулт Г.: Моля като задача на вещото лице да се възложи да извърши проверка в лабораториите, където са изпратени разделените проби и да се установи има ли достатъчно количество от тях, което би могло да бъде използвано за анализ за определяне на въглеводородния състав на продукта по метод различен от метода, който е използван от Митническата лаборатория, предвид постановени решения на ВАС, от които е видно, че дават препоръки да бъде ползван метод  АSTMD-2007 или АSTM 2549-02. Евентуално, ако има достатъчно количество, да бъде извършен такъв анализ, за да се установи какво е тегловното отношение на ароматните съставки и въглеводороди и на неароматните.

Ако е налично достатъчно количество от пробите, ще поставим в нарочна молба въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт И.: Възразявам, защото в процеса действа принципът на процесуална икономия. Това ще е трета експертиза и следва ответната страна, ако имаше въпроси - да ги заяви. Те твърдяха, че ще се ползват от резултатите на Митническата лабораторна експертиза.

 Следва да се установи, че спорът в конкретния случай касае какво е ароматното съдържание, а не въглеводородния състав. Може да се установи и ароматното съдържание, но не са методи за определяне на ароматните съставки. Поради което считам, че поставянето на подобна задача на вещото лице в N на брой съдебно заседание е опит за шиканиране на процеса и за неизясняване на фактическата обстановка и ще се поставят въпроси ирелевантни за спора.

 

Юрисконсулт Т.: Няма да соча доказателства.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна задача от вещото лице, което да извърши проверка и в случай, че е налице достатъчно количество от взетите проби от продукта, да отговори на въпроса формулиран от ответната страна в днешно съдебно заседание.

 

Проверката и експертизата да се извърши от вещото лице инж.Д.Л. след внасяне на депозит в размер на 100 лева от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.03.2016г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: