ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 31.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2183 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Тим билборд“ ЕООД, редовно призован, се представлява от С.П. – управител, заедно с адв. Х.Х. c пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София – се представлява  от ст. юрисконсулт М.c  пълномощно на лист 13 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „ТИМ БИЛБОРД“ ЕООД против отказ №53-00-4726/26.06.2017 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София – инж. Д.А., с който жалбоподателят е уведомен, че му се отказва издаването по реда на чл.17б от НСПП на Разрешение за специално ползване на пътищата, чрез експлоатация № 1081/14.12.2011 г. на рекламни съоръжения (РС) за изградено в обхвата на път ІІ-99 „(Бургас-Маринка)-Созопол-Царево“, км.44+596 – дясно/44+660 дясно по РЕ № 1081/14.12.2011 г.

АДВ. Х.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания, тъй като с това, с което се запознах като преписка, това изобщо не е пълната административна преписка по издадения отказ. С жалбата съм изискал пълната преписка и продължавам да искам същото. И с оглед изявленията на административния орган, моля също така да бъде представена цялата административна преписка по издаване на разрешението за изграждане, тъй като те отделни разрешения – разрешение  за изграждане и разрешение за експлоатация. С  разрешението за изграждане ще искам законоустановените искания - параграф 23 към ПЗР към Постановление № 350/21.12.2012 г., с което се изменя и допълня Наредбата за специално ползване на пътищата. В параграф 23  са заложени изискванията, на които трябва да отговарят, а това са изисквания към датата на постановяване на даденото разрешение. Съответно, за да проверим, че те са отговаряли, следва да бъде представена пълната административна преписка. Имам предвид и двете разрешения. С постановление от 2011 г. е изменена наредбата. Съответно по-късно с последващи изменения се въведе изискването за срочност на тези рекламни постаменти и се въвеждат нови изисквания, тъй като параграф 23, цитирам: „разрешенията за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения, за които до влизане в сила на постановлението има издадени разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения, действали преди влизане в сила на постановленията“ и тъй като това задължава административния орган да провери дали те са отговаряли към датата на изграждане на тогава действащите правила, а не на правилата, когато сега издават отказите. Затова държа да бъде приложено разрешението за специално ползване чрез изграждане, за да се провери към него - констативни протоколи, според тях казват кои са били заварените РПМ към датата на издаване, и съответно отстоянията от тях, и ако са били спазени - е издадено разрешението за експлоатацията на по-късен етап.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. По повод на доказателствените искания считам, че това, което е представено по преписката, т.е. разрешение за изграждане - протокол №46/31.08.2011 г. и на по-късен етап - разрешение за експлоатация и протокол, свидетелстват, че към момента на издаване на разрешенията, са спазени всички изисквания на наредбата.

 

Съдът предвид изявленията на страните за отделяне спорното от безспорното, КОНСТАТИРА:

Ответната страна не оспорва законосъобразното разполагане на рекламното съображение - собственост на жалбоподателя през 2011 година, както по отношение на неговото изграждане, така и по отношение на неговата експлоатация.

ЮРИСКОНСУЛТ М.:Да се приеме административната преписка.

АДВ. Х.:  С оглед отделяне спорното от безспорното - това цялата административна преписка ли е по издаване на отказа и как е констатирано, че на отстояние 173 метра е изградено друго съоръжение, описано в отказа?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По повод цялостта на административната преписка - в днешното съдебно заседание  представям и моля да бъдат приети констативен протокол 246/23.06.2017 г., с който е констатирано местоположението на рекламните съоръжения към тази дата.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Рекламното съоръжение, което е обозначено като рекламно съоръжение, изградено на км 44+769, през коя година е поставено?

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  През 2007 година е поставено.

Съдът счита, че следва да попълни доказателствата  по делото с доказателства за датата, на която е разположено рекламното съоръжение на км 44+769 дясно, описано в обжалвания административен отказ. Задължението за представяне на доказателства за датата на разполагането му е възложено върху ответника, който следва да установи всички фактически и правни основания за издаване на отказа.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ М.: Това ли е цялата преписка?

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Заявявам,че е цялата преписка по отказа.

АДВ. Х.: Оспорвам същия документ - верността му на първо място. Моля да бъде представена цялата административна преписка по съставяне на този констативен протокол - от кого е възложено съставянето му. Освен това съобщено ли е като част от административната преписка по подновяване на разрешението за специално ползване? Съобщен ли е същият на заинтересованата страна „Тимбилборд“ ЕООД - жалбоподател в настоящото производство. Наред с това моля във връзка с направеното от Вас задължаване на административния орган да представи преписката за рекламно съоръжение на км 44+769, моля същата да бъде окомплектована със всички документи във връзка с промяна на собствеността и преиздаване ако има такива, а не само за изграждането му. Може да е бил изграден 2008 г., след което да е премахнат и след което да е променил собствеността си.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Рекламното съоръжение, изградено на км44+769 дясно, за което е установено, че е на по-малко от нормативно приетото отстояние, от рекламното съоръжение на жалбоподателя, за което заявихте, че е разположено преди рекламното съоръжение на жалбоподателя, било ли е премахвано в периода 2007-2011 година?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не би следвало. Не е било премахвано, тъй като в момента се експлоатира от същите собственици.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИЕМА констативен протокол №246/23.06.2017 г., като с оглед извършеното оспорване на неговата вярност на основание чл.193 от ГПК, открива производство по оспорване неговата истинност.

На основание чл.193, ал.3 от ГПК във вр. чл.144  от АПК указва на жалбоподателя, че  върху него е възложена доказателствената тежест по доказване на неистинността на оспорвания констативен протокол.

Съдът счита, че следва да изиска и приобщи по делото документите,  въз основа на които е изградено и експлоатирано рекламното съоръжение на км 44+769, описано в обжалвания административен отказ. Именно наличието на това рекламно съоръжение, фактическото основание за отказа, поради което съдът следва да установи е дали, кога и доколко правомерно то е било разположено спрямо рекламното съоръжение на жалбоподателя. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до 2 седмици преди следващото съдебно заседание да представи преписката, съдържаща се в него по изграждането и експлоатирането на рекламното съоръжение, изградено на км44+769 на път ІІ-99 „(Бургас-Маринка)-Созопол-Царево“.


          ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Ще се полватели от този протокол?

ЮРИСКСОНСУЛТ М.:  Ще се ползвам.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА на процесуалния представител на ответника, че следва да ангажира съответните доказателствени средства при заявеното желание да се ползва от съдъражнието на констативния протокол.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъде допуснат до разпит свидетел.

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отстоянието на едно рекламно съоръжение до друго рекламносъоръжение не може да бъде установено със свидетелски показания, а съдържанието на констативния протокол установява именно отстоянието.

На основание чл. 9, ал.3 от АПК във съответствие със служебното начало, което господства в процеса, съдът счита, че следва да допусне съдебно техническа-геодезична експертиза със следната задача:

Вещото лице да измери разстоянието между рекламното съоръжение на жалбоподателя „Тимбилборд” ЕООД - обект на обжалвания отказ и рекламното съоръжение, изградено на км 44+769 дясно на път ІІ-99 „(Бургас-Маринка)-Созопол-Царево“.

Доколкото фактическите и правните основания за доказване на воляизявлението на административния орган,  на основание чл. 170, ал.1 от АПК са възложени върху ответника, той следва да понесе и разноските по установяване на твърдените от него факти.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКАсъдебно-техническа експертиза със следната задача:

Вещото лице да измери разстоянието между рекламното съоръжение на жалбоподателя „Тимбилборд” ЕООД - обект на обжалвания отказ и рекламното съоръжение, изградено на км 44+769 дясно на път ІІ-99 „(Бургас-Маринка)-Созопол-Царево“.

 

НАЗНАВАВА за вещо лице Д.С.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 200 лева,  вносими от ответника в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО за започване изпълнение на възложената работа след представяне на доказателства за внесения депозит.

АДВ. Х.: При оспорването на протокола поисках да се представи преписката по издаването му - кой е назначил лицата, съставили протокола, по какъв начин са установени тези разстояния, правното основание за съставянето на протокола.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Х.: Искането е неоснователно.

Представеният констативен протокол не е административен акт, който е самосотятелен обект на обжалване. Констативният протокол във вида, в който е получен от Вас и от мен, съставлява част от административната преписка. Той е изготвен преди обжалвания отказ и в него се съдържат на пракатика фактическите основания за съставянето му.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪЛЯ искането за представяне на административната преписка по съставянето на констативен прортокол № 246/23.06.2017 год.

 

АДВ.Х.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: