ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  осемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2188 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл България бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и ю.к.И., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице Д.Л.

 

         По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът счете, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Снема самоличност  на вещото лице, както следва:

Д.В.Л.- 63 години, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         Вещо лице Л.-  Представила съм заключение в срок, което поддържам.

 

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ И. - В заключението си посочвате по отношение  на произхода на продукта,  че същия е смес от въглеводороди от нефтен произход, като след анализа  заключавате, че същия е тежко нефтено масло и би ли се променило това ваше заключение, ако приемем, че ароматните съставки преобладават над неароматните или казано иначе, как съдържанието на ароматните съставки в продукта влияят на същия  с оглед определяне на неговия  вид, свойства, произход, съдържание и  предназначение?

Вещо лице Л. - За да се идентифицира продукта като произход, свойства и характеристики аз съм възложила да бъде изпитан   по посочените методи и отразени резултатите.Тези резултати   показват, че продукта е от нефтен произход и има характеристики  на тежко нефтено масло, а що се отнася до показателя  съдържание на ароматни съставки,  той е една от  многото  характеристики и считам, че не е  меродавен за най-точното охарактеризиране на продукта, той е от нефтен произход  и се определя като тежко нефтено масло по показателите, които сме дали за анализ. А те са дестилационни характеристики, съдържание на кокс, пепел плътност, пенетрацията  и важен показател, по който също може да се отнесе  като тежко нефтено масло е цвета  с  разреждане.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ И. - Може ли на база анализ само на дестилационни характеристики, ароматни съставки и сяра да се заключи, че продуктът може да бъде отнесен в някои от позициите на група 2707 и по-специално на тази, посочена от страна на митническия орган 2707 9999 и според вас коя е водещата характеристика?

Вещо лице Л. - По отношение   на това дали продукта съответства на изискванията, за да бъде сравнен с продуктите класирани в позиция   2707 9999, той беше изпитан  именно  по тези показатели, за да се види дали съответства – дестилационни  характеристики, плътност, пенетрация и са сравнени  характеристиките му с код 270715.Резултатите от получените  изпитвания показват, че  продукта няма характеристики, които да удовлетворяват  характеристиките,  посочени от  т.А до т.Г, не притежава  характеристиките по т.Б, т.В и  т.Г .Аз съм дала в заключението, че той не отговаря  на тези изисквания.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ И. -  По метод приложение „А” казвате, че продукта представлява сложна смес от въглеводороди, съдържащи ароматни въглеводороди, асфалтено-смолисти, парафино- нафтенови, а знаем, че нормалния  пентан не разтваря асфалтените. Означава ли това,  че при анализирането   по метод Приложение „А” част от пробата ще остане неразтворена и това ще доведе до некорекност по този метод?

Вещо лице Л.- Съгласно методиката посочена в метод  Приложение „А” продукта трябва да се разтвори в нормален пентан и да се пропусне  в абсорбционната колона, посочена в приложение „А” Нормалният пентан е най-лекия разтворител, в него не се разтварят  асфалтени,  те се утаяват с този разтворител. В последствие  пробата, която е разтворена ще се пропусне през колоната, за да се отделят неароматните  въглеводороди. Нормалният  пентан с друг разтворител - нормален хептан се използва  като разтворител за утаяване на асфалтените, по съответните  методи за определяне  на количественото  съдържание в нефтените  фракции.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ М.- Може ли дадете  описание по метод  Приложение „А”  по ОБ на КН на гл.27  как този анализ протича при съответния  продукт  при положение, че съдържа асфалтени?

Вещо лице Л. - Методиката за определяне в метод Приложение „А” е следния: Претегля се   определено  количество проба,  добавя се  нормален пентан, разбърква  се до хомогенизаране на разтвора   и  същата се  пропуска през абсорбционната колана, отразена в схемата на Приложение „А”. Прилага се налягане с цел регулиране количеството на разтвора, който изтича от дъното на колоната и след като бъде събрано определено  количество разтвор на нормален пентан, в който са извлечени неароматните въглеводороди се прекратява  анализа.Разтворът на неаорматни въглеводороди  в нормален пентан се подлага на изпарения, за да се отдели изпарителя  т.е.  нормалния пентан  и да остане чистото количество неароматна  част от пробата.Тегли се до постоянно  тегло и по приложената формула се изчислява процентното  съдържание на неароматни въглеводороди.

Въпрос на  ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Какво става с асфалтените?

Вещо лице Л. - Те остават неразтворени в чашата

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ М. - В конкретният продукт как протича?

Вещо лице Л. –Асфалтените остават неразтворени.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ М. - Този метод  подходящ ли е за конкретния продукт?

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г. – Възразявам.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г. - От къде черпи информация и защо приема, че условията посочени в т.1 от ОБ към КН към подпозиции 27079991 и 27079999 са задължителни за всички продукти,  които са класирани в тези позиции.Задавам въпроса, тъй като вещото лице се е позовало за коментира,  че продукта не отговаря на изискванията на тези  подпозиции.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Възразявам срещу този въпрос! Считам, че е правен. Освен това, решението на Съда на Европейския съюз по дело № С-330/2013г. изрично указва в т. 51, че Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура нямат задължителен характер.

Вещо лице Л. Това дали те са задължителни, при условие че те отговарят съм извела  от изречението „при условие че”, което считам, че означава, че следва да отговарят на тези 4 изисквания и  в случая аз съм дала съответствие  на физико-химичните  характеристики.За мен обстоятелството  дали списъка е изчерпателен или не е без значение, тоест дали са посочени.Ако те отговарят на изискванията, те ще намерят място в тази позиция. Процесният продукт е анализиран от гледна точка на характеристики от  т.А до т.Г.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. -  В представеното  заключение от 15.02.2016 г. Вие сте предоставили коригирани протоколи от изпитване, като тези коригирани протоколи са със същата дата, къде е корекцията в протокола, след като същите носят дата 09.06.15г.  и как тази лаборатория  удостоверява резултати към 2016 година. Това означава, че те само копират един и същ протокол със стара дата, кака се издава  такъв докумеант.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Възразявам, датите на провеждане на анализа  няма как да се променят.Още януари месец анализа беше извършен, единствената  задача беше да се промени страната.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. -Това е официален документ .

Вещо лице Л. - Корекцията трябваше да касае само страните, това трябваше да се коригира.Трябваше да се коригира само заявителя. Продуктът  е анализиран, спори се само кой е заявителя.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.- Оспорвам  заключението, тъй като вещото лице си е позволило да прави правни изводи в заключението, моля същото да не бъде кредитирано, тъй като правни  изводи може да прави единствено и само съда.Нашето становище е че изобщо този продукт следва да се изследва по тези показатели.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. - Оспорвам  заключението, считам че така изготвено заключението не спомага  за решаване изхода на делото, а именно какъв  е предмета на   спора- кое  е преобладаващо съотношението  на ароматните  и неароматните  съставки.Подробни съображения ще изложа в спора по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Във връзка са направеното  оспорване считам, че от страна на ответника не са посочени  основанията  за оспорване на същото  по ГПК и АПК. Процесуалните представители на ответника не оспорват компетентността, пълнотата, обосноваността на заключението, поради което считам, че не е налице основание за неприемане, поради което считам, че следва да бъде прието. Дужеството е поскало анализиране  на продукта с оглед  защитната му тези. Тази теза е възприета  и от Вас   по 13 дела.

Съдът счита, че експертизата на вещото лице следва  да бъде приета  като  резултатите  по същата,  че бъдат коментирани в окончателния съдебен акт.В тази връзка  и воден от горното съдът,

                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Д.Л. по изготвената съдебно-химическа експертиза.

На вещото лице  да бъде изплатено  възнаграждение съобразно  представената справка декларация в размер на 300 лева, от които 200 лева от внесения  депозит и 100  лева да се довнесе от страна на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - Моля да приемете  молба със списък  на допълнителните разноски. Моля да приемете за сведение и решение №54 от 04.01.2016 година на ВАС, по аналогичен на настоящия  случай от което е видно, че  с решението,  издадено по реда на Закона за митниците е нищожно.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Представям решение №32-111058/19/09/2014 г. на Началник на МП „Пристанище Бургас център”  Издаденият административен  акт  касае един и същ продукт, с  пълна идентичност между страните, включително и анализирания продукт е същия. Пробата е една и е  анализирана по двете административни  дела /адм.дело- №2187/14 г./,  по една и  съща  доставка на котелно гориво са издадени две решения. Не претендирам нищожност  в останалата част, а само законосъобразност. По това дело №2187/14 година вече има решение на Административен  съд.

По представените доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения списък с разноските,  както и за сведение решение №32-М 1058/19.09.2014 на Началника на МП Пристанище Бургас център, както и решение №54/04.01.2016 г. по адм. дело №28/2015 година на ВАС.

СТРАНИТЕ- няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ход  на делото по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - Моля да постановите  решение, с което да отмените обжалваното  от нас решение на Началника на МП Пристанище Бургас център, в което е определен различен код  по съображения и доводи, които сме изложели в жалбата.  По събраните по делото доказателства безспорно се установи,  че продукта, предмет на внос е правилно тарифиран  от страна  на дружеството.По настоящето  дело не се твърдението на административния орган, послужило  на  същия  да издаде обжалваното решение  и  да класира продукта в тарифна позиция, различна от декларираната от жалбоподателя и МЛЕ не отразява точен анализ на продукта по метод приложение „А”  по ОБ на КН  по глава 27, по който беше установено  само съдържанието на неароматни въглеводороди  и не изследва съотношението  на ароматни  и неароматни  съставки в продукта.При прилагането към конкретния продукт асфалтените затрудняват  провеждането на този анализа и същия се явява некоректен  за анализ на продукта.Освен това като самомостоятелно  основание  за отмяна на решението считам, че са допуснати съществени  нарушения на процесуалните   и материално- правните  разпоредби.На първо място отбелязвам, че разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС е изрична – за производствата, по установяване, обезпечаване и събиране на задължения за акциз се прилага Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. В случая това не е изпълнено.

На второ място считам, че решението е нищожно в частта в която  се определя акциз и ДДС., обръщам внимание, че е допуснато грубо нарушение на чл.20, ал. 1, т. 5 от ЗАДС, съгласно който освобождаване за потребление е внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим „отложено плащане на акциз”. Моля да ни се даде възможност за подробни писмени бележки.Моля да ни присъдите направените по делото разноски както и ю.к.възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Моля при постановяване на решението  да  съобразите практиката  на ВАС, която от 74  бр. дела във ВАС, 13 бр.касаят продукт, идентичен с процесния , където ВАС приема, че котелно гориво следва да бъде класирано по тарифен код 27101999, който е деклариран от дружеството жалбоподател.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Моля да отхвърлите жалбата,считам същата за  неснователна. Решението  е издадено   от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок.Решението  е издадено след изготвена МЛЕ и становище  на Дирекция „Тарифна  политика” за определяне на правилен тарифен код на внасяната стока. Моля да вземете предвид факта, че въпреки   оспорването   на МЛЕ, че  в нея са определени въглеводородите, а не ароматните съставки, считаме това възражение за неоснователно,  като съображенията ни са,  че няма как да бъдат определени само въглеводородите, тъй като в това число са включени  и асфалтените, както и предвид решението  на СЕС по дело С-330/13, в което се посочва, че понятието „ароматни съставки”, фигуриращо в гл.27 от КН, трябва да се тълкува по-широко от понятието „ароматни въглеводороди” Считам за неоснователно  възражението, че решението на Началника на МП  на Пристанище Бургас център е нищожно,  тъй като считам, че стоката е декларирана  за свободно обръщение и към датата   на вноса се начислява мито и акциз и на база на тях се доначислява  ДДС. Няма как да се начисли ДДС, преди да е начислен акциз и това не може да стане по два различни процесуални реда. Редът е един по Закона за митниците, при който приложими са процесуалните правила на АПК. Моля  да потвърдите  издания акт и да ни бъдат присъдени направените разноски и ю.к. възнаграждение. Подробни съобржения ще изложим в писмен вид.

Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение взаконния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: