ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети април                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2187 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, нередовно призован, се представлява от юрисконсулт И. с пълномощно по делото

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г. с пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица С.А. и инж.Д.Л..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Редовно съм уведомена за датата на днешно съдебно заседание. Не възразявам да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молба от вещото лице инж. Д.Л., с която заявява, че поради голямата й ангажираност като вещо лице по дела на Административен съд Бургас не е било възможно да изготви съдебно-химическата експертиза по делото и моли да й бъде предоставена възможност да изготви и представи заключение, като делото бъде отложено за друга дата.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице А. в срока по чл. 199 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да се пристъпи към изслушване на съдебно-счетоводната експертиза, която е своевременно  представена в срок. Предвид молбата на вещото лице по допуснатата съдебно-химическа експертиза и невъзможността да изготви заключението, моля да се даде срок на същото да изготви заключението си така, както е допуснато, като в зависим на отговорите на последния въпрос дали в митническата лаборатория се съхранява арбитражна проба, ще направим допълнително искане за анализиране на продукта, като ще представим молба с въпроси.

Във връзка с определението за допускане на свидетели за разпит в днешно съдебно заседание сме подали молба-становище, което поддържаме. Твърдим че е недопустимо със свидетелски показания да се установяват факти, които следва да бъдат установени с официални документи. Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки предвижда стройна последователност от действия, в която следва да се извършват, придружени със съставянето на съответните документи, касаещи удостоверяване вземането на проби. След като няма оспорване на документ, който е приложен по административната преписка, касаещ вземането на проби, след като няма оспорване на истинността на документа, както и удостоверяване на направеното с него изявление, т. е. не се твърди, че същият не е с невярно съдържание, смятам че е недопустимо със свидетелски показания да се установява как е взета пробата, след като има съставен официален документ. В случай, че не отмените определението, с което са допуснати до разпит свидетелите, поискани от ответника, моля на същите да бъде определено възнаграждение, а не депозит, като целта на това възнаграждение е да възмезди същите за загубеното време, в противен случай би се допуснало разпит на свидетели при условията на довеждане, а не на призоваване. Тъй като не могат да полагат труд за това време, следва да бъдат възмездени. Възнаграждението не е депозит, а касае даването на показания. Предназначението му е да възмезди същите за това, че те не могат да полагат труд и за загубеното време. Освен това, моля в случай, че бъде допуснат до разпит митническият служител, дадените от него свидетелски показания да бъдат съобразени с оглед на неговата йерархическа зависимост и подчиненост от страна на ответника, съмненията за невисока достоверност на дадените показания и съответно заинтересованост на същите при цененето на крайния съдебен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, по така направеното възражение на процесуалния представител на жалбоподателя с искане за отмяна на определението за допускане до разпит на свидетели, считам същото за неотносимо и недопустимо в днешно съдебно заседание, тъй като на 03.02.2015 г. в съдебно заседание съдия Д.Д. се е произнесла по така направеното от наша страна искане и с определение е допуснала така призованите в днешно съдебно заседание свидетели. Свидетелите са поискани от страна на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” във връзка с оспорване от страна на „Лукойл България Бункер” ЕООД начина на вземане на пробите. Считам за неотносими възраженията на жалбоподателя на лицата да бъде заплатено възнаграждение, тъй като това определение подлежи на обжалване, а същото до настоящия момент не е било обжалвано от жалбоподателя. Предвид изложеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, че не оспорва съдържанието на документите, а именно протокола за вземане на проба, заявка за анализ и контрол, рапорт, от който е видно кой е взел пробата, номерата на пломбите, което противоречи изцяло на изложеното от жалбоподателя в предходно съдебно заседание, предоставям на съда дали да бъдат разпитани свидетелите или не.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В определението за допускане на свидетели, съдът следва да мотивира същото какви факти и обстоятелства, които ще се установяват с тях. Ако прочетете определението, това липсва. Не е посочено какви факти и обстоятелства ще се установяват с поисканите свидетели, нещо повече, същите са допуснати в закрито заседание по молба, представена от страна на ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С протокол от 03.02.2015 г. на предишен съдебен състав – съдия Д.Д., предвид изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно юрисконсулт И., че тя счита, че рапорт-разписка от 03.10.2011 г. е документ, който не е свързан по никакъв начин с процедурата по вземане на пробата, по отношение на възражението, че не е присъствал представител на „Лукойл България Бункер” ЕООД при вземане на пробата, с цел доказване на тези факти и обстоятелства и също да стане ясно, че вземането на пробата става в присъствието на митнически служител, представяне на декларация и незаверен оригинал, са призовани в днешно съдебно заседание колегите, а не в закрито заседание. С определение са поискани и ние с нарочна молба сме посочили адреси за призоваване на страните.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Това са твърдения по същество на спора. Това се удостоверява с протокол за вземане на проба съгласно Наредба № 3 и вътрешното ръководство за вземане на проби при ответника. То е част от административната преписка. Установяването със свидетелски показания какво е написано в рапорт или друг документ е извън процедурата по вземане на проби, описана подробно в подзаконов нормативен акт и вътрешния акт на ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на рапорта за вземане на проби, „Saybolt” е взел проби, поставил е пломби и е предоставил рапорт, за който рапорт, освен представителят на „Saybolt” е разпитан митническият служител, който след като е получил рапорта с пробите е издал протокол.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да задължите ответника да обясни какъв вътрешен или подзаконов нормативен акт регламентира съставянето на рапорт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това се налага, предвид факта, че не митнически служител взема пробата. Както в наредбата, така и в ръководството е предвидена такава възможност не митнически служител, а друг да взема пробата.

 

Във връзка с поисканото от юрисконсулт И. възнаграждение за свидетелите, съдът счита, че на основание чл. 168 ГПК във връзка с чл.144 АПК свидетелят има право на възнаграждение и на разноски за явяването му в съда, ако бъдат поискани от него до края на съдебното заседание, поради което ще се произнесе след разпит на свидетелите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да бъде предоставена възможност на вещото лице по съдебно-химическата експертиза да изготви своето заключение в определен от съда срок, а по отношение на съдебно-счетоводната експертиза, моля да бъде изслушана.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А.*** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как извършихте експертизата – на база на представени от „Лукойл България Бункер” ЕООД документи, или ходихте на проверка в самото счетоводство на дружеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Експертизата извърших на място в счетоводството на жалбоподателя и на база предоставените от негова страна документи, които подробно съм описала в отговора на въпрос № 1.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В тази връзка, след като сте направили подробна справка в счетоводството на дружеството, на стр. 2 от заключението сте записали, че горивото е прието в данъчен  склад, но не сте посочил кой номер.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу този въпрос! Вещото лице не е имало за задача да посочи в кой склад е прието горивото. Освен това, целта на разпита на вещото лице е да се зададат въпроси за доизясняване на факти и обстоятелства, които са останали неизяснени с оглед зададените му въпроси, а не да се задават такива, които касаят нови факти и обстоятелства, поради което моля да задължите процесуалните представители на ответника да се придържат към зададените въпроси, макар и допуснати от предишен съдебен състав, като  вещото лице следва да провери счетоводните документи, а не в кой склад е било съхранявано горивото.  В случай, че има подобен въпрос, считам че следва да се допусне допълнителна съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам за неотносимо така изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като, за да отговори вещото лице осъществен ли е износ, трябва да каже къде се намира горивото и напълно основателно считам, че след като вещото лице знае, че е прието горивото, следва да знаем в кой склад е.

„Лукойл България Бункер” ЕООД има ли склад?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм изследвала видовете складове, нито чия собственост е данъчният склад по простата причина, че въпросът е ясен. Износът на процесната стока и придружаващите документи съм описала в отговора на въпрос № 1 на стр. 2 от заключението. Чия собственост е данъчният склад  е въпрос, различен от поставените въпроси № 1 и № 2.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кой е издал придружаващия административен документ? Това е документ, с който се движи стоката.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Нямам представа кой е издал придружаващия административен документ. Не мога да отговоря на този въпрос. Въпросът, който ми задавате, е свързан с реквизитите, които съдържа един документ. Не съм изследвала реквизит по реквизит какво съдържа документът.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Горивото е заприходено по сметка 304 1 /Горива на склад/. Откъде взехте наименованието на сметката, предвид това, че по друго дело също е изготвена съдебно-счетоводна експертиза и сметка 304 1 е с друго наименование?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Наименованието на сметка 304 1 е посочено в счетоводна справка, която беше разпечатана  при моето посещение в счетоводството на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Посочили сте на стр. 2 от заключението, че на 10.03.2012 г. има издадена инвойс фактура под №3000001922. Кой е издал тази фактура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Издател на инвойс фактурата  е жалбоподателят.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице А.. Да се приеме заключението.

 

С оглед изявлението на страните съдът счита, че следва да се приеме заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключение на съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева съгласно справка-декларация, които да се изплатят от внесения депозит.

 

С оглед постъпилата молба от вещото лице инж. Л. и с оглед становището на страните, съдът счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-химическа експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице инж.Л. да изготви и представи в срока по чл. 199 ГПК заключението си преди следващо съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тъй като не ни е предоставен екземпляр от становището-молба на жалбоподателя, моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем и изразим становището си в писмен вид, след което съдът да вземе отношение по разпита на свидетелите.

 

С оглед изявлението на юрисконсулт Т.  съдът счита, че на ответника следва да бъде даден срок да се запознае със становището-молба на жалбоподателя, след което да заяви поддържа ли искането си за разпит на свидетелите, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА 10-дневен срок от днес на ответника да се запознае със становището-молба на жалбоподателя и да вземе становище по него, както и да заяви дали поддържа искането за разпит на свидетелите. В случай, че желае свидетелите да бъдат разпитани, ОПРЕДЕЛЯ депозит за разпита им по 20 лева на свидетел, като в същия срок представи по делото доказателства за внесения депозит, в противен случай свидетелите няма да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приемете писмо на Агенция „Митници” от 29.09.2009 г., с което указва как следва да бъде тарифиран продукт с аналогични характеристики и заявявам, че дружеството от 2009 г. се е съобразявало с указанията на Агенция „Митници”, че продукти с характеристики като процесния следва да бъдат отнесени в тарифна позиция 2710, а не в 2707, както е извършено от ответника.

Моля също да приемете писмо от Министерство на икономиката, с което същите потвърждават обстоятелството, че до м. април 2013 г. продукт с аналогични характеристики следва също да бъде класиран в позиция 2710. След  тази датата – м.април 2013 г., е започнала процедура за суспендиране на мита по позиция, определена от страна на ответника, а от м.юли 2014 г. до 01.01.2018 г. това мито за тарифната позиция посочено от страна на ответника е суспендирано.

Моля, също така, да приемете за сведение регламент за суспендиране на мито в окончателния си вариант за периода м.04.2013-м.07.2014 г., който ще бъде приет на 10.05.2015 г. в този си вид, видно от сайта Eurolex.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на така представения за сведение регламент, предоставям на съда.

По отношение на писмото на директора на дирекция „Външноикономическа политика” към Министерство на икономиката, считам за неотносимо към предмета на спора, тъй като считам, че Министерството на икономиката не е компетентно да се произнася по отношение на тарифното класиране на стоките, поради което моля да не бъде вземано предвид.

По отношение на представеното писмо на заместник-директора на Агенция „Митници”, моля да не бъде кредитирано, тъй като касае друго дружество, а именно „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. То е издадено по конкретен повод, касае стока, която е за износ, а предмет на настоящото производство е стока, която се внася от „Лукойл България Бункер” ЕООД и не е за износ. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

 

По представените от жалбоподателя доказателства съдът счита че следва да бъдат приети по делото и ще ги цени с крайния си акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от юрисконсулт И. в днешно съдебно заседание писмо от заместник-директора на Агенция „Митници”, писмо от директора на дирекция „Външноикономическа политика” към Министерство на икономиката и проект за регламент суспендиращ автономните мита по Общата митническа тарифа за някои тежки видове петрол и подобни продукти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Към настоящия момент няма да сочим доказателства.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.07.2015 г. от 13:40 часа за която дата и час страните и вещото лице инж.Л. – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: