ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2188 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл България бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно. 

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-111056/19.09.2014г. на началника на МП„Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение №32-125870/20.10.2014г. на началник Митница Бургас.

В съдебно заседание на 24.04.2015г. съдът допусна извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която не е извършена. На 24.06.2015г. постъпи молба от вещото лице, че все още не е приключил анализът на съдържанието на ароматните съставки, което е довело до забавяне на изготвянето на експертизата. В същото съдебно заседание съдът задължи жалбоподателя да представи сключения между него договор  и „Sаybolt”, касаещ договорните отношения на дружеството „Лукойл България Бункер” ЕООД относно вземане на проби, анализ за процесния период месец октомври 2011 година. Задължи също и ответника да представи Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките по Глава 27 - минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци. Тези задължения все още не са изпълнени от страните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете заверено копие от Договор № 16П/08 сключен между жалбоподателя и „Сейболт-България” ЕООД относно вземането на проби и анализ на продукти, касаещ процесния период.

Представям и моля да приемете за сведение Регламент (ЕС) на Съвета 2015/802/19.05.2015 г. - извадка от Официален вестник на ЕС, в който е публикувано изменението в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към позиции 2707 99 91 и 2707 99 99. Считам, че с така представеният Регламент и изменението на ОБ към КН следва категоричният извод, че за да се класира определен продукт в определена подпозиция е задължително да отговаря на изискванията на в т. 1 от Обяснителните бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям и моля да приемете ОБ към Хармонизираната система и по-точно Глава 27 в изпълнение на Ваше разпореждане. Към момента нямаме доказателствени искания.

 

Съдът, предвид неизготвяне на допълнителната съдебно-химическа експертиза, намира, че следва да се отложи делото предвид на което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: