ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2187 описа за 2014 година

На именното повикване в 12:01 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К-Г, с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9656/17.12.2014година от жалбоподателя с искане за представяне на доказателства от ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам доказателствените искания, така както сме ги заявили в жалбата и в предходното съдебно заседание .

Моля, да задължите ответника да представи доказателства дали пробата взета на 04.10.2011година и тази с протокол № 225 от 06.10.2011година са една и съща. Ако пробата е една и съща да се представят доказателства къде е била съхранява в периода от 04.10.2011година до 06.04.2011година и как е била съхранява.

Поддържаме исканията си за допускане на съдебно-счетоводна и съдебно-химическа експертиза, както сме заявили в жалбата. Относно въпросите конкретно касаещи анализирането на продукта, с оглед твърденията застъпени в жалбата ни, ще представим в нарочна молба допълнителни въпроси, след установяване на обстоятелството дали пробата взета на 04.10.2011година е същата с пробата описана в протокол  за вземане на проба от 06.10.2011година. Пробата е взета на 04.10.2011година, а е описана в протокол за вземане на проба от 06.10.2011година и не става ясно дали това е същата проба, с пробата която е описана, че взета на 04.10.2011година. Съгласно чл.155 от ПЗР на ЗМ и Наредба №3 за реда и начина на взимане на пробите, протоколът за вземане на проби се съставя при вземането на пробата, а не след два дена и тъй като самата проба е послужила за анализиране на продукта и изготвяне на МЛЕ върху която изцяло стъпва ответника при постановяване на обжалваното решение, считаме че са извършени процесуални нарушения,  като пробата е взета на една дата, а е описана в  протокол на по-късна дата и считаме, че не е тази проба въз основа на която е извършена МЛЕ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Това, че пробата е една и съща се установява от пломбите.

Във връзка с дадените от Вас указания в предходното съдебно заседание, представям и моля да приемете като доказателства по делото преводите на документите представени на чужд език с преписката. От извършения превод по безспорен начин се установява, че стоката която е предмет на настоящото дело е мазут и във всички придружаващи стоката документи стока е описана като мазут.

В писмо до Митница Бургас и жалбоподателя, което представям,  изрично е посочено, че  изпращач  е „Литаско Са” Женева по коносамент от 29.09.2011година и потвърждава, че дружеството-жалбоподател е получател на товар от мазут на товарено на борда на моторен танкер „Риройл 3” по коносамента от същата дата и дружеството има право да получи горепосочения товар в разтоварно пристанище Бургас. В преводите представени от ответната страна, също стоката е декларирана като мазут.

По отношение на така направеното искане с нарочна молба от жалбоподателя за установяване на обстоятелството, че пробата взета на 03.10.2011година, а не както се посочи на 04.10.2011година, и описана в протокол за вземане на проба №225/06.10.2011година е една и съща,  представям и моля да приемете Протокол за вземане на проба №225/06.10.2011година, от който е видно, че е взета проба от моторен кораб „Риройл 3”, като физическото вземане на пробата е станало на 03.10.2011година. В този протокол е описана стоката като мазут на база на придружаващите го документи, посочени са номера на пломбите, с които са взети пробите. Държа да изясня на съда и на жалбоподателя, че вземането на проби става единствено и само в присъствието на митнически служител, но физическото осъществяване на вземането на проби се извършва от независимата организация „Sabolt”. Тя взима пробите, тя запечатва пломбите и съответно представям протокол от „Sabolt България”, който е на чужд език, превода е в документите, които представих, преди малко в съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Искам само да допълня, че  от номерата на пломбите е видно, че съвпадат с тези посочени в протокола за вземане на пробите. Това е единственият начин за идентифициране на стоката, а именно чрез номерата на пломбите и по недвусмислен начин се установява идентичност с пробите, които са взети от кораба и вписани в протокола за взимане на проба, част от тях които са изпратени за изследване, а други са останали като контролна проба в Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Номерата на пломбите са посочени в „Заявка за анализ и контрол” №225/06.10.2011година, която представям. Там отново са посочени пломбите, но само пробите които са изпратени за изследване в ЦМЛ, а третата проба е оставена за съхранение в митническия пункт, като контролна и за това не е изпратена за анализ и не е описана в заявката.

Представям експертиза от ЦМЛ, в която отново са посочени същите протоколи за вземане на проби и „Заявката за анализ и контрол”, като в нея изрично са коментирани номерата на пломбите на пробите.

Представям и във връзка изготвената експертиза в хода на административното производство становище от Агенция „Митници”, по отношение тарифното класиране на стоката.

Във връзка с твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че дружеството не е уведомено за извършените експертизи, представям писмо с обратна разписка за надлежното уведомяване за това.

Представям Служебна бележка от старши инспектор при МП”Пристанище Бургас Център”, в която подробно, ясно и точно е описан реда по който става вземането на проба, от кой се извършва. В конкретния случай се извършва от „Saybolt”, която е покрила международни стандарти за качество и получила сертификат за управление за качеството, съгласно ISO-9001 и същата издава сертификати, които са международни признати. В конкретния случай жалбоподателят е възложил вземането на проби да става именно от тази компания, а не както процесуалния му представител се опитва да вмени, че „Митница Бургас” е възложила вземането на проба от „Saybolt”. Между „Лукойл България Бункер”ЕООД и  „Лукойл Нефтохим Бургас”АД и „Saybolt”,  има сключен договор за вземане на проби. В тази връзка предвид оспорването на начина на вземане на пробите, тяхното извършване, моля да бъдат допуснати до разпит служителите на „Saybolt”,  визирани в протокола за вземане на пробата, а именно К. И. и А. К..

Представям и декларацията посочена в служебната бележка.

Държим да бъдат призовани служителите на „Saybolt”, които да изяснят начина на вземане на пробите, документите издадени от тях, защото  при вземането на тези проби, същите извършват и анализ и издават сертификат, както за количество, така и за качество на продукта и ако жалбоподателя оспорва тези факти, то означава че така издадените документи от една международна организация със сертификация по ISO е пагубно и биха били невалидни издадените от нея сертификати.

По отношение на искането да представим междинен протокол, още веднъж потвърждавам казаното в предходното съдебно заседание, че  такъв няма. Няма такова изискване и в Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки. Документът доказващ извършения анализ е МЛЕ от ЦМЛ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Предвид възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че датата на вземане на пробата е 03.10.2011година, а протоколът за вземане на проба е с дата 06.10.2011година, искам да внеса уточнение, че към момента на взимане на тези проби не е съществувал Митнически пункт „Нефтопристанище” и за да се заведат тези документи е ползвано деловодството на МП ”Пристанище Бургас център. Регистрационният номер на този протокол е получен от това деловодство и на това се дължат разминаванията на датата на вземане на пробата и самото извеждане на протокола с дата 06.10.2011година. Още повече, че се изисква технологично време за разтоварването на танкера, което е минимум три дена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Пробите се съхраняват в МП ”Пристанище Бургас Център” до изпращането в ЦМЛ или друга лаборатория, като пробите са взети „Saybolt” и пломбите са поставени от тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Пробите, включително и контролните се съхраняват в помещение съгласно заповед на началника на МП ”Пристанище Бургас Център”. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ако разрешите искам да взема становище по представените в днешното съдебно заседание доказателства от процесуалните представители на ответника в писмен вид.

Искам да изразя становище по тези доказателства и в днешното съдебно заседание от това което съм видяла на пръв поглед. Представеният рапорт-разписка от „Saybolt” от 03.10.2011година е документ, който не е свързан по никакъв начин с процедурата за вземане на пробата, тъй като това става от митническия орган, а в случаите когато съществува опасност за стоката, митническия орган има възможност да възложи пробата да се вземе от трето лице, но това става с документ за възлагане, а по делото такива доказателства не са представени за процесната стока.

Съгласно чл.155 от ПЗР на МЗ на и Наредба 3, вземането на пробата става в присъствието на декларатора, а в тази разписка няма подпис на декларатора като присъствал на вземането на пробата, което е заложено в нормативните актове за реда и начина на взимане на пробите и съставяне на протокол за това. Този протокол носи дата 06.10.2011година, т.е. три дена след взимане на пробата от 03.10.2011година и следва да се установи дали са идентични тези проби, за една и съща ли става въпрос. Мотивите, че се е получило това, защото имало едно деловодство са неоснователни, никъде в ЗМ или в подзаконовите нормативни актове за прилагането му, няма такъв текст, че може да има разминаване между датите. Протоколът се съставя в деня на взимане на пробите.

Този рапорт-разписка е частен документ и не представлява официален такъв.

Относно договорът на дружеството със „Saybolt”, дружеството има сключен договор с „Saybolt”  за анализи на продукти, за да се установи дали при получаване на продуктите това са същите, които са закупени например, но този договор не касае вземането на проби, което е задължение на   митническия орган. Ако митническият орган ползва чужда лаборатория при процедурата на вземане на проби следва да представи доказателства, че възлага тези свои задължения на трето лице в специализирана лаборатория на „Saybolt” или друга такава. Категорично заявявам, че от представеното доказателство разписка-рапорт от „Saybolt” от 03.10.2011година не фигурира подпис на представител на дружеството –жалбоподател, с което да се удостовери, че пробата взета на 03.10.2011година е станала в присъствието на същия и тя съответства на проба взета с протокол № 225/06.110.2011година.

Във връзка с представената служебна бележка, същата е частен свидетелстващ документ и считам, че е съставена за настоящия спор и представляват обяснения на подчинен до началника му. Този документ е ирелевантен за настоящи спор. Ако се твърди, че продуктът предмет на процесния спор е мазут, а не котелно гориво, както е описано в МЛЕ, въз основа на какъв продукт и анализи ответника прави извод, че след анализа на същия, неговите показатели не съответстват на продукта деклариран от жалбоподателя.

Относно искането за  допускане на свидетели заявявам, че същото е необосновано. Няма как да се доказват с гласни доказателства факти за които трябва да има официални документи. Няма как да се докаже чрез разпит как се взима проба, кой взима проба, кой присъства и т.н, тъй като това е описано в законов нормативен акт и подзаконовите нормативни актове и не може да бъдат допускани свидетелски показания в тази връзка.

Моля да се представят съответните документи, че пробата взета на 03.10.2011година е същата посочена в протокол за вземане на проби от 06.10.2011година.

Моля за възможност да дам допълнително становище относно представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от  ответника.

Във връзка с представеното  писмо от началник МП ”Пристанище Бургас Център” и приложената към него обратна разписка, ние твърдим, че ако е започнало административно производство срещу дружеството е трябвало своевременно да бъде уведомено, не с писмо, а с представената  МЛЕ, с оглед възможността преди издаване на акта, в случай на противоречие в написаното, да можем да поиска съдебна експертиза преди започване на административното производство. Нарушава се правото ни защита още на този етап, както следва от практиката на съда на ЕС зачитането на правото на защита е основен принцип по правото на ЕС, който трябва да се прилага, когато административния орган  възнамерява да предприеме или да издаде акт, увреждащ лицето към което е насочено  за да може най-малкото дружеството да поиска експертиза още на този етап, с оглед установяване или оспорване на твърдените факти. Като се нарушават правата ни още на този етап, това от своя страна води до необоснованост на събраните в хода на това административно производство доказателства и въз основа на това на незаконосъобразност на оспорения акт - решението на Началника на МП”Пристанище Бургас Център”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Относно заявеното, че не е присъствал представител на дружеството-жалбоподател при взимане на пробата, моля освен разпита на служителите на „Sаybolt”  да бъде допусната до разпит и Петранка Драгоева, която съгласно представеното пред Митница Бургас пълномощно е пряк представител на жалбоподателя и се е подписала в протокола за вземане на проба. Също така моля да бъде допуснат до разпит и митническия служител присъствал на вземането на пробите Я.Н.Я..

Неоснователно е възражението, че издадения документ от „Sаybolt”  не е официален документ, той е издаден от лицензирана лаборатория по ISO, която е международно призната.

По отношение на възражението по представената служебна бележка, същото е абсурдно защото дружеството-жалбоподател  е подал до Вас молба, в която поставя въпроси и ние я представяме в тази връзка. Представяме я във връзка с установяване начина на вземане на пробата,  кой я е взел, от къде и какъв е продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Моля да задължите представителя на жалбоподателя да представи договора със  „Sаybolt”  от който е видно че е сключен такъв за вземане на проби от танкерите, а не само за анализ и сертификати с резултати от тези анализи. Обръщам внимание, че в самата жалба, която е представена до Административен съд Бургас в едно от приложенията, а именно „Сертификат за качество”, в превода на същия е описано, че стоката е мазут. Това, че стоката е декларирана като котелно гориво, е още едно основание за предприемане на други действия спрямо жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: За да поиска Митницата да се вземат пробите от трето лице, следва да има възлагателно писмо. Действително в „Митница Бургас” има случаи, в които възлагането за вземане на проби може да бъде извършено от трето лице, като трябва първо да има възлагателно писмо и за тази услуга се заплаща. Конкретният случа не е такъв, жалбоподателят сам е посочил кой да взема пробата за това и няма такова възлагане от „Митница Бургас”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с новите доказателствени искания за допускане като свидетели на митнически служители, какви обстоятелства ще се доказват с тях. Ние не оспорваме  присъствието на същите, доколкото срещу тяхното име е поставен подпис, като не спорим дали е техен или не подписът, а и това не е предмет на спора. Ние спорим и твърдим, че съставеният документ разписка- рапорт от „Sаybolt ” от 03.10.2011година не носи подпис на декларатора, ако такъв е присъствал, каквото е процедурата при взимане на пробите, трябваше да удостовери това с подписа си или  да откаже да подпише, но задължително трябваше да удостовери присъствието си. Няма как да се удостоверят факти, за които следва да бъдат представени официални документи и не могат да бъдат доказани със свидетелски показания.

Относно искането да представим договора между „Sаybolt” и „Лукойл България Бункер”ЕООД, считам за абсолютно илерелевантно е какви договори има жалбоподателят с трети лица. Предмет на спора е дали митническият орган е спазил процедурата за вземане на пробата и в случая като възлага на трето лице как става. Не може дружеството-жалбоподател само да възложи на трето лице вземането на проба, без съответното възлагане от страна на митническия орган.

По отношение твърдението, че през цялото време става въпрос за продукт МАЗУТ, а митническия орган анализира КОТЕЛНО ГОРИВО, то от английски се превежда и като мазут, и котелно гориво. Въпросът е как се изследва продукти с различно наименование от този  който е посочен в протокола за проба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Това е разписка за предаване на пробата от митническия орган до „Sаbolt

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В т.6 от Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, е записано, че митническите органи вземат пробите, но те могат да поискат това да се извърши под техен контрол от декларатора или от определено от него друго лице. В настоящия случай декларатора е посочил трето лице и за негова сметка и на тяхна отговорност е взета пробата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства, като тяхната относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ПРИЕМА за сведение представената служебна бележка №32-31 29/08.01.2015година подписана от  началник на МП «Пристанище Бургас център».

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля вещото лице по съдебно-химическата експертиза като допълнителен въпрос да отговори дали Централната митническа лаборатория, в която е извършен анализа на продукта е акредитирана и ползваните от нея методи дали са акредитирани за тези анализи, които са извършени за процесния продукт?

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Ще представим сертификата за акредитация на лабораторията.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Д. В. Л., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно в следващото съдебно заседание  да представи сключения между него договор  и „ybolt”, касаещ договорните отношения на дружеството „Лукойл България Бункер” ЕООД относно вземане на проби, анализ за процесния период месец ноември 11 година.

 

ДОПУСКА исканите от ответника свидетели, а именно П. Д., която да бъде призована по местоработата „Лукойл България Бункер” ЕООД и Я.Н.Я., който следва да бъде доведен от ответника в следващо съдебно заседание.

 

Съдът по допускане на исканите други двама свидетели от процесуалния представител на ответника, ще се произнесе след като бъдат представени техните имена и адреси за призоваване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ще пуснем изрично писмо до „Sаybolt”, за да посочат имената и адресите на лицата, които искаме да бъдат разпитани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да задължите ответника да представи официален документ от който да е видно, че взетата проба на 03.10.2011година и тази посочена в протокол за вземане на проби от 06.10.2011година е една и съща.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Ние представихме документ вече за това и заявявам, още веднъж че идентификацията на пробите става с номера на пломбата.

 

Съдът с оглед изявлението на страните счита че ответника не следва да бъде задължаван да представя доказателствата поискани от процесуалния представител на жалбоподателя, доколкото ответника твърди, че такива са налични по делото и същите ще бъдат обсъдени от съда с крайния съдебен акт.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.04.2015г.  от 11.50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: