ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 04.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На четвърти май                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА 

Административно  дело номер 2186 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЙВИ ПАРТНЕР” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв. Г.Н. с представено по делото пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

 

         Явява се вещо лице К.М..

 

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Назначената по делото експертиза е депозирана в срок и пълномощниците не възразяват по изслушване на заключението, поради което съдът пристъпва към изслушване на заключението на вещото лице.

 

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. К.Д.М. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам, ведно с две приложения.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Д.: По отношение изложението на стр.6, т. 4.А. за еталон на СЕК, който сте посочили - защо сте взели период към 2013 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Изрично беше упомената дата във възложената задача, към която да се извърши изследването, съобразил съм се с начина по който е поставен въпроса.

 

Юрисконсулт Д.: По т. 4.Б. сте посочили само оферти, а не реални сделки – защо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Нямаше сделки за хотели, които да са на пазарни цени. Направил съм справка в Службата по вписвания в гр. Царево и открих само една сделка, по която цената беше колкото данъчната оценка. Офертите, които съм представил, са събрани професионално от мен в качеството ми на оценител в продължение на 18 години. Дал съм специфичните условия на оценяването на имота – хотел, като съм дал намаление с 5 % спрямо  средната офертна цена, която съм получил, тъй като процесният хотел е с много голяма РЗП, докато сравняваните имоти са с площи до 4000 кв.м. РЗП.

 

Юрисконсулт Д.: В отговора на в. 4.В. от къде сте взели тежестите на методите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  От една теоретична постановка представена на обучение, което съм посетил като оценител – при сравняване на няколко получени стойности при различни методи и разликата между двете стойности, в случая по двата метода се отнасят към чистата стойност на имота и се получава процент, на база на който процент е написано как се получава тежестта между двата метода, съобразно получения процент. Когато имаме малка разлика между двете стойности, двете стойности тежат по 50 % и според процента получен при това съотношение, имаме случаи между 20 % и 30 % - имаме  тежест на чиста стойност ¼, а на сравнителната стойност – ¾ . По-надолу в таблицата е приложено съотношението между двете тежести.

Юрисконсулт Д.: Към таблицата Приложение 1 е записана балансова стойност на вещите и не сте търсили пазарна цена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В случая нямаме уред, вещ или прибор, който като се закупи от магазина, да се употреби в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и впоследствие да получи по-голяма пазарна стойност и поради липса на възможност да се проверят всички вещи по списъка, като най-справедливо съм дал балансовите им стойност към 23.11.2013г., което според мен е най-справедливо. По-голяма част от вещите са под две или три минимални заплати, като всяка фирма определя коя от двете стойности да бъде за определяне на малоценни или малотрайни предмети, които се изписват като материали и не тежат като балансова стойност в дружеството, а като малоценни и малотрайни предмети.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ: Вещите които сте описали в таблицата на  Приложение 2, по отношение на тях нямаше възложена задача - Вие сте ги оценили поради каква причина?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Договора го четох и пише, че се предават по опис Приложение 1 и Приложение 2.

 

Уточнение на адв. Н.: Считам за относима експертизата, включително в частта на оценяване на вещите по Приложение 2, независимо че не бяха изрично посочени към въпросите по съдебно-оценителната експертиза, но същите да се имат предвид, доколкото са предмет на договора.

 

 

 Съдът като взе предвид изложеното заключение на вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 600,00 лв., 400,00 лв. от които да се изплатят от внесения депозит, като разликата от 200,00 лв. да се изплатят от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес./издаден РКО 400.00 лв. на 05.05.2015г./

 

Адв. Н.: Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси в нарочна писмена молба, с препис за ответната страна, която представям.

Юрисконсулт Д.: Предоставям на съда по допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Считам въпрос № 4 за неотносим към спора.

 

Съдът, като взе предвид депозираната днес молба от адв. Н.,   съдържаща доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, намира това искане за основателно, поради което на основание чл.195, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържаща се в депозираната днес молба от неговия пълномощник.

 

Експертизата да се изготви от вещо лице Ж.Д.Ж. при депозит в размер на 400,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.10.2015 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице след  внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,45  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: