ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети октомври                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2186 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от пълномощниците си съответно за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЙВИ ПАРТНЕР” ООД - адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 246 от делото и за      ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас - юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 247 от делото.

        

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът не констатира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         КОНСТАТИРА, че по делото е постъпила в срок назначената  съдебно-счетоводна експертиза, не са налице пречки по изслушването на вещото лице, поради което

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Ж.Д.Ж. - 41г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

         Юрисконсулт Д.: Относно отговора на въпрос 2 от заключението по осчетоводяването на фактура № 1 сте посочили тази счетоводна статия. Видяхте ли по преписката дали има данни за осчетоводяването на тази фактура по сметка 602?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сметка 602 е  разходи за външни услуги. При изследване на документите по преписката експертизата констатира тези счетоводни записвания, които са отразени в констатациите на ревизиращия орган при изготвяне на ревизионния доклад. Те не са коментирани като  счетоводни записвания, тъй като описаните тук счетоводни записвания са към датата на проверката на експертизата на счетоводните данни, предвид подадените корекции на водено счетоводство от страна на жалбоподателя, които корекции са описани и представени с конкретно писмо, налично в документите по делото, още по време на извършване на ревизията. Т.е. констатациите, които са направени от страна на ревизиращия орган впоследствие са коригирани въз основа на писмото подадено от жалбоподателя.

         Корекцията е - дебит сметка 159 – кредит сметка 3141, корекцията, която е извършена там, не оставя последици от записванията които са били направени преди нея. По тази причина в момента на извършената проверка при представянето на аналитичните оборотни ведомости излиза само този счетоводен запис. Т.е. няма  следа от това какво е правено преди.

        

         Въпрос на СЪДА: Това влияе ли по някакъв начин - ако първоначално фактурата е осчетоводена по начин, който е констатиран от органа по приходите – по сметка 602,  а след това сте констатирали други счетоводни записвания дебит сметка 159 – кредит сметка 3141 след извършената процедура за корекция.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Корекцията, която е извършена специално в този случай, при осчетоводяване на фактура № 1, влияе категорично на финансовите резултати, които е декларирало дружеството, което всъщност е констатирано в ревизионния доклад, като в случая, при първоначалното осчетоводяване на тази по сметка 602 „разходи за външни услуги” е намерило отражения в отчета за приходи и разходи на дружеството, в следствие на което към края на годината дружеството приключва с резултат „Загуба” в размер на тази стойност. След като са констатирали грешно направените счетоводни записвания и са входирали писмо с констатираните грешки, от счетоводството на жалбоподателя, извършвайки тези корекции, които са вече новите записвания, те коригират резултата по финансовия отчет, който от загуба в размер на тази сума, която е посочена във фактура № 1 плюс други разходи, които са направени – конкретно - загуба в размер на 771 574.93лв. плюс други разходи, които са направени към месец декември 2013г., от тази загуба вече резултатът на дружеството се изменя и става равен на „Нула”, т.е. те го коригират като положителна величина. Респективно, чрез тази корекция в дружеството вече се оформя и дълготраен актив, който с предходното първоначално записване не съществува като такъв, не е заведен като такъв, тъй като самото записване в тази сметка 602 предполага текущ разход.

 

         Юрисконсулт Д.: Тази  корекция с писмо ли става? Чисто технологично като процедура как става корекция в промяната на финансовия резултат на едно дружество.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че корекцията е извършена през месец юни 2014г.

         Адв.Н.: Има подадена декларация в НАП, така че има писмени данни.

         Моля да се прецизира - това корекцията в ГФО или в данъчна декларация.

         Юрисконсулт Д.: И в двете.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Корекцията е направено в счетоводството на жалбоподателя, в следствие на което това изменя годишната декларация. Експертизата не е изследвала дали жалбоподателят е подал декларация, мисля че е по чл.76 от ЗКПО, във връзка с което при констатирани счетоводни грешки от страна на данъчно задълженото лице следва да се подаде декларация до НАП, в която да се уведоми за констатираната  грешка. Този режим беше изменен. До 2013г. юридическото лице можеше сам да извърши корекцията,         но след промените в ЗКПО това може да става само и единствено със знанието на данъчната администрация. Експертизата не е изследвала подадена ли е декларация за извършване на такава корекция. Коментираме същото писмо, което е приложено по преписката по делото, защото писмото за корекцията е подадено по време на ревизионното производство. Но дали има такава декларация, не съм изследвала.

         Във всеки един момент, в който дружеството самò констатира грешка, може да подаде декларация. Няма срок и в момента, в който се констатират тези грешки, т.нар. „фундаментални грешки” в счетоводството, могат да бъдат изменяни. Има такава опция, но да бъде със знанието на НАП чрез възлагане на проверка, която може да прерасне и в ревизия.

 

         Адв.Н.: Вие като експерт, коя счетоводна операция смятате, че е било правилно да се вземе. Коя е правилната според Вас операция?

         Юрисконсулт Д.: Възразявам. Точно това е спорът и не трябва вещото лице да отговаря.

         Адв.Н.: Ще преформулирам въпроса - как следва да се осчетоводи фактура № 1?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че коректното осчетоводяване на фактура № 1 е това, което е посочено на стр.1 – т.е. записването след корекцията.   Моето мнение е, че това е правилното записване.

 

         Юрисконсулт Д.: Защо?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като считам, че договорът за експлоатация, предвид на описаните условия в него, че в края на неговия срок след заплащане на цялата сума по лизингови вноски, собствеността се прехвърля на името на жалбоподателя. В този случай вещото лице би приело договора за експлоатация като вид финансов лизинг и поради тази причина би следвало активите, които са предмет на договора да бъдат осчетоводени на принципа на отразяване на договор за финансов лизинг. Т.е. по група 20 като „завеждане на актив” и при изплащането на всяка една вноска по група 159 „за изплащането на лизингова вноска” и съответно по група 50 „паричен поток”, където се отразяват средствата по паричния поток.

         За мен тази фактура е част от лизинговия договор. В този смисъл - лизингова вноска.

         Адв.Н.: Допустимо ли е по един лизингов договор фактурите да бъдат отнасяни по различни счетоводни сметки или трябва да  бъдат отразявани по една и съща?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен правилното е, че трябва да се отразява счетоводно по една и съща сметка, когато касаят вноските.

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

          Съдът,  като взе предвид изготвеното по делото заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Ж.Ж., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит, за което в днешно съдебно заседание адв.Н. представи платежен документ.

 

 

Адв.Н.: Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Д.: Други доказателства няма да соча.

 

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.Н.: Моля да уважите жалбата. Претендирам направените разноски поделото.

         Ще представя писмени бележки.

 

         Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

         Ще представя писмено становище.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: