ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2184 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото л.118 .

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно призован,  представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация Вита“ООД, редовно призовани, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по заповед № РД-09-28/07.08.2017г. на Областен управител на област Бургас, с  която се оспорва решение №602 на Общински съвет Поморие, прието по т.22 от дневния ред на заседание, проведено на 19.07.2017г., отразено в Протокол №28, входиран в Областна администрация – гр.Бургас под №61-00-108/25.07.2017г.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт под опис на л.54 от делото.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9802/18.09.2017г. от процесуалния представител на заинтересованата страна, с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси. Към молбата е приложено извлечение от търговския регистър на заинтересованото дружество.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№9970/21.09.2017г. от оспорващия,  АПД №1937/26.07.2017г утвърден от Министъра на отбраната, Решение №966/17.11.2016г. на Министерски съвет и АЧДС №7911/10.05.2017г. утвърден от областния управител / л.109 до 117/

 

ПОСТЪПИЛИ са с  писмо вх.№10215/28.09.2017г. от Общински съвет Поморие доказателства, а именно – препис от решение № №602/19.07.2017г. на Общински съвет Поморие, Удостоверение №193/25.09.2017г  на началник отдел „УТООС“, Дирекция „СУТОСУП“ в Община Поморие / л.122-123/.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№11259/24.10.2017г. от процесуалния представител заинтересованата страна „Вита“ЕООД- адвокат М., в което се изразяват съображения по същество, като се присъединяват към оспорването на областния управител и се иска прогласяване на нищожността на решението на Общински съвет Поморие , респективно отмяната му като незаконосъобразно. Към становището е приложено пълномощно.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приеме представената административна преписка със заповедта. Няма да соча други доказателства.  Поддържам изцяло заповедта на областния управител на област Бургас. Не възразявам срещу така направеното искане от занитересованата страна за допускане на експертизата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и докладваните в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

         

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на заинтересованото дружество въпроси, формулирани в молба на л.105 от делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от заинтересованата страна в 7-дневен срок от уведомяването  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза М. Г., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018година от 14.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: