ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2183 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Тим билборд“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Х.Х. c пълномощно на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София – се представлява  от ст. юрисконсулт Я. М. c  пълномощно на лист 13 по делото.

Явява се вещото лице Д.С.С..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /15.01.2018 г./ по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Д.С.С..

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Д.С.С. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

АДВ. Х.: Казвате, че рекламното съоръжение на жалбоподателя „Тим билборд“ ЕООД отстоява на 174,55 м от рекламно съоръжение, което е изградено на км 44+769. Чие рекламно съоръжение е това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не мога да отговоря на този въпрос.

АДВ. Х.:  Нямам други въпроси към вещото лице.

СТ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имате ли обяснение защо процесното рекламно съоръжение е описано по 2 начина- като такова на км 44+596-дясно и такова като на км 44+660-дясно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Нямам обяснение на този въпрос.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (200 лева).

 

АДВ. Х.: Във връзка с представения протокол № 16631/17 от заседание на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, моля да бъде представен докладът на инж. Й.Д., включително и доказателства относно  инж.Й.Д.за неговата служебна ангажираност - към УС ли е, в какво звено в АПИ се намира, както и самият доклад, защото явно той е послужил като мотив за постановяване на всички откази, описани в протоколното решение.

Моля, бях поискал и отново желая във връзка с констативен протокол, на базата на който е отказано издаването и преиздаването на разрешението, заедно с цялата му преписка, кой е назначил комисията, с каква заповед, с какви правомощия - да бъдат представени от административния орган. Става дума за констативен протокол №246/23.6.2017 г. Към представените доказателства липсват в момента такива.

СТ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Преписката, която касае констативния протокол, не е представена, тъй като съдът е отхвърлил искането на адв. Х. в предходно съдебно заседание. Ако съдът счете за необходимо - ще представим. Инж.Ивайло Дечев е директор на дирекция ППИ, което е отразено на стр.1 от протокол № 16631/17.

РЕПЛИКА НА АДВ.Х.: Съгласно чл.10 от устройствения правилник за работата на агенцията, УС взема решенията за издаване на разрешенията за специално ползване на пътищата и единствено само по  т.20 може да делегира правомощия, предвидени с нормативен акт. Съгласно чл.13 от същия правилник към УС съществува помощен орган, наречен „Експертен технико-икономически съвет“, който подпомага УС. Съответно искам да установим дали лицето Й.Д., изготвил този доклад, е част от „Експертен технико-икономическия съвет“, дали този доклад е над самия технико-икономически експертен съвет, защото ако същият не е такъв считам, че това би довело до нищожност на административния акт. Същото важи и по отношение на констативния протокол, изготвен от областно пътно управление. Трябва да преценим дали същите имат законно делегирани правомощия или не да изготвят такива документи. Съгласно чл.30 областните пътни управления могат да извършват определените в ал.3 действия, с които да подпомагат УС. Такова действие по съставяне на констативни протоколи липсва там. Ето защо считам, че следва да бъде проверено кой и как е делегирал правомощия на тези служители, защото не знам дали са в някакъв експертен съвет да извършват тези проверки.

 

Съдът СЧИТА, че искането на жалбоподателя е неоснователно.

Към настоящия момент по преписката се съдържат достатъчно доказателства, от които съдът може да установи е и ли не е налице допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административното производство. Снабдяването с допълнителни доказателства, поискани от адв. Х. ще обремени ненужно делото, при вече според съда изяснена фактическа обстановка.

 С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Х. за представяне на допълнителни доказателства по делото.

АДВ. Х.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи  събирането на доказателствата.

СТ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи  събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, представени от ответника съгласно описа на лист 29 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените отказа на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътища“, като мотивите ми моля да представя в писмени бележки с цел процесуална икономия.

         Съдът ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок за писмени бележки.

 

         СТ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна. Мотивите ще изложа в срок, определен от съда.

         Съдът ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: