ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети април                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2187 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. и юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА молба-становище от „Лукойл Нефтохим Бункер“ ЕООД.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имам два въпроса към вещото лице. В заключението посочвате, след анализ на продукта по отношение на неговия произход и дестилационни характеристики, че същият представлява смес от въглеводороди от нефтен произход, а след анализа на продукта за пенетрация, кокс, пепел и цвят с разреждане, заключавате, че същият е нефтено масло и съответната тарифна позиция за този продукт е позицията, посочена от дружеството-декларатор. Въпросът ми е: Би ли се променило това Ваше заключение ако се приеме за безспорно установено по митническата лабораторна експертиза, че ароматните съставки в този продукт преобладават над неароматните, или казано иначе, как това Ваше заключение и анализите, които сте направили, влияят на съдържанието на ароматни съставки в продукта и как това влияе на анализа по отношение пенетрация, кокс, пепел и цвят на разреждане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Първо, от данните в митническатa  – ароматни съставки или ароматни въглеводороди, по-скоро неароматни въглеводороди, както е формулата в Приложение А. Какво се има предвид под ароматни и неароматни в митническата лабораторна експертиза? По така отразените стойности за ароматни и неароматни не е написано дали са въглеводородни съставки.

Анализите, които съм направила, съм преценила, за да сравня продукта с характеристиките на продукта в позиция 2710 1971 и съответно дали съответства продуктът на характеристиките на продуктите, описани в код 2707 9999. От резултатите от направените изследвания е видно, че продуктът отговаря на характеристиките за тежко нефтено масло, тоест за продуктите, посочени най-общо казано в позиция 2710 и в същото време не съответства по характеристики на продуктите, които намират място в клас 2707 99999 на Комбинираната номенклатура. За продукта, като нефтено масло са категорични изводите ми не само от дестилационните характеристики, а и от другите резултати от изпитванията. Да, това е висококипяща нефтена фракция, която е предназначена да бъде преработена допълнително чрез дълбочинни методи с помощта на каталитични процеси и това е основната характеристика на продукта, тоест неговият произход, свойствата му и предназначението му, които според мен ще са водещи да бъде отнесен към единия клас 2710 по-точно, или към другия клас 2707. Съотношението ароматни и неароматни въглеводороди не е водещото според мен да се класира продуктът в една от тези две посочени позиции, още повече, че резултатите от проведените изпитвания категорично потвърждават, че той не отговаря на изискванията за продукти в 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли на база анализ само на дестилационни характеристики, ароматни съставки и сяра да се заключи, че продуктът може да бъде отнесен в някои от позициите на група 2707 и по-специално на тази, посочена от страна на митническия орган 2707 9999, при положение, че за продукта не е изследвана неговата плътност и неговата пенетрация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Относно начина на представяне на резултатите за ароматни и неароматни съставки или въглеводороди не мога да кажа, каквото коментирахме вече. Относно дестилационните характеристики на продукта така, както са направени в Централна митническа лаборатория като край на кипене е посочено само над 350оС, без да се посочи точната стойност. Този анализ, както и останалите качества на химическа идентификация, съдържание на сяра не са достатъчни без да се направи плътност и пенетрация, да се отнесе продуктът към клас 2707 9999. В самите Обяснителни бележки на Комбинираната номенклатура за клас 2707 9999 е посочено, че продуктите трябва да отговарят на изисквания в точки от а) до г), а митническата лаборатория не е правила изпитвания за плътност, изпитвания за пенетрация, както и не е сравнила характеристиките на продуктите от този клас, включително и на процесния продукт с тези на продуктите от клас 2715 така, както е посочено в подточка г) на код 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице като пълно, компетентно и обосновано изготвено.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моят въпрос към вещото лице е: Откъде черпи информация, защо приема, че условията, посочени в т. 1 от Обяснителните бележи към Комбинираната номенклатура към подпозиции 2707 9991 и 2707 9999 са задължителни за всички продукти, които са в тези позиции?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу този въпрос! Считам, че е правен. Освен това, решението на Съда на Европейския съюз по дело № С-330/2013г. изрично указва в т. 51, че Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура нямат задължителен характер.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, имала съм задача да сравня характеристиките на разглеждания продукт дали може да бъде отнесен  към код 2710, най-общо казано, или към 2707 9999. Сравнявала съм характеристиките на процесния продукт с характеристиките на продуктите от посочените два кода. В първия случай съм констатирала, че процесният продукт има характеристики да бъде класиран като тежко нефтено масло, а във втория случай съм констатирала, че процесният продукт няма характеристики на продуктите от код 2707.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Вие разсъждавате избирателно. В т.1, преди да започне изброяване от точка а) до точка г), пише: „Между тези продукти могат да бъдат всички останали продукти, които не отговарят на тези изисквания.“

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Продукти, които не са изчерпателни, но никъде не се цитира, че императивно е посочено, независимо дали е изчерпателно кои продукти ще влязат, отговарят на четирите изисквания, посочени в точки от а) до г). Там няма какво да се тълкува императивност на заложения текст.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам заключението, тъй като вещото лице си е позволило да прави правни изводи в настоящата част от заключението и моля да не бъде приемано.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението. Подробни съображения ще изложа в спора по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с направеното оспорване от страна на ответника, считам че не са налице основания, тъй като не се твърди от страна на ответника, че заключението е необосновано и непълно, каквито са основанията за неприемане. Това, че едно заключение не ползва една от страните, не е основание за неговото неприемане. АПК и ГПК са предвидили изрични основания за оспорване на заключението на вещото лице. Процесуалните представители на ответника не оспорват компетентността, пълнотата, обосноваността на заключението, поради което считам, че не е налице основание за неприемане, поради което считам, че следва да бъде прието.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като безпристрастно и компетентно изготвено, като то ще бъде ценено с крайния съдебен акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на изготвената съдебно-химическа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице, съгласно представената справка-декларация, в размер на 50 лева, платими от внесения депозит.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба-становище от „Лукойл България Бункер“ ЕООД, в която се изразява становище по същество и има доказателствени искания да се задължи ответника да представи намиращите се у него доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Заявявам, че оттеглям направеното доказателствено искане с молбата-становище.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете становище, в което са описани нарушения на процесулноправните и материалноправните разпоредби на закона във връзка с начисляване задължения за акциз.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното пред Вас решение на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“, с което е определен тарифен код, различен от декларирания от страна на дружеството-жалбоподател по съображения и доводи, които сме изложили подробно в жалбата и в няколко допълнения към нея и такива, които ще доразвием в подробни писмени бележки. От събраните по делото доказателства безспорно се установи и от заключението на вещото лице, че продуктът, предмет на внос от страна на дружеството-декларатор, е правилно тарифно класиран от страна на същото. Не се установи преобладаването на ароматни съставки, което е послужило като основание на митническия орган да го класира в друга тарифна позиция 2707 9999. Освен това считаме, че административният акт, тоест решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ е издадено при наличие на абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за допустимостта на производството, което обосновава извод за незаконосъобразността на същото дотолкова, доколкото между страните е налице висящ спор, служебно известен на съда, по административно дело №2188/2014 г., абсолютно идентичен по отношение, както на предмета, така и на органа и страните и на самия продукт. Предоставям за сведение на съда решение № 32-11056/19.09.2014г., което се обжалва по съдебен ред, по дело №2188/2014г., което считаме, че е предпоставка за недопустимост на това административно производство по смисъла на чл.27, ал. 2, т. 2 АПК.

Моля да ни присъдите разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Допълнителни доводи и съображения ще изложа в подробни писмени бележки. Моля да ни се предостави срок за представянето им.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искам да отбележа, че при издаване на обжалваното решение са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалноправните разпоредби за установяване и начисляване на акциз, които представляват отделни самостоятелни основания за отмяна на обжалваното решение и за обявяването му за нищожно. На първо място отбелязвам, че разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС е изрична – за производствата, по установяване, обезпечаване и събиране на задължения за акциз се прилага Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. В случая това не е изпълнено.

На второ място, обръщам внимание, че е допуснато грубо нарушение на чл.20, ал. 1, т. 5 от ЗАДС, съгласно който освобождаване за потребление е внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим „отложено плащане на акциз”. В конкретния случай митническият орган определя задължения за акциз към датата на вноса. Към тази дата обаче стоката е поставена под режим „отложено плащане на акциз“, което изключва освобождаването за потребление на стоката към тази дата. Стоката е освободена за употребление в един по-късен момент чрез извеждането от данъчен склад. В подкрепа на това беше ангажирана съдебно-химическа експертиза, която потвърди, че част от стоката е изнесена, а друг част е освободена за потребление. Моля да вземете предвид аргументите ни в тази насока, изложени в становището.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля, при постановяване на решение да съобразите и практиката на Върховен административен съд по общо седем влезли в сила решения на същия съд за продукт, аналогичен на процесния – котелно гориво, където същият е приел, че правилно деклараторът го е декларирал в код 2710 1999.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател,  моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ е издадено от компетентен орган, в предвидената форма и срок, съгласно разпоредбите на Закона за митниците и Административнопроцесуалния кодекс. Същото е издадено след изготвена митническа лабораторна експертиза, която е единствено и само за митнически цели, след становище на дирекция „Тарифна политика“. С решението, с промяна на тарифния номер е определен нов размер на публични държавни вземания. Считам решението за правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде потвърдено.

Във връзка с така представеното становище в днешно съдебно заседание, ще изложа своите съображения в писмен вид, при дадена от Вас възможност.

По отношение на така направеното изложение от процесуалния представител на ответната страна, че решението е нищожно, считам същото за неоснователно, предвид факта, че няма как да бъдат приложени разпоредбите на ДОПК за чуждестранна стока. Видно от митническата декларация, първо е налице внос на стока и при вноса на тази стока митническият орган е задължен да начисли всички дължими публични държавни вземания към датата на вноса, едва след което може да се прилага разпоредбата на ДОПК. В тази връзка подробни съображения ще изложа в писмен вид. Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: