ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2184 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.И.К., Р.П.К., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.И.К. и Р.П.К. против Заповед № ДК-02-ЮИР-257/06.12.2012година на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж: Санитарно помещение обособено в част от стая, находящ се в обект с идентификатор 07079.602.345.1.122 по Кадастралната карта на гр. Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.62, вх.3, ет.10, ап.30.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената административна преписка. Няма да соча други доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите , че следва да ангажират доказателства във връзка твърдяната от тях незаконосъобразност на оспорената заповед, включително и във връзка с твърденията, че строежът е търпим по смисъла на §16, ал. 1 от  ДР на ЗУТ.

 

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок да ангажират доказателства и изчерпят доказателствените си искания, като в случай че това не бъде направено в определения от съда срок и доведе до отлагане на делото на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК в размерите на чл.91 от ГПК

 

УКАЗВА на страните, че в следващото съдебно заседание, ако не бъдат ангажирани доказателства и не бъдат направени доказателствени искания, ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от  10.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: