ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2184 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Ф., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД МВР – БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., представя днес пълномощно.

                  

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от адв.В.Д. -  пълномощник на жалбоподателя Н.Ф., видно от която уведомява съда, че е възпрепятстван да присъства на насроченото днес съдебно заседание, но не възразява по хода на делото; изразява становище по същество, като поддържа подадената жалба и иска да се отмени постановения отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Претендира да се заплатят и разноските на неговия доверител, за които е представил списък и договор за правна защита.

 

Юрисконсулт В.: Да се даде ход на делото.

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата изцяло. В настоящия случай не е налице мълчалив отказ, напротив, в 14-дневния срок за отговор е постановено решение, с което е предоставен достъп на жалбоподателя до исканата информация. В подкрепа на горното представям и моля да приемете доказателства по опис.

         Няма да соча други доказателства.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания отказ, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт В. допълнителни писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащия ги опис.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата - предмет на настоящото производство, като неоснователна и недоказана. От представените от наша страна в днешно съдебно заседание писмени доказателства, по несъмнен начин се установява, че в отговор на подаденото от жалбоподателя заявление за достъп до обществена информация, препратено с писмо от директора на дирекция „Правнонормативна дейност“ на МВР до ОД на МВР – Бургас, е постановено Решение № 251004-20 от 13.10.2016г., с което на заявителя е предоставен достъп до исканата информация в предпочитаната и посочена в заявлението форма – на хартиен носител. Изготвена е писмена справка, за която  са определени дължимите разходи съобразно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. на Министерството на финансите и определена сума за плащане в размер на 1.91лв с ДДС. Сумата не е заплатена. Тъй като в тази заповед в зависимост от формата на достъп до информация са определени размерите за разходите за предоставяне на обществена информация (в случая е поискана справка на хартиен носител) и разходите за нея съобразно заповедта са в размер на 1.91лв. Същата сума е посочена като дължима в решението за предоставяне на достъп и е предоставен срок от 35 дни на заявителя, считано от датата на получаване на решението, да заплати дължимата сума и да се яви в административната сграда на ОД на МВР – Бургас, за да получи с протокол исканата справка. Това решение е изпратено по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка, предадено на изпълнителя по договор за обществена поръчка куриерска фирма „Стар пост“. По приложения по делото приемо-предавателен протокол, опис 200, на позиция 19 е посочена като предадена пратката с № бар код 251 004-20 (това е и номерът на решението за достъп) и същата е приета със задължение за предаване с препоръчано писмо с обратна разписка от куриерската фирма. След получаване на жалбата и при допълнително направена справка (също приложена по делото) се установява, че на 18.10.2016г. пратката с този бар код е предадена в офиса на фирма „Стар пост“ в гр.София. Тъй като до настоящия момент не разполагаме с обратната разписка, която следваше да получим от куриерската фирма, с писмо, което представих в днешно съдебно заседание до регионалния мениджър на куриерската фирма с № 251000-782/13.01.2017г. сме поискали допълнителна информация във връзка с предаването на тази пратка, но до настоящия момент нямаме отговор от куриерската фирма. Независимо от горното, от страна на ОД на МВР - Бургас са извършени всички необходими действия във връзка с предоставяне на достъп до обществена информация, като в законния срок е издадено решение за достъп и то е изпратено до адреса на заявителя. Справката е изготвена и все още може да бъде получена в случай, че жалбоподателят проявява интерес.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Представям списък на разноските по делото, а в случай, че уважите жалбата, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение претендирано от жалбоподателя.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.42 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: