ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети януари                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2188 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл България бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с представено по делото пълномощно.

         В залата се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът счете, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпило заключение по допълнителната съдебно-химическа експертиза, входирано на 05.01.2016 г.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша заключението на вещото лице Л.. 

Имам въпрос към вещото лице: по каква причина в протоколите за изпитване като заявител на изпитването е посочен „Лукойл Нефтохим Бургас” АД вместо „Лукойл България бункер” ЕООД.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Причината е моя техническа грешка. Натоварена бях в периода, когато давах пробите за анализ и увлечена по това, че другите проби бяха от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и поради това съм заявила по този начин.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възможно ли е да се коригира тази неточност?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще подам молба за коригиране на протоколите с оглед коректно отразяване на обстоятелството, че заявител е „Лукойл България бункер” ЕООД.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: При така дадените отговори, моля да не се изслушва заключението на вещото лице, като му се предостави възможност да представи нови протоколи и съответно заключението да бъде изслушано след това.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нашето становище е същото. Алтернативно, ако вещото лице заяви, че няма да използва изследванията, които са направени, да се изслуша ако не да бъдат коригирани протоколите. Това са официални документи, с положен подпис и печат и моля да бъдат издадени нови протоколи.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Дали има останали части от тези проби, които са изследвани за евентуално изследване на групови въглеводородни ароматни съставки?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По това дело пробата е разделена на три части в различни лаборатории и вече няма проба.

 

         Съдът като взе предвид становището на двете страни счита, че експертизата макар и своевременно изготвена не следва да бъде изслушана в днешно съдебно заседание. На вещото лице следва да бъде дадена възможност да представи протоколи за изпитване с корекция на възложителя, като съдът счита за необходимо да укаже на вещото лице в случай на наличие на достатъчни остатъчни количества от пробния материал за провеждане на изследване за установяване количеството на ароматните и неароматни съставки, да бъде извършен анализ със заключенията, по който да бъде допълнена представената за днешно съдебно заседание допълнителна съдебно-химическа експертиза.

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         УКАЗВА на вещото лице, при наличие на достатъчни остатъчни количества от пробния материал, да допълни заключението си с анализ за количеството на ароматните спрямо неароматните съставки на продукта по един от допустимите и годни за определянето на това обстоятелство методи  ASTM  D - 2007 – ASTM  D 2549-02.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: