ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2187 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен инспектор К.Г. при Районно полицейско „Управление” Камено, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.И.К. против разпореждане на полицейски орган от 13.08.2013 г. на главен инспектор К. А. Г. при Районно полицейско „Управление” Камено.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата. Да се приеме представената преписка. Нямам да сочим други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ Г.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с жалбата и представените по делото доказателства, моля да имате предвид няколко положения изложени в жалбата, законите и наредбите посочени в самата жалба и цитирани от ответната страна.

Първо това разпореждане е незаконосъобразно по няколко причини. Вярно разпореждането е издадено от компетентен орган, в реда на функциите и възложените му правомощия, но на първо място считам, че разпореждането е изпълнено. Доверителят ми се е явил в РУП-Камено, но видно от представените по делото рапорти и сведения, които са искани от него при тези посещения изпълнението на въпросната Наредба е свързана с  принудителни действия спрямо доверителя ми, а именно да бъде държан от полицейския орган за всеки пръст при вземане на отпечатъци, да го карат да застава в определена поза, които принудителни действия не са описани и включени в полицейското разпореждане. Няма го уреден и въпроса за така наречения отказ, а в ал. 3 Наредбата е записано само, че съгласие не се изисква за тези действия. В ал.4 от чл.59 на ЗМВР  не е посочено, както в ал.5 от същия член, че при отказ те се изземват принудително.  В този чл.59, ал.4 е записано, че за тези действия не се иска съгласие на лицето, което е в грубо противоречие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Тази Наредба противоречи на един европейски акт и няма как съгласието на лицата да не изисква и да има някаква форма, така, както и изисква Конвекцията за правата на човека за предвидени гаранции в правните норми, за да могат лицата да предвидят до степен обоснована според обстоятелствата, последиците, до които може да доведе едно действие. Трябва да има залегнала в нормата възможност за защита на всяко лице, което счита че правата му са засегнати от  незаконосъобразните действия на полицейските органи.

Моля да приемете, поради всички тези причини, че доверителя ми е изпълнил полицейското разпореждане. Ако счетете, че не е изпълнил полицейското разпореждане, моля да отмените същото в частта,  в която се  задължава да извършва такива действия и му присъдите направените разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ Г.: На лицето, което защитава г-н С. му беше повдигнато обвинение по чл.325, ал.2 от НК и  разследващ полицай Магдалена Кръстева трябва да изпълни разпореждането на чл.3 от Наредба Із-701 от 17.03.2011 година за реда за извършване на полицейска регистрация издадена от МВР, обнародвана в Държавен вестник бр.27 от 01.04.211 година. За целта полицейската регистрация трябва да бъде извършена от служители от „експертно- криминалистическа дейност”,  в случай експерти криминалисти в РУП –Камено. Жалбоподателят отказа да му бъде направена такава, изготвил съм протокол за отказа, че отказва и полицейско разпореждане по чл.55 от ЗМВР, където пише, че  полицейските разпореждания са задължителни за изпълнение, освен ако не налагат извършването на очевидно за лицето престъпление. Връчих разпореждането на г-н К.. Същият го подписа и на определената дата се яви в РУП- Камено. Казах му като дойде да търси мен, да не стане някакво размиване. Обади ми се дежурния в РУП Камено и каза, че е дошъл г-н К.. Аз излязох и го посрещнах. Същият пак отказа да му се извърши полицейска регистрация.

 

АДВОКАТ С.: Относно факта на налагане на очевидно престъпление по посочения от колегата текст, ако не налага очевидно престъпление е възможно, не може да се откаже. Въпросът е във връзка очевидното престъпление и защитата правата на човека. Ако го накарате да си свали гащите, също не е престъпление, но е в разрез с правата на човека. Може да го накарате да изяде цял тон шоколад.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: