ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2186 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЙВИ ПАРТНЕР” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Г. Н., която представя пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Н.: Изцяло поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка.

         Правя доказателствено искане за назначаване на съдебно-оценъчна експертиза с формулиран въпрос, който представям с нарочна молба с копие за ответната страна, с оглед изтъкнатия от нас довод във връзка с разграничаване на финансов или оперативен лизинг е налице в конкретния случай, след което ще направя искане да се назначи счетоводна експертиза, но въпросите към ще са свързани с отговорите на оценъчната експертиза, поради което ще поставя въпроси към нея на по-късен етап.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените по преписката писмени доказателства. По отношение така поставеният въпрос в искането за назначаване на съдебно-оценъчна експертиза, считам неотносим към предмета на спора, поради което предоставям на съда за преценка.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена в хода на проведената спрямо жалбоподателя ревизия.

 

Доказателственото искане на адв.Н. свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдържащо се в депозираната днес молба, съдът намира за основателно, доколкото посредством подобна експертиза биха се установили правнозначими за решаването на делото  факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши оглед на обектите, подлежащи на оценяване, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси съдържащи в депозираната днес молба, а именно:

Каква е пазарната цена на имуществото, предмет на Договор за експлоатация от 29.11.2013г., находящ се на лист 101 от делото, като пазарната цена се даде  към датата на предоставяне на имуществото, която съвпада с датата на договарянето.

Пазарната оценка следва да включва оценяване както на описаните имоти по т.1.1. от договора, така и оценяване на движимите вещи, чието описание се съдържа в Приложение № 1, неразделна част от този договор, което се намира на листи 116-117 от делото.

Експертизата да се изготви от вещото лице К.М. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.05.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: