ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2188 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл България бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно. 

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Явяват се вещите лица Е.Т. и Т.Д..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-111056/19.09.2014 г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-125870/20.10.2014 г. на началник Митница Бургас.

В съдебно заседание на 19.12.2014 г., съдът допусна съдебно-икономическа експертиза и съдебно-техническа експертиза, които са извършени и представени в срок по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

 

         СНЕМА самоличността на вещите лица както следва:     

         Е.М.Т. – 67 г., български гражданин, омъжена, без дела и родство със страните.

         Т. ЖЕЛЕВА Д. - 51 г., български гражданин, омъжена, без дела и родство със страните.

         Предупредени за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещават да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-химическа експертиза.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че заключението е ясно. Нямам въпроси към вещото лице. Моля да бъде прието, но на въпросът съхранява ли се контролна проба в митническата лаборатория по повод констатираното несъответствие, в което същата е изразила мнение, че по всяка вероятност не се съхранява такава проба, моля, вещото лице да отиде на място и да допълни заключението с фактическата констатация дали се съхранява проба, в какво състояние е пробата и годна ли е за анализ?

        

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В своето заключение Вие казвате каква е дейността на ЦМЛ, какъв анализ и изследвания се извършват, като на стр. 9 сте визирали, че дейността на ЦМЛ е изследване на стоки за целите на прилагане на тарифни и нетарифни мерки и че в МЛ постъпват проби за изследване за целите на тарифното класиране.

На стр. 6 от заключението си, Вие цитирате, че в случая МЛЕ не дава отговор за оценяване на съответствието на продукта. Също така, казвате, че за стоката не са приложени всички охарактеризиращи такъв вид стока методи за изпитване, които са подробно описани в Декларация за качество от 29.09.2011 г., придружаваща стоката и приложена към делото. Следва ли ЦМЛ да оценява съответствието на продукта?

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Вещото лице е констатирало какво е извършила МЛ, а какво е длъжна, това го има в законовите и подзаконовите нормативни актове. Считам, че въпросът е правен.

 

Съдът ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос.

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да изясня, че МЛ към Агенция „Митници” извършва два вида контрол в самите лаборатории за изпитване. Единият вид контрол е свързан с изпитване на продукти на стоки на база подадени заявки от физически и юридически лица и тогава в самата заявка има едно каренце, в което съответното физическо или юридическо лице попълва показателите, по които да се направи изпитване на стоката. Вторият момент е митническият контрол по отношение на акцизните стоки на базата на който се издава съответната митническа лабораторна експертиза. Митническата лаборатория не отчита откъде са дошли резултатите в самата МЛЕ по т. № 6. Те трябва да дойдат в самата лаборатория за анализ и изпитване. Липсва протоколът от изпитването на съответния продукт по показателите, които са приложени в резултатите. Липсва, тъй като химическата лаборатория е лаборатория за изпитване съгласно стандарт 17025. Тя е задължена към получения резултат да даде стойността на определеност от извършения анализ по съответния стандарт. Това нещо липсва. Липсва и в констатациите и в становището на МЛ. От тази гледна точка, резултатите които са изписани не могат да се вземат като меродавни. Освен това, МЛЕ не излиза от логото на Българската служба по акредитация, тъй като в резултатите са показани и други показатели, които не са включени в заповедта на Българската служба по акредитация. Отделно от това, в МЛЕ към стандартите, по които са изпитвани съответните продукти липсва годината на акредитация на съответния БДС, БДС ЕN или БДС ISO, а това е задължение и е описано във всички нормативни документи и стандарти, че когато се изписва един стандарт, тъй като в годините стандартите се изменят, те трябва да имат годината, по която работи лабораторията.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Така написана МЛЕ по стандарта, който коментирате, може ли да има коментар и изводи за становище?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз мисля, че на база на това, което се изисква, тъй като лабораториите са приели да работят по стандарт ISO 9000, те трябва да работят по опрeделено изискване по стандарт 17022. Не може една МЛЕ или всяка лабораторна експертиза да вземе резултати. Откъде тя ги взема тези резултати - нали трябва да се опише как са дошли тези резултати, какъв метод е приложен, с каква точност, как е определен, как е изпитването, дали този, който подписва - началника на лабораторията - това са неща, които трябва да дойдат в констатациите и да се защити МЛЕ, че тя е точно такава и точно това уточнява.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Мисля, че не ми отговорихте на въпроса по този стандарт, който коментирате в експертизата, може ли да съдържа коментар.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук няма стандарт. Говорим за това, че МЛЕ не е издадена по акредитация съгласно заповедта. Тя е вътрешна някаква експертиза, но не е описано на база на какви резултати - лабораторията в Русе, лабораторията във Варна или лабораторията в Бургас. Няма протокол за изпитване. Данни, които са в т. 6 като резултати не са подкрепени с протокол за изпитване от лабораторията. Значи едно е лаборатория, едно е отделът, който изготвя МЛЕ. Един продукт влиза в лабораторията, входира се, отива в самата лаборатория да се изработят пробите. Тя е изпитвателна лаборатория. Записва се точно какво е получено, има ли формула за изчисление, приложена ли е формулата, температура, налягане, всички тези неща липсват. Ако в МЛЕ беше приложен първичният запис как е тръгнала пробата до химикалите, апаратурата, която се изисква. Такъв резултат, откъде е дошъл този резултат, кой е извършил анализа?

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запозната ли сте със заключението по конкретното дело? Има подпис кой го е извършил, има номер, кога е влязла пробата, в коя от лаборатория е извършена. Това са факти, които са удостоверени по безспорен начин. Вие съобразихте ли се с факта, че това е лабораторна експертиза само и единствено за тарифно класиране на стоката?

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по казаното, тъй като вещото лице коментира единствено МЛЕ, която е представена по настоящото дело. В отговора на вещото лице няколко пъти се съдържаше констатацията, че тази МЛЕ следва да бъде прикрепена с протокол за изпитване. В случая процесуалния представител на ответника се опитва да възпроизвежда дадените отговори по грешен начин.

 

         Съдът ДАВА УКАЗАНИЯ на страните, че ако имат въпроси към вещото лице следва да ги зададат и след това ще изразят становището си по експертизата.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Правилно ли сте записали ЦМЛ София или МЛ Русе е участвала в междулабораторни изпитвания?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз направих някакъв опит да се свържа с МЛ-Русе, но разговорът не протече докрай, тъй като колегите казаха, че трябва да се съобразят с това, което ще кажат юрисконсултите и затова аз отидох в сайта на Агенция „Митници” и съм изчела митническите отчети на началника на Агенция „Митници”, където в съответните раздели за митническата лабораторна дейност е описано подробно коя лаборатория на какъв етап по отношение на акредитация е, какви методи за контрол има или няма за участие в междулабораторните изпитвания по стандарт 17025. За лабораторните изпитвания има само изнесени данни по отношение на наркотични вещества за ЦМЛ-София, а за МЛ гр. Русе няма. Съответно тези междулабораторни изпитвания трябва да са по конкретни методи и тогава да се види какво се случва.

По отношение на другия въпрос, в МЛЕ не пише извършил анализа. Едно е лицето, което е извършило анализа и друго е изготвил експертизата. Различието е това, че лицето – лаборанта е в лабораторията, бърка, пуска, отчита какво се получава. Това е извършено. Изготвил означава лицето, което е написало писменото становище.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В случай, че има изпитване с участие на лабораторията, уведомява ли се Изпълнителна агенция по акредитация?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За мен въпросът е неясен. Под Изпълнителна агенция за акредитация имате предвид Българска служба по акредитация?

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ако вещото лице беше задало въпрос към тях, тези лабораторни изпитвания се записват. Откъде черпи данни дали нашите лаборатории са участвали в международно изпитване? Тя не е правила запитване нито до лабораториите, нито до Българската агенция по акредитация.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Допуснатата експертиза касае това има ли митническата лаборатория акредитация по изпитваните методи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Винаги когато се прави наблюдение, надзор от органът, Българска служба по акредитация прави заключение има ли такива изпитвания или няма. Това е един основен момент на Българска служба по акредитация и като се отворят годишните доклади на Ваньо Танов с подписа, с печата на служба Агенции Митници може ли да противоречим, че нещата, които са публично изнесени в публичното пространство и можем да ги коментираме?

Когато агенцията изпрати водещ оценител - външен, външни експерти, всички тези неща ги гледат, обобщават дали са извършени такива лабораторни изпитвания. Това е закон в Българска служба по акредитация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси. Оспорвам експертизата.

Моля да приемете Окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла и Доклад за участие в междулабораторно изпитване, който е извършен от ЦМЛ. Считам, че изводите на вещото лице са неправилни. Вещото лице твърди, че от МЛЕ не става ясно кой е изготвил и кой е извършил самото изпитване. Считам, че същата не е наясно и непълно запозната с работата на Агенция „Митници”. В ЦМЛ работят служители на Агенция „Митници” на определени длъжности. Всяка длъжност или всяко лице има длъжностна характеристика. В конкретния случай експертизата е изготвена от лицето К.С. Същата е старши инспектор в ЦМЛ, с химическо образование и считам за неоснователни изводите на вещото лице, че не става ясно от кой е изготвено. Тази лабораторна експертиза е подписана включително и от директора на ЦМЛ, който потвърждава още веднъж получените резултати. Другото ми възражение по отношение на оспорването на експертизата е, че вещото лице прави изводи без да е направило проучване или запитване нито в ЦМЛ, нито в МЛ - Русе или до Българска служба по акредитация по отношение на това дали двете лаборатории са участвали в лабораторното изпитване конкретно извършено по отношение на стока - мазут и е с най-добър резултат от 24 държави.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По отношение на представените в днешно съдебно заседание доклади на първо място относно Доклад за участие в международно изпитване - очевидно е, че лицето К.С е митнически служител. По какъв начин лице митнически служител може да извърши изпитване по определени методи след като тя е служител? Освен това, в МЛЕ пробата, която е изпитвана, е взета през м. октомври 2011 г., а тука в дата на поставяне на резултатите е дата април 2013 г. Считам, че този документ не отговаря на изискванията за годно доказателствено средство. Освен това, докладът, който е окончателен доклад от европейската комисия няма автор и считам, че не е доказателство.

По относимостта, моля да ми дадете възможност да изразя становище в следващо съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля да ми предявите тези документи, за да взема отношение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това е извадка от доклад, а не е целия доклад. Лабораторното изпитване е изготвено от старши инспектор К.С след получаване на този доклад.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от ответника.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действително е така. Знам, че по длъжностна характеристика лицето К.С е служител на Агенция „Митници”, същевременно е инженер-химик. След като тя е извършила изпитване на пробата, следва да има коректен запис, че е извършила и анализа.

В Българска служба по акредитация когато се прави наблюдение, всичките неща се описват подробно в доклад и се съхраняват в Българска служба по акредитация. Така изписани нещата не могат да покажат, че има съвместимост на пробата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам за неоснователно искането за допълнителна задача към вещото лице. От протокола за вземане на проби е видно, че са взети 3 проби, от които само 2 са взети за изпитване и третата следва да бъде в МП „Пристанище Бургас център”. Нямам други доказателствени искания засега.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да допуснете допълнителна задача към вещото лице, тъй като в заявката за анализ, с която пробата е изпратена в МЛ присъства проба с пломба. Освен това са минали 3 години и 6 месеца след вземане на пробите. В протокола и заявката, стоката е посочена като мазут.

 

Съдът по отношение на експертизата на вещото лице, намира, че следва да приеме същата, а по направените доказателствени искания ще се произнесе по-нататък в хода на днешно съдебно заседание.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно-химическата експертиза Е.Т., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по изготвената съдебно-икономическа експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Същото е отговорило пълно и ясно. Моля да бъде прието заключението.
        
ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В отговора си на въпрос № 1 Вие коментирате, че в счетоводството на жалбоподателя е заприходено котелно гориво. На база на какви документи сте изготвили експертизата само с тези, които са в административната преписка или сте ходили на място в счетоводството на „Лукой България бункер” ЕООД?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първо съм извършила проверка в счетоводството на жалбоподателя. Описала съм в раздел ІІІ на заключението кои документи съм използвала за изготвяне на заключението.

Получила съм извадка от счетоводни записвания, митнически декларации, фактури АДД, нареждания, банкови извлечения.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В първи въпрос казвате, че горивото е в данъчен склад. Кой склад е това? На „Лукойл Нефтохим Бургас” АД или на „Лукойл България бункер” ЕООД?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действително не съм уточнила чий е този данъчен склад, но приемам, че е склад на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД предвид на това, че изписваното впоследствие гориво е фактурирано с фактури издадени от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Правя логическа връзка.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Казвате, че горивото е влязло в данъчен склад. Кой е внесъл акциза „Лукой България бункер” ЕООД или „Лукойл Нефтохим Бургас” АД?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Акцизът е платен от „Лукой България бункер” ЕООД на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Описала съм фактурите на стр. 5, в отговора на въпрос № 2.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Проверявалите ли сте сметка 3041? Не казвате за кой месец е в отговора на въпрос № 1.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Горивото е заприходено с датата на фактурата и датата на получаването. Да, проверявала съм сметката. Става въпрос за сметка 3041.

По принцип заприходяването на стоката става с датата на издаване на фактурата. В конкретния случай не мога да кажа сега точната дата на заприходяването, тъй като не си нося приложението от протоколите.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Казали сте, че от страна на жалбоподателя  са подадени искания. Вие считате, че акциза е възстановен.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Понеже тези искания са подавани в дълъг период от време и обхващат и по други количества горива, не съм ги изследвала конкретно едно по едно. Не съм изследвала възстановяването на акциза поотделно. Имала съм предвид счетоводното записване, че не е възстановен акциз на тази дата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С какъв документ се възстановява акцизът?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм искала информация за това. Отговорът съм дала въз основа на сметка 456 (разчети за акцизи).

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тази сметка води ли се аналитично?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искането е месец за месец. В него са описани.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представиха ли Ви решение за възстановяване на акциз, касаещо въпросните декларации по въпросното дело, от които да обосновете своя извод, че акцизът е възстановен в пълен размер?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Обръщам внимание, че вещото лице е счетоводител. Счетоводните данни се ползват с доказателствена сила на основание чл. 172 от ГПК. Считам, че вещото лице се е аргументирало достатъчно.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

Оспорвам експертизата. Считам, че вещото лице не е изпълнило поставените задачи. Първо, от така направените изводи заплатен ли е акцизът и възстановен ли е същият, вещото лице прави общ анализ, касаещ една година в период от време - цялата 2012 г., но не представя доказателства в подкрепа на своя извод, а това са счетоводни записвания, които касаят конкретни сметки, които касаят конкретни данни. За тези счетоводни записвания следва да има административен акт, който да каже, че тази сума подлежи на възстановяване.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Вещото лице Д. е отговорила общо, тъй като въпросът е формулиран така. Моля да допуснете допълнителна задача, като вещото лице да разбие и да даде по всяка декларация с какъв документ, с какво решение за възстановяване е възстановен акцизът. Въпросът е зададен общо по първата експертиза. Моля да ми дадете възможност да формулирам въпроса.

Тъй като се установи, че протоколът за вземане на проби е съставен на 06.10.2011 г. съгласно Наредба № 3/2006, която касае вземането на проби и ръководството, което е приложено към жалбата и което е издадено въз основа на тази наредба, моля да задължите ответника да представи документ, с който пробите са влезли в склад за съхранение на проби.

Освен това, в заявката за анализ, с която пробите се изпращат на МЛ освен, че стоката е посочена като мазут, тя е котелно гориво. Освен, че едната проба не фигурира в протокола, в заявката на мястото където следва да фигурира протоколът за вземане на проби, е посочен съвсем друг номер. В тази връзка обръщам внимание, че съгласно цитираното ръководство, всяка проба се регистрира от МЛ само ако не са установени несъответствия съгласно т. 10.7 от ръководството. Ако е имало несъответствие, МЛ трябва да състави документ за несъответствие. Моля да задължите ответника да представи такъв документ ако е издаден. Ако не е издаден, да обясни причините, по които не е издаден.

Представям и моля да приемете молба-становище, в която се съдържат допълнителни аргументи за незаконосъобразност на административния акт. Моля да разгледате тези аргументи като неразделна част от жалбата. Те касаят тарифното класиране от страна на митническия орган и в подкрепа на тезата ни, че 2710 19 99 от КН е правилният тарифен код за внесената стока.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че видно от придружаващите стоката документи, които са представени от „Лукойл България бункер” ЕООД, стоката е пристигнала от Руска федерация като „мазут”, а превозните документи сочат „мазут топочный”. В тази връзка, представеният сертификат е описан също като мазут. Представям и моля да приемете служебна бележка от Тони Тончев – старши инспектор в МП „Пристанище Бургас център”, касаеща именно разминаването в описанието на стоката.

По отношение на така направеното изявление, че има разминаване в номерата на митническите пломби, моля съдът да приеме, че е техническа грешка на една цифра, като вместо 9 е 3, но освен, че е допусната техническа грешка на митническата пломба, единствено в заявката за анализ и контрол там е грешката. А в протокола за вземане на пробата, митническата пломба е изписана правилно, на етикетите са изписани правилно, както и на шишетата са изписани правилно. Когато пристигнат в МЛ документите и бутилката за изследване, същите са констатирали и правилно са изписали, което фигурира правилно в протокола, така и в етикета, а също така тази пломба е посочена от сървейската организация. Моля да приемете служебна бележка на началника на МП „Пристанище Бургас център”, от която е видно, че са издавани решения за износ, като в тези износни решения стоката е декларирана по тарифен код 2707 99 99 по КН.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните по отношение на писмените доказателства намери, че същите представени от страните в днешно съдебно заседание следва да бъдат приети, като на страните се даде възможност да вземат становище по тях в следващо съдебно заседание предвид големия им обем. Следва да се допусне извършването на поисканите от жалбоподателя съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи и следва да се задължи ответника да представи поисканите от жалбоподателя писмени доказателства.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от страните, като им ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ в срок до следващо съдебно заседание да изразят становището си по тях.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от вещото лице Е.Т., която да отговори на поставените въпроси от жалбоподателя, в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 150 лв., платими в 7-дневен срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да уточни въпроса си в писмен вид, в 7-дневен срок считано от днес.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза от вещото лице Т.Д., която да отговори на въпросите на жалбоподателя, поставени в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 200 лв., платими в 7-дневен срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да уточни въпросите си в 7-дневен срок.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок да представи  документ, с който взетите проби са оставени на съхранение в склад в компетентното митническо учреждение, както и да представи документи за несъответствие на получените проби от страна на МЛ.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015 г. от 9.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: