ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2188 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „П.“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юк. Д. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

ЮК.Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че жалбата по делото не е подписана (лист 6). Подписът по жалбата е съществен реквизит за редовност, на който тя трябва да отговаря съгласно разпоредбата на чл. 150 ал1 т.8 от АПК.

Установеното обстоятелство поставя съда в невъзможност да прецени дали е налице действително волеизявление на жалбоподателя за оспорване на заповедта. С оглед изложеното на основание чл.158, ал.1 от АПК съдът счита, че жалбата следва да бъде оставена без движение, а на жалбоподателя да бъде дадена възможност в законоустановения срок да представи два подписани екземпляра от жалбата - един за съда и един за връчване на ответника.

ЮК.Д.: Моля, ако жалбоподателят представи подписан екземпляр от жалбата,  да ми бъде изпратен адрес: НАП ****– за юк. Д..

На основание чл.158, ал.1 от АПК, във връзка с чл.158, ал.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение жалбата на „П.“ ЕООД с ЕИК ****против заповед  за налагане на принудителна административна мярка № фк-448-0322825/16.07.2018 г. на Д.Т.В.- началник отделОперативни дейности“, Главна дирекцияФискален контрол“ в ЦУ на НАП.

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи два подписани екземпляра от жалбата – един за съда и един за връчване на ответника.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията в законоустановения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

 

ДА СЕ ДОКЛАДВА на съдията-докладчик след  изтичане на 7-дневния срок от датата на получаване на настоящото определение относно изпълнението на даденото на жалбоподателя указание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: