ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2187 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К-Г, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл България Бункер” ЕООД против Решение № 32-111058/19.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата, както и исканията направени в нея за назначаване на съдебно-химическа експертиза, както ѝ на съдебно-счетоводна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържаме жалбата, ведно с наведените доводи в нея за неправилност и незаконосъобразност на решението на ответника, с което е определен тарифен код, различен от този попълнен от декларатора за внос на котелно гориво.

Моля да задължите ответника да окомплектова административната преписка в нейната цялост, като представи преводи на намиращите се в нея документи на чужд език.

Моля да задължите ответника да представи протокол за анализ на продукта, който е част от документите касаещи анализа на процесния продукт, съгласно Инструкцията за вземане на проби, издадена от  началника на Агенция митници.

Моля да задължите ответника да представи доказателства, че анализираният продукт, предмет на експертиза №  97_18.11.2011 от 26.04.2013година е идентичен с продукта, за който в същата е посочено, че с протокол за вземане на проба представлява мазут с ТН 27101999. Искането ни е във връзка с това, че ние твърдим, че мазута като продукт е различен от продукта предмет на настоящия спор. След представянето на поисканите от нас уточнения и доказателства, ще формулираме и подробно въпросите към поисканите от нас експертизи. Поддържаме същите като доказателствени искания, но конкретни въпроси извън посочените в жалбата, ще формулираме след като се запознаем с цялата административна  преписка.

Моля да задължите ответника да представи заявка за анализ и контрол на продукта, протокол за вземане на проба от продукта и протокол за анализ на продукта.

Заявяваме, че изцяло оспорваме приложената по делото експертиза, също част от административната преписка.

Поддържам искането за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение, като в тази връзка сме представили доказателства по делото. Има платено и възстановено ДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна.

Във връзка с искането за допускане на два вида експертизи, моля да не бъдат допускани такива.

С административната преписка пред съда е представена митническа експертиза №  97_18.11.2011/26.04.2013година,  представен е протокол за вземане на проба №225/06.10.2011година, заявка за анализ и контрол с рег.№225. В тези протоколи е описано че е взета проба от   продукт  MRN 11BG001007Н0022299 от 03.10.2011година, но предвид фактът, че е една и съща стока е пристигнала с танкер „RIROIL 3” от Руската федерация е подадена декларация на 03.10.2011година, като на същата дата са взети проби за анализ и контрол, след което  извършено замерване на стоката и констатирано, че стоката е с 15 760 литра в повече. В тази връзка е подадена нова ЕАД на 04.10.2011година и именно това количество, този вид стока е предмет на настоящия спор.

В тази експертиза са упоменати анализите, които са извършени от Централна митническа лаборатория, посочени са резултатите от тях и методите по които са извършени, поради което  искането за  назначаване на експертиза, която да посочи кои методи са използвани, какви други методи могат да се ползват и възможно ли е да се ползват различни методи и различни резултати да се получат, е неотносима.

Относно искането за съдебно-икономическата експертиза, формулираните въпроси единият от който осъществен ли е износ на съответната стока, е неотносим към предмета на спора, тъй като предмет е стока която е внесена на територията на Република България и по конкретно допусната в свободно обръщение и е неотносимо същата дали е изнесена, защото публичните държавни вземания са дължими към датата на вноса, а не износа. Освен това няма как да се идентифицира, че тази стока която е внесена не е претърпяла никакви преработки или смесване и че същата стока е изнесена.

Заявявам също така, че не е спорен въпросът платен ли е акциза и ДДС за стоката. При  пуснати в свободно обръщение стока се дължи мито,  акциз и ДДС, а при износ не се дължат такива.

По искането за спиране няма пречки да бъде спряно предварителното изпълнение на решението, предвид факта, че в Митница Бургас от жалбоподателя е депозирана сума по сметка на ответника, покриваща размера на задължението. Това сме изложили в придружително писмо от 20.11.2014 година до Административен съд гр.Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Поддържам казаното от юрисконсулт Т..

Моля само да уточним какъв протокол за анализ на продукт се иска? Този протокол от „Saybolt

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма как от трето лице да искаме такъв протокол. Протоколът го искаме от Централна митническа лаборатория, подведомствена на ответника. Съгласно действащата Наредба  и инструкцията на началника на Агенция Митници, един от документите, които съставя Централната митническа лаборатория след анализ на стоката е  протокол за анализ на продукта, където се нанасят  данните от експертизата.

Моля да задължите ответника да представи този протокол за анализ на продукта, а какъв е този протокол е написано в инструкцията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Експертизата е изготвена и всички документи, които са били разгледани са описани в нея. Анализът е описан в Митническата лабораторна експертиза и няма какъв друг документ да бъде представен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с направеното оспорване и твърдения за недопускане на експертизите поискани от нас, считам че съдът, следва да  счете направеното възражение от страна на ответника за неоснователно, тъй като с недопускане експертизите би се нарушил основен принцип на административния процес, а именно разкриване на истинността за всички факти и обстоятелства - анализ на продукта, физико-химични свойства, с оглед  правилното тарифиране от съда.  Недопустимо е при извършено оспорване от наша страна, да не бъдат  допуснати експертизи. Очевидно е, че експертизата е извършена за друг продукт, наименован като „мазут”, посочен в административни документи, различни от тези посочени в решението, което е предмет на обжалване в настоящото производство.

Поддържаме исканията си за допускане на съдебните експертизи, като моля да ми се даде възможност да формулирам и допълнителни въпроси, различни от тези посочени в жалбата, след представяне на исканите от нас документи, касаещи анализ на продукта. Искаме да се представят тези доказателства, за да проверим дали продукта описан като „мазут” е идентичен по чл.66, ал.1 от ПП на Закона за митниците с  „котелното гориво”, предмет на настоящия спор – износ. Освен това моля, да задължите ответника да представи анализ на продукта, какъвто трябва да има за всеки продукт съгласно инструкцията, приложена по делото.

Ние твърдим, че дружеството е изнесло продукта със същия тарифен номер, какъвто е внесен по данни да декларатора. В единия случай, ответника счита, че е с различен номер, а следващия път допуска да се изнесе с тарифен номер на първоначалния внос посочен от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В Митница Бургас, няма друг документ освен така представената експертиза № 97_18.11.2011 от 26.04.2013година, в която са конкретизирани резултатите от извършеното изпитване, входирана е в Митница Бургас и в нея изрично е упоменато „котелно гориво” и целта е идентификация за целите на тарифното класиране и акцизния контрол. По отношение на исканата съдебно-икономическа експертиза, още веднъж следва да изясня, че публичните държавни вземания се дължат към датата на допускане на стоката за крайно потребление и е неотносим към предмета на спора въпросът дали същата е изнесена извън територията на Република България или е реализирана на територията на страната в някакъв определен период.

 

   Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно в следващото съдебно заседание да  ПРЕДСТАВИ копия на представените по делото документи на чужд език.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание да посочи изготвен ли е протокол за извършване на анализ на продукта от Централна митническа лаборатория, съответно ако такъв е наличен следва да бъде представен като доказателство по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно в следващото съдебно заседание да  ПРЕДСТАВИ доказателства, че анализираният продукт предмет на експертиза №  97_18.11.2011/26.04.2013година е продуктът описан в протокола за вземане на проба.

 

По искането за допускане на съдебно-счетоводна и съдебно- химична експертиза, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание,  след представяне на изисканите от ответника доказателства.

 

По искането за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение, съдът счита същото за основателно, по следните съображения:

С разпоредбата на чл.221 от ЗМ е дерогиран общия суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

В случая не е налице спор по делото, че по депозитната сметка на Митница Бургас е постъпила сума в 10 969,92 лева, представляваща обезпечение по процесното решение, видно от представеното по делото становище от ответника с вх.№ 8784/21.11. 2014година. Ето защо, след като задълженията по оспореното решение са обезпечени са налице предвидените от законодателя в нормата на чл.221 от ЗМ условия за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение и искането следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 32-111058/19.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“.

Определението подлежи на обжалване с  частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме други искания в днешното съдебно заседание .

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме други искания в днешното съдебно заседание .

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ни бъде предоставено заверено копие на протокола от днешното съдебно заседание, за да можем да го представим пред Централна митническа лаборатория, във връзка с така направените исканията за  представяне на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.- Г.: Нямам други искания към настоящия момент.

 

Да се ПРЕДОСТАВИ на ответника копие от протокола от проведеното днес съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.02.2015г.  от 11,00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: