ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2188 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 09:35 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл България бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.   

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Явяват се вещите лица Е.Т. и Т.Д..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-111056/19.09.2014 г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-125870/20.10.2014 г. на началник Митница Бургас.

В съдебно заседание на 20.02.2015 г., съдът допусна извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза и допълнителна съдебно-техническа експертиза, които са извършени и представени в срок по делото.

         Съдът задължи ответника да представи писмени доказателства.

На 27.02.2015 г. постъпи писмо от ответника, с което са представени Сертификат за акредитация БСА и заповед на изпълнителния директор на ИА „Българска служба по акредитация”.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша съдебно-икономическата експертиза.

        

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по допълнителната съдебно-икономическа експертиза Т.Д. (със снета по делото самоличност).

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля, заключението да бъде прието.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Допълнителната експертиза след проверка в счетоводството на дружеството ли е извършена?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Допълнителната експертиза е изготвена въз основа на материали, които бяха предоставени от счетоводството на жалбоподателя.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във вашето заключение липсват данни за исканията, които са подадени за възстановяване на акциз и които са подадени до компетентното учреждение и отговор на въпроса как е възстановен акцизът и по какъв начин, с какъв административен акт?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предоставени ми бяха данни конкретно за всяко искане, какъв е общият размер на акциза, в т.ч. и участието на акциза по процесните митнически декларации. Посочила съм за всяко искане поотделно.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По повод посочените в таблицата декларации, тези декларации в едно искане ли са?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не са в едно искане, а са в няколко такива, които са описани по месеци и години.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Т.Д. по съдебно-икономическата експертиза, като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 200 лв. – 24.04.2015 г.)

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по допълнителната съдебно-техническа експертиза - Е.Т. (със снета по делото самоличност).

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля, заключението да бъде прието.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице по съдебно-техническата експертиза Е.Т., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в  размер на 150 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 24.04.2015 г. – 150 лв.)

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, за която да бъде назначено вещо лице, което след като се запознае с материалите по делото, да даде отговор на поставените въпроси за определяне състава на нефта. Формулираните въпроси касаят характеристиките на продукта, които са относими и е необходимо да бъдат установени с оглед правилното тарифно класиране.

Представям и моля да приемете Проект на Регламент за суспендиране на мита, от текста на който може да се направи изводът, че за да бъде класиран един продукт в позиция 2707 99 99, същият следва да отговаря кумулативно на изключенията, посочени в т. 1 от б. ”а – г” от номенклатурата за тази подпозиция.

Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни доводи, които се състоят в неспазване на производството, което е задължително за възстановяване на акциз, като за установяване на акциза се провежда производство по ДОПК. Считаме, че обжалваното решение в частта, в която е установен от момента на издаването му задължението за акциз, е нищожно.

Представям писмо от 23.09.2009 г. на Началник Агенция „Митници”, от което е видно, че за стока подобна на процесната, е определен код от КН 2710 19 99, която е декларирана от жалбоподателя.

С  оглед предоставената ни възможност от предходно съдебно заседание за вземане на становище по повод представени от ответника документи, считаме документите за ирелевантни към спора. Не се съдържат доказателства в тях, че от страна на митническия орган е спазен реда за вземане на проби. Считаме, че изложеното в обяснителната записка, която е представена, както и от разписката за проби издадена от „Sаybolt” се потвърждава тезата на жалбоподателя, че е допуснато нарушение за реда на вземане на проби и по-специално пробите да бъдат взети от митническите органи, като единственият случай е когато вземането на проби съдържа известен риск. В този случай, митническите органи следва да възложат на компетентното лице извършване вземане на пробите. В случая пробите са взети от инспектираща организация със съвсем друга цел. Липсват доказателства, че митническите органи са възложили на „Sаybolt” вземане на пробите. Жалбоподателят има договор със „Sаybolt”. В разписката за вземане на проби от „Sаybolt”, лицето, което е записано е различно по име от инспектора, което е посочено в Протокол за вземане на проби № 225/06.10.2011 г., който е  приложен по административната преписка. В тази разписка издадена от „Sаybolt” липсва подпис на жалбоподателя.  Ако това е подписът на митническия служител, то не е посочено име и длъжност. Регламентът, който представих е публикуван в Официалния вестник, но все още не е влязъл в сила.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не представяме писмени доказателства  в днешно съдебно заседание, тъй като документът, с който пробите са оставени в складовете, за да бъдат изпратени на техническата лаборатория за изследване, е оставен с протокола за вземане на проби, който е приложен към административната преписка.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че по отношение на исканите доказателства, с изготвената от вещото лице Т. експертиза по безспорен начин се доказа, че пробата е налична в Митница Бургас, че пробата, която се намира в МП „Пристанище Бургас център” фигурира и е идентифицирана от вещото лице с номера на пломбата, с което считам, че по безспорен начин се доказва идентичност на взетата проба от 06.10. 2011 г. и пробата, която е посочена в изготвената от вещото лице Т. допълнителна съдебно-техническа експертиза.

По отношение на така представените доказателства в днешно съдебно заседание - писмо от директора на Агенция „Митници” считам го за неотносимо към предмета на спора, тъй като писмото е адресирано до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и конкретно искане на жалбоподателя. Страни по настоящото дело са „Лукойл България бункер” ЕООД и МП „Пристанище Бургас център”. Предмет на делото е внесено на територията на Р България „котелно гориво”, а писмото касае стока, която следва да бъде изнесена.

По отношение на така представената молба-становище, в която се твърди нищожност на административния акт, считам същата за неоснователна. Неоснователно е и възражението, че възстановяването на акциза става съгласно разпоредбата на ДОПК. Считам, че той е специален закон, в който е предвидено установяване на акциз и в конкретния случай предвид разпоредбата на чл. 104 от ЗАДС, на която са възложени функциите на митническите органи да осъществяват акцизен контрол, като в този акцизен контрол е включено и събирането и възстановяването на акциза. В този случай считам, че компетентен е началникът на Митница Бургас, а възстановяването става по специален ред. В конкретния случай седалището и адресът на жалбоподателя е в гр. София и възстановяването става от Началник на Митница София. Считам за неоснователно искането на ответната страна, като подробни съображения ще изложа в писмен вид по съществото на спора.

         По отношение на молбата за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, считам същото за неоснователно. Считам, че така поставените въпроси няма да изяснят предмета на спора и моля същите да не бъдат допускани.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Като цяло поддържам казаното от колегата.

По отношение на въпрос № 3 считам, че същият е недопустим, тъй като се иска допълнителна съдебно-химическа експертиза. В трети въпрос се съдържат текстове от КН, като тези неща касаят компетентността по тарифно класиране, като намирам, че не е в компетентността на вещото лице да се произнесе по така зададения въпрос.

         По отношение на въпрос № 4 считам, че същият е неотносим в конкретния случай, тъй като според нас изискванията в т. 1 от б.”а – г” касаят не всички продукти, които се класират в код 2707 99 99, а касаят само определена стока. В конкретния случай считаме, че тези изисквания не са задължителни, поради което не следва да бъдат изследвани.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че въпрос № 4 е неправилно формулиран от жалбоподателя предвид факта, че е изпуснато първото изречение от самите Обяснителни бележки, което съдържа «между тези продукти».

         По отношение на въпрос № 4 има вече произнасяне на СЕС по предишен спор.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: По отношение на възраженията за поисканата експертиза, считам същите за неоснователни. На първо място, в никакъв случай не се иска от вещото лице тарифно класиране. Цитираните ОБ от КН, те съдържат конкретни физико-химически характеристики на продукта, за които отговор може да даде единствено вещото лице, тъй като спорът се съсредоточава върху това дали продуктът следва да се класира в позиция 2710 19 99 или в 2707 99 99. Поради тази причина са цитирани точно характеристиките, които се съдържат в ОБ на тези подпозиции. 

Във въпрос № 4 относно тези продукти, обръщам внимание, че това не е цитирано, тъй като е извън компетенциите на вещото лице. Считаме, че следва да се установят тези характеристики, за да се определи тарифният код на продукта, като за това има вече решение в Административен съд – Бургас, VІІІ състав. Тези характеристики следва да се установят. Те са задължителни, за да се класира продуктът и може да се допусне анализ.

По отношение на протокола за вземане на проба от 06.10.2011 г., в същия е заявено, че пробите са взети, което е отразено в този протокол, като обръщам внимание, че датата в този протокол е 03.10.2011 г., като за тези три дни няма данни, че са съхранявани съгласно Наредба № 3 и протоколът за вземане на проба. По отношение на писмото от 2009 г. на директора на Агенция „Митници”, дружеството-адресат е свързано лице, като също има решение от митническите органи за промяна на тарифния код независимо дали е за внос или износ впоследствие митницата променя кода от 2710 99 99 на 2707 99 99.

По отношение на допълнителните доводи за нищожност на самото решение, ще изложа подробно съображение по същество. Разпоредбата на чл. 104 от ЗАДС е изрична, не се касае за възстановяване на акциз, а се касае за първоначално установяване на акциз. Моля да се вземат предвид тези възражения.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че по отношение на изложеното от ответната страна възражение, че начисляването на акциза става съгласно разпоредбата на ДОПК, начисляването на акциза става при пускане на стоката в обращение към датата на вноса и в конкретния случай са приложими разпоредбите на ЗМ, като от датата на вноса се начислява мито, акциз и ДДС, а не са приложими разпоредбите на ДОПК.

         Напълно неоснователно е възражението в тази посока.

 

         Съдът, с оглед искането на страните и по доказателствата, намери следното:

         Следва да се приемат представените и докладвани в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         С оглед направените възражения в днешно съдебно заседание, следва да се задължи жалбоподателят да представи сключения между него и „Sаybolt” договор, касаещ отношение по вземане на проби към периода м. октомври 2011 г.

         Ответникът следва да бъде задължен да представи ХС за описания и кодиране на стоките по Глава 27.

         По отношение на искането за допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът намери, че същото следва да бъде уважено, като бъде назначено друго вещо лице, а именно Д.Л., която да отговори на поставените въпроси с оглед нуждата да се изслуша още едно експертно мнение.

         Предвид горното и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА докладваните в днешно съдебно заседание Сертификат за акредитация и заповед на изпълнителния директор на ИА „Българска служба по акредитация”, както и писмото от Агенция „Митници” до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД от 23.09.2009 г.

         ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да се извърши от вещото лице Д.Л. след внасяне на депозит в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес. Експертизата да отговори на поставените въпроси от жалбоподателя в нарочната писмена молба.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, най-късно до следващо съдебно заседание да представи сключения между него и „Sаybolt” договор, касаещ договорните отношения на дружеството „Луклой България бункер” ЕООД относно вземане на проби за анализ за процесния период – месец октомври 2011 г.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващо съдебно заседание да представи Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките по Глава 27 – минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация, битумни материали, минерални восъци.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.07.2015 г. от 9,30 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: