ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2187 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:10  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт юрисконсулт К-Г с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило допълнение на заключение по съдебно-химическата експертиза в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението. Моля да се пристъпи към изслушването му.

 

Съдът пристъпва към изслушване на допълнението към заключението на вещото лице,  което е със снета самоличност от предходно съдебно заседание и предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Поддържам допълнителното заключение. В него съм отразила това, което съм видяла на място.  Продуктът и пробите по настоящото дело са иззети и са едни и същи  и анализирани по друго дело – адм.д.№2188/2014година по описа на Административен съд.  За процесния продукт има издадени две ЕАД-та и образувани две дела.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля заключението по съдебно-химическата експертиза от 24.06.2015година, изслушано в предходното съдебно заседание и допълнителното такова  представено в днешното съдебно заседание, да бъдат приети.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г:  Тъй като казахте, че тази проба е взета по дело №2188/14 година, Вие ли сте взимали тази проба от  Митническия  пункт?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, аз съм взела пробите и аз съм вещото лице  по това друго дело и ще изготвя експертиза по него.

 

ЮРИСКОСУЛТ К-Г: Моля съдът след като се изслуша експертизата по другото дело, тъй като се касае за един и същ продукт, тази  експертиза да бъда присъединена към настоящото дело, тъй като не разполагаме с друга проба за извършване на експертиза по настоящото дело, а  изследването е за един и същ продукт.

Нямам други въпроси към вещото лице.

Да се приеме заключението и допълнението към него.

 

С оглед изявлението на страните съдът счита, че следва да се приеме заключението на вещото лице изслушано в предходното съдебно заседание и допълнено днешното, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключение на съдебно-химическата експертиза  на вещото лице и допълнението към него.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева/л.265/ съгласно справка-декларация, които да се изплатят от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която следва да направи анализ на пробата с пломба  посочена в заключението му и отговори на въпроси за свойствата и характеристиката на продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г:  Представям и моля да приемете като доказателства по делото Окончателен доклад  за изпитване за пригодност на минерални масла от 2011 година, от който доклад е видно че, изследванията, които са направени в  ЦМЛ и Русенската МЛ са с най- добри резултати при изследване по метода А. Представям  доклад за участие в междулабораторно  изпитване, изготвено от служител на ЦМЛ.

По отношение на молбата за допускане на допълнителни въпроси към експертизата, предвид обстоятелство, че пробата не е налична и не съм на 100% убедена, дали въпросите са същите като по адм.д.№2188/2014година, правя изявление експертизата, която ще бъде изготвена по това друго дело да бъде присъединена към настоящото дело, тъй като касае един и същ продукт.  В този смисъл ще бъде изготвено едно заключение по съдебно-химическата експертиза и считам, че дори не е необходимо второ възнаграждение на вещото лице, което да се изплаща, но предоставям на съда да прецени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Продуктът е вече изследван по другото дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам да се приеме като доказателство по делото окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла от 2011 година и доклад за лабораторно изпитване. На първо място участието в междулабораторно изпитване, по никакъв начин не удостоверява компетентността и прилагането на методите на анализ и  прилагането на методите за анализ, а и  участието в такива изпитвания е пожелания като след регистрацията всяка една лаборатория може да не представи резултати, т.е. участието в такива изпитвания в никакъв случай не означава контрол по отношение на прилагането на методите за анализ, поради което считам че представения доклад е неотносим към спора. Освен това окончателният  доклад не представяла документ, който да може да бъде приет като доказателство по делото, тъй като няма  данни за неговото авторство и няма как да се провери неговата автентичност. Издадено е от лице с неясно качество, същото няма материална доказателствена сила, поради което считам неотносимо към спора. Докладът за изпитване на същите основания считам, че няма доказателствена сила и моля да не се приемат.

         Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства в днешното съдебно заседание, като те ще бъдат ценени в крайния акт.

Счита, че следва да бъде допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза, която въз основа на направеното от лабораторията изследване на пробата във връзка назначената по адм.д.№21888/2014година по описа на Административен съд Бургас експертиза, да отговори на зададените в представената в днешното съдебно заседание молба от жалбоподателя въпроси.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДОПУСКА допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото  лице по която въз основа на направеното изследване на проба с № 63741 да отговори на посочените в молбата на жалбоподателя въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Д.Л..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 50лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи документ за внесен депозит.

 

ПРИЕМА представените от ответника в днешното съдебно заседание Окончателен доклад  за изпитване за пригодност на минерални масла от 2011 година и доклад за участие в междулабораторно  изпитване.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.11.2015година от 13,40 часа за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: