ПРОТОКОЛ

       

 

Година 2018, 17.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 2184 по описа за 2017 година.                 

 

        На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото л.118 .

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно призован,  представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация Вита“ООД, редовно призовани, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Не е представено по делото доказателство за внесен депозит по допуснатата експертиза, като съобщението до жалбоподателя е върнато с отбелязване, че е получено на  06.11.2017г. от адвокат М., процесуален представител на заинтересованата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме доказателствени искания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми административен съдия, действително в становището, което е включено в искането ни за конституиране, има такова доказателствено искане за експертиза, което е уважено от съда, но  ние считаме, че на практика между страните няма спор, че имотът който е апортиран в капитала на държавното ЕООД „МБПЛР-Вита“ е всъщност идентичен с този, който е предмет на дарението респ.  предмет на оспорваното решение на Общински съвет Поморие.  Порок на решението е според нас, че се ползва в него старият идентификатор по дарението, а не актуалните сегашни данни по КК и КР и лично считам, че административният орган и негова е тежестта да докаже, че имотът предмет на отменения акт за дарение е идентичен със сегашния имот, в който е изградена сградата в терена апортиран в държавното ЕООД. Предвид изложеното оттеглям искането за експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не спорим по тези факти, които изложи адвокат М.. Моля да се приеме, че считаме че имотът е идентичен, въпреки, че е посочен със старата идентификация в решението, считаме че е идентичен. Не смятаме, че към момента има необходимост от назначаването на експертиза, която да доказва идентичност на имота.Ние не спорим по тези факти. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 АДВОКАТ М.: Оттеглям искането и уточнявам, че служебно е известно на съда, че е имало оспорване на същото решение и от министъра на отбраната като принципал и от нас,  по което оспорване други състави на този съд приемат, че решението не поражда никакви последици. В този смисъл са адм.д №2105/2017г. със страни министъра на отбраната и Общински съвет Поморие и адм.д.№2064/2017г. със страни ние и Общински съвет Поморие.  Това са именно делата, с които е извършено оспорване на решението на Общинския съвет, като по тях не се е развил спор по същество,  жалбите са оставени без разглеждане и производствата  прекратени с мотив, че решението на практика не представлява административен акт и че, кметът всъщност може да оспорва сделки на общината и без такова решение на Общински съвет, което е и в доводите на областен управител на област Бургас. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Предвид направените изявление от  процесуалните представители на страните съдът ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че имотът посочен в решение №602, по т.22 от дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 19.07.2017г., отразено в протокол №28 е идентичен с имот с идентификатор 57491.501.15. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

  Предвид не оспорването на това обстоятелство и направеното искане за оттегляне на искането за експертиза съдът,

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 25.10.2017г., с което е допусната съдебно-техническа експертиза.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                                             СЪДИЯ:

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, след  внимателния прочит на хипотезата  на чл.21 от ЗМСМА, води до извода, че липсва каквото и да е основание ответникът да приеме решение по отмяна на дарение, тъй като нито една от посочените точки в нея не включва такова правомощие на общинския съвет. Имотът, за който общински съвет Поморие е взел процесното решение е държавна собственост и е апортиран по предвидения по закона ред в търговското  дружество, което е собственост в 100% на Държвата в лицета на министъра на отбраната. С оглед на обстоятелството, че в настоящи случай не се касае по никакъв начин за общинска собственост, общинския съвет е излязъл извън своята компетентност  вземайки решение по разпореждането с този имот. Не на последно място, моля да имате предвид, че решението на общинския съвет е в противоречие с разпоредбите уреждащи даренията по чл.227 от Закона за задълженята и договорите. Изцяло поддържам заповед № РД-09-28/07.08.2017г. на Областен управител на област Бургас, с подробно изложените в нея мотиви, като моля да потвърдите същата и отмените решение №602 на Общински съвет Поморие, прието по т.22 от дневния ред на заседание, проведено на 19.07.2017г., отразено в Протокол №28.

 

 АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, споделяме доводите на областния управител досежно твърдяната незаконосъобразност на приетото решение на Общински съвет Поморие. Извършвайки цялостен контрол за законосъобразността на решението на Общинския съвет, моля да съобразите и това, че то практически е неизпълним акт, тъй като в разпоредителната му част се посочва имот, който не съществува в момента по индивидуализация. Споделяме доводите на областен управител, че към момента на приемане на решението на Общински Поморие, общината не е собственик и няма никакво право върху този имот. Той е  държавна собственост и вече и собственост на  ЕООД „МБПЛР-Вита“ , чиито капитал е изцяло на Държавата. В този смисъл решението на Общинския съвет е извън определената му компетентност. Друг е въпросът и е възприето от други състави на този съд, че за да се предяви искът, кмета на общината не се нуждае от решение на Общински съвет, защото от самото решение вещно-правни последици не следват.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: