ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 02.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2187 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г. с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на съдебно-химическата експертиза в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запознати сме със заключението. Моля да се пристъпи към изслушването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-химическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключените си констатирате, че Централна митническа лаборатория (ЦМЛ) е акредитирана за анализ на нефтопродукти и констатирате, че същата не е акредитирана по ползваните от нея методи за анализ на ароматни съставки по Приложение А и съответно метода „инфрачервена спектроскопия”. Означава ли това, че  изводите, които правите, са обосновани или несъответни на тези, които биха били направени ако беше ползван акредитиран метод?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам по така зададения въпрос към вещото лице. Считам че същото не може да отговори дали изводите са обосновани или необосновани. Това е въпрос от компетентността на съда. Ясно и точно в експертизата е посочен методът и е дадено становище, поради което моля да не бъде допускан този въпрос.

 

СЪДЪТ счита, че вещото лице следва да отговори на въпроса дали според него изводите биха били различни ако беше използван акредитиран метод.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Както съм посочила в становището, съгласно информацията от сайта на Българската служба по акредитация (БСА) относно акредитацията на ЦМЛ, е видно, че същата в обхвата на акредитация има включени изпитване на нефтопродукти по показатели дестилационни характеристики и относителна плътност. За останалите методи, които е използвала ЦМЛ при изработване на митническата лабораторна експертиза няма акредитация. В същото време за включения в обхвата показател плътност също няма изпитване на процесния продукт. Направена е само дестилацията на продукта. По принцип акредитираните лаборатории работят когато са включени изпитвания в обхвата на лабораторията. Работят по международни и национални стандарти или по валидирани методики, които са валидирани и приети от БСА в рамките на одита за акредитиране и контролния одит на лаборатория – международния контролен одит. Информацията за делегиране на използваните методики към материалите по делото не е приложена, а по останалите  показатели органолиптично описание, качествена и химическа идентификация, съдържание на ароматни съставки, определени съгласно Приложение А на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, както и съдържание на сяра, лабораторията няма акредитация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам че вещото лице не е отговори на зададения въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За да се регламентира дейността на акредитираната лаборатория да използва признати международни, български стандарти и валидирани методики не напразно се изисква съгласно Закона за акредитация, тъй като по време на одитите за акредитацията и контролните годишни одити същите методи се проверяват и се контролират от страна на БСА и това е гаранция за точност на получените резултати при използване на акредитирани методи за изпитване.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Откъде черпите сведения относно метода за анализ на ароматни съставки – само от митническата лабораторна експертиза или от някакъв друг документ, напр. протоколи за междинни лабораторни резултати?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Информация за резултатите за съдържание на ароматни съставки черпя единствено от митническата лабораторна експертиза към материалите по делото. Няма приложени  междинни протоколи с резултати за изпитване не само по Приложение А и за всички показатели, включени в митническата лабораторна експертиза. Посочила съм, че поради липса на такъв протокол не са посочени и условията за определяне допустимите отклонения при определяне на всеки един от показателите. Всичко това е отразено в експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключението казвате, че използваният от ЦМЛ метод за анализиране на ароматни съставки е некоректен. Предвид обстоятелството, че анализираният продукт – котелно гориво, съдържа асфалтени, както сте констатирали в заключението си, а този метод по Приложение А използва за разделяне нормален пентан за разпадане на пробата, а той не може да разтвори асфалтените, означава ли, че част от пробата ще бъде неразтворена, съответно резултатът ще бъде компрометиран? В заключението описвате, че този метод не разтваря предварително асфалтените.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Така изложеното под формата на въпрос от процесуалния представител на жалбоподателя не фигурира в заключението на вещото лице, а също така в експертизата няма данни за асфалтени.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с така направеното възражение, заявявам че на стр. 4, абзац 4, буква „б” в края е написано съответно, че Приложение А не разделя асфалтените отделно, т. е. в тази връзка ми е и въпросът ако разделянето по Приложение А става с нормален пентан, а той не може да разтвори асфалтените, резултатът ще бъде компрометиран, т. е. част от пробата ще е неразтворена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Асфалтените са част от най-високо молекулната съставка асфалтосмолисти вещества, която присъства в тежките нефтени фракции, каквато фракция е процесният продукт. Като такива вещества, т. е. високомолекулни, тежки, те не се разтварят в нормалния пентан. Той се използва като разтворител за утаяване и предварително отделяне на асфалтените с оглед на това те да не задръстват колоната и да пречат за точното разделяне на продукта при използване на адсорбционната хроматография. Предварителното отделяне и определяне на асфлатените е регламентирано при други методи, при които се използва метод за адсорбционно разделяне на адсорбентите – силикагел, и по другите методи се използват други разтворители, а не само нормален пентан, какъвто разтворител се използва по Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Според Вас възможно и допустимо ли е без анализ на конкретния продукт по показател плътност и само на база дестилационни характеристики и ароматни съставки същият да бъде отнесен в позиция 2707 и по-специално подпозиция 99 99, както е направил ответникът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За да бъде отнесен процесният продукт към продуктите, класирани в подпозиция 2707 9999 трябва да се докаже, че той отговоря или не отговаря на условията, посочени в подточки от а) до г) на тази подпозиция. А тези условия включват изпитване на продукта по следните показатели – дестилационни характеристики, плътност, пенетрация, както и доказване, че продуктът не притежава характеристики, присъщи на продуктите в код 2707 1500, който код се отнася за продукти на битумна основа – битум и битумни смеси. Видно от митническата лабораторна експертиза процесният продукт не е изпитван нито за плътност, нито за пенетрация и не са сравнени характеристиките му с характеристиките на продукти от типа на бутимните. При това положение продуктът не може да бъде отнесен в код 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Задачата Ви по въпрос № 2 беше да установите дали в митническата администрация се съхранява контролна проба от продукта, с оглед възлагане на анализ. В заключението си сте казали, че съгласно служебна бележка № 32-3129 от 08.01.2015 г. такава се съхранява. Паралелно с това сте цитирали тази служебна бележка и в дело № 2188, където е извършен анализ на продукта. Може ли да кажете съхранява ли се такава проба, извършили ли сте проверка на място или това е само на база документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За да отговоря на този въпрос съм ползвала информация от материалите по делото – протокол за вземане на проба, заявка за изпитване и цитираната служебна бележка. Проверка на място не съм правила и не ми е било възложено. Единствено информация от тези документи съм използвала, за да направя заключението си. Установих едно несъответствие в номерата на пломбите, което съм посочила, както в констативната част, така и в заключението. Има разминаване в номерата на пломбите, дадени за анализ в ЦМЛ и номерата на пломбите, посочени в протокола за вземане на проби.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси. Искам да помоля съда да даде възможност на вещото лице да отговори на въпрос №2, като извърши проверка на място, тъй като твърдим, че пробата със същата пломба е била обект на анализ по друго дело с оглед възлагането на допълнителна съдебно-химическа експертиза и съответно формулирането на въпроси по нея, касаещи анализирането на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не възразяваме.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде възможност на вещото лице, след като извърши проверка на място, да отговори съхранява ли се в митническата администрация контролна проба от продукта, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да отговори на въпрос № 2, след като направи запитване и проверка на място в митническата администрация дали се съхранява контролна проба от продукта, обект на изследване, годна за използване за нуждите на нов анализ?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Асфалтените, за които говорите в експертизата, към кои съставки могат да се причислят – към ароматните или неароматните съставки?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу така зададения въпрос. Такъв не е допуснат на вещото лице. Не могат да се поставят изцяло нови въпроси на вещото лице, а уточняващи такива.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице в съдебно заседание даде ясни разяснения по отношение на същите и считам, че е наясно дали са ароматни или неароматни съставки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Асфалтените са висококондензирани продукти, съдържащи в молекулите си както поликондензирани ароматни ядра, така и странични заместители от типа на парафиновите вериги и нафтенови въглеводороди. Те са хибриди, но съдържат ароматни ядра. Съгласно определението, дадено в Обяснителните бележки на Хармонизираната система за ароматни съставки те влизат в състава на ароматните съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Откъде черпите информация, че процесният продукт трябва да отговаря на изискванията от буква а) до г), след като в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура преди това изброяване се казва, че между тези продукти могат да бъдат продукти, които отговарят на тези изисквания. Реално това не е задължително изчерпателно изброяване, а посочват някакъв примирен продукт? Вие откъде черпите информация, че за този процесен продукт са задължителни изискванията от буква а) до г)?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу така зададения въпрос, тъй като такъв не е допуснат на вещото лице. Освен това, въпросът е правен. Единствените въпроси, които бяха поставени на вещото лице, са дали е акредитирана лабораторията и дали се съхранява проба в Митнически пункт „Пристанище Бургас център”. Нито е правен анализ на продукта, нито е поставена задача на вещото лице да отнася продукта към една или друга позиция или подпозиция. Ако ответникът иска да зададе подобен въпрос, то би следвало да формулира допълнителен въпрос към вещото лице и да поиска допълнителна съдебно-химическа експертиза. Това е правното значение на самата експертиза, на допълнителните такива към нея, а не да се задават допълнителни въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В днешно съдебно заседание вещото лице си позволи да направи правна квалификация. В тази връзка и във връзка с въпросите на жалбоподателя бях предизвикана да задам въпроса, тъй като вещото лице каза, че тези изисквания в букви от а) до г) са задължителни и затова задавам въпроса откъде черпи тази информация.

 

СЪДЪТ счита, че въпросът на ответника е свързан с отговора, даден от вещото лице на предходен въпрос на жалбоподателя, поради което следва да отговори.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Относно това, че не е пълен списъкът, се повдигна една хипотеза за неизчерпателност на продуктите, включени в позиция 2707 9999 на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура. Тази хипотеза за неизчерпателност беше повдигната по време на делото, по което има запитване до Европейския съд и тя беше допусната, но никъде не е казано, че продуктите не трябва да отговарят на изискванията от а) до г). В самия текст на тази подпозиция по много императивни начини е казано, че в подпозицията са включени продукти, получени при дестилация на каменовъглени катрани или аналогични такива, при условие, че те отговарят на изискванията от а) до г), като изискванията са изредени кумулативно.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Кое Ви дава право да правите избирателен подход. Преди това изброяване има едно изречение, което винаги пропуските – „Между тези продукти могат да бъдат отнесени...”

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 3 от заключението вещото лице казва, че ЦМЛ не е извършила изпитване на процесния продукт по всички показатели, посочени в сертификата за качество. Къде в Закона за митниците или в друг нормативен акт има изискване митническите лаборатории, които извършват изследване единствено и само за митнически цели, конкретно за тарифно класиране на стоките, да изпитват продуктите по всички показатели съгласно сертификата за качество?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам! Въпросът е правен. Не е поставена на вещото лице задача да изследва цялата правна норма и да посочва нормативни актове, регламентиращи съдържанието на документите или указанията, които следва да бъдат спазени от митническите лаборатории при анализ на продукта. Същото е констатирало само, че към митническата лабораторна експертиза не са налице други документи, установяващи извършването на анализа по отделните показатели, по които е анализиран продуктът.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице си е позволило да направи извода, че митническата лаборатория не е приложила всички методи на изпитване характеристиките на продукта спрямо качеството му – стр. 3 от заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не правите разлика между констатации и  изводи. Вещото лице е констатирало.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Необходимо ли е, за да се определи тарифното класиране на процесната стока съгласно Закона за митниците да бъдат извършени всички изпитвания по всички показатели, които се съдържат в сертификата за качество?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Въпросът е правен. Какво е необходимо да се тарифира, ще каже съдът с крайния си акт, а не вещото лице инженер-химик.

 

СЪДЪТ счита, че така зададеният въпрос не е от компетентността на вещото лице и същото не следва да отговаря.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 5 от заключението вещото лице казва, че от момента на взимане на пробата и до настоящия момент са минали повече от три години и същото счита, че показателите на продукта не са запазени. Искам да задам въпроса: Означава ли, че ако пробата беше изследвана в оня предходен момент и към днешна дата, показателите ще са различни, конкретно за ароматните и неароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предвид естеството на продукта, а именно висококипяща нефтена фракция, съдържаща тежки нефтени въглеводороди, при по-продължително съхранение този продукт би могъл да се разслои или да се получат утайки, казвам хипотетично, дали е така, не мога да коментирам, с което би се нарушила представителността на съхраняваната проба. Затова съм коментирала, че има такава вероятност но не го твърдя със сигурност, тъй като проба от процесния продукт не съм взимала, не съм подлагала на анализ, не съм видяла в какво състояние е тя. Дори при евентуалност, че има разслояване или утайки, това не би се отразило на всички показатели на изпитвания продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпроса зададох предвид факта, че в Административен съд Бургас има заведени N-брой дела и за първи път по конкретното дело вещото лице прави извод, че именно престоят на тези проби би се отразил на резултата към днешния момент и считам, че същото не отговори на въпроса: Би ли променило съотношението на ароматните или неароматните съставки?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: За първи път в настоящия казус е налице разлика от близо три години и половина между момента на вземане на пробата и момента на анализиране на продукта. Освен това, така поставеният въпрос съдържа предположение, на което вещото лице не може да отговори. Същото нито е анализирало продукта към момента на вземане на пробата, нито към днешна дата. Още сме на фаза, на която на вещото лице е поставена задача да отговори има или не такъв продукт с оглед бъдещото му анализиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предполагам, че не би се променило, поне този показател не би се променил.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. И ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямаме други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде възможност на вещото лице да провери на място дали в митническата администрация се съхранява контролна проба на продукта, обект на изследване, годна да бъде използвана за нуждите на нов анализ, с оглед отговора на въпрос № 2 от задачите към експертизата. Заключението на вещото лице ще бъде прието след отговора на този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да приемете два броя становища-молби, съдържащи допълнителни доводи и съображения в подкрепа на защитната ни теза – едното, съдържащо аргументи в подкрепа на тезата ни, че при вземането на пробите и при извършването на анализ са извършени съществени процесуални нарушения от страна на ответника, както и моля да приемете приложеното към становището вътрешно ръководство завземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки. И второто становище, съдържащо допълнителни аргументи защо не следва продуктът да бъде отнесен към тарифната позиция, определена от страна на ответника, а именно 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Така представените в днешно съдебно заседание молба-становища с малки изключения преповтарят изложеното в становищата, представени в предходно съдебно заседание, касаещи процесуални нарушения по взимане на пробите. Подробни съображения ще изложим в хода по същество.

 

СЪДЪТ счита, че няма пречки да приема представените становище-молба и молба-становище с приложенията към тях, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото молба-становище и становище-молба от „Лукойл България Бункер” ЕООД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не държим на разпита на допуснатите свидетели.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед направеното заявление и процесуалните действия на ответника, съобразно дадените в предходно съдебно заседание указания, следва да се отмени определението, с което са допуснати до разпит свидетелите П. Д., Я.Н.Я., А.К.К. и К.И.И., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.02.2015 г., с което са допуснати до разпит исканите от ответника свидетели – П. Д., Я.Н.Я., А.К.К. и К.И.И..

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 10.09.2015 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: