ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2188 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл България бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение №32-111056/19.09.2014г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-125870/20.10.2014г. на началник Митница Бургас.  Към делото е приложена административната преписка по която е издадено оспореното решение. В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-химическа експертиза, по което съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е дал становище по това искане.

С Определение № 2119/18.11.2014г., постановено по настоящото дело, съдът е спрял изпълнението на оспореното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства.

Поддържам искането направено в жалбата за назначаване на съдебно-химическа експертиза, като към въпросите в жалбата, моля да бъде поставен и допълнителен въпрос към вещото лице, който съм формулирала в писмената молба, която представям.

Поддържам искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, формулирани в жалбата.

Моля да задължите ответника да представи доказателства относно обстоятелствата описани в молбата, представена в днешно съдебно заседание, както и да представи превод на документите приложени в административната преписка, които са на чужд език. Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

По отношение на поисканата съдебно-химическа експертиза считам, че предмет на настоящия спор е промяна на тарифен номер, който е посочен в решението на МП „Пристанище Бургас център”. Считам, че за правилното тарифно класиране на стоката има решение на СЕС дело С-330 от 2014 г., от което по безспорен начин се установи, че ароматните съставки преобладават над неароматните съставки. В конкретния случай, извършената от митническата администрация експертиза доказва именно, че стоката, която е декларирана по тарифен код 2710, като неароматните съставки преобладават и на база на заключението на ЦМЛ и заключението на началника на МП „Пристанище Бургас-център” е издал своя административен акт, в който е променил тарифния код 2707 99 99, с което считам за неоснователно искането на ответната страна за допускане на съдебно-химическа експертиза по така формулираните въпроси.

По отношение на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, считам същото за неоснователно. Предмет на настоящото дело е внос на стока, а така поисканата експертиза е да бъде извършена съдебно-счетоводна експертиза, която да докаже дали задължението на дружеството е заплатено, но при износ. Считам, че публични държавни вземания се дължат при внос и в конкретния случай не е относимо дали стоката е изнесена от Република България, с което считам неоснователно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

По данни в декларацията по безспорен начин се вижда, че не е начислено мито. Единствено дължимата сума е била ДДС. При промяна на тарифния номер се установи, че тази стока към датата на влизането й в склада, този тарифен номер не е бил включен в лиценза. В тази връзка административният орган е начислил публични държавни вземания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам казаното. По отношение на искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза, моля да ни бъде предоставена възможност да представим сертификат за акредитация на ЦМЛ ведно със заповедта, която е неразделна част от сертификата.

По отношение на въпрос № 2 дали митническа администрация съхранява контролна проба считам, че на този въпрос може да се даде отговор. Този въпрос е технически. Моля да ни предоставите възможност да представим доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ни бъде дадена възможност да изразим писмено становище. В административната преписка се съдържат както протокол за вземане на проба № 225/06.10.2011 г., в който протокол по безспорен начин се установява от къде е взета пробата, какъв е продукта, като в т. 3 е описана като мазут, но същото описание отговаря и на декларацията от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД като котелно гориво, но с едни и същи параметри със съдържание на сяра 2,39 %, плътност при 15 градуса и 968,9 кг на метричен тон. В заявката за анализ и контрол, която придружава експертизата на митническа лаборатория, стоката е описана по идентичен начин, в която се съдържат данни откъде е взета тази проба, от кой плавателен съд, на коя дата е доставката. Също така, в експертизата, в самото заключение от ЦМЛ отново са описани както номерата на заявката за контрол, сертификата за разтоварено количество, което считам, че по безспорен начин се доказва.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В заявката има една клетка, в която съдържат данни. Там е записано – МЛЕ № 97/18.11.2011 г. По този начин това, което е изпратено със заявката е това, което е изследвано.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уточнявам, че доказателствата, които искаме да представи ответника, същите са поискани във връзка с факта, че в ЕАД и в обжалваното решение продуктът е посочен като „котелно гориво”, а в съпътстващата декларация е посочено мазут. Освен това, в протокола за вземане на проба като място на вземане на пробата е посочено единствено името на танкера, което по никакъв начин не дава основание да се счита, че взетата проба е представителна по смисъла на чл. 155 от ППЗМ и Наредба № 3 /18.04.2006 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така направеното изявление следва да изясня, че при вземане на пробата задължително присъства освен митнически служител, така и представител на фирмата-вносител, както и трета независима организация - фирма сървей, която първо установява дали стоката, която пристига съответства на така придружаващите документи и прави замерване на количествата. Видно от представените доказателства, никъде няма данни дружеството-жалбоподател да е направило някакво възражение по начина на вземане на пробата и откъде е взета пробата. Освен преди митницата да вземе проба, проба се взема от сървейска организация, в който протокол ясно, точно и обосновано е казано откъде е взета пробата.

Съдът във връзка с доказателствените искания намира, че следва да допусне извършването на двете експертизи. Във връзка с нарочната молба на жалбоподателя, представена в днешно съдебно заседание, да се задължи ответника да представи доказателства удостоверяващи, че са спазени изискванията, регламентиращи начина на вземане на проби, съдът счете, че се касае за установяването на отрицателен факт и ако жалбоподателят твърди, че тези изисквания не са спазени, той следва да ангажира доказателства в тази насока.

По отношение на искането за представяне на превод на писмени доказателства представени по преписката на английски език, съдът уведомява страните, че владее този език и такива преводи не са наложителни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да не бъде назначавано за вещо лице Д.Л., тъй като същото вещо лице е дало заключения по 120 дела и заключенията са едни и същи.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени в приложената административна преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, която да даде отговор на поставените в жалбата въпроси, както и на въпроса поставен в представената молба от жалбоподателя в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 300 лв., платим в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в жалбата въпроси след внасяне на депозит в размер на 300 лв., платими в 7-дневен срок от днес. Съдът допълнително ще определи вещите лица по двете експертизи.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да се задължи ответника да представи доказателства удостоверяващи спазването на изискванията, регламентиращи начина на вземане на проби и анализиране на същите, като му УКАЗВА, че ако твърди, че този ред не е спазен, носи доказателствената тежест за установяване на този факт.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на жалбоподателя да се задължи ответника да представи преводи на доказателствата, които са представени с преписката на английски език.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2015 г. от 9,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: