ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 12.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На дванадесети октомври                         две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2182 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Ц., редовно призован, се явява лично. Представлява се от адвокат И. от Адвокатска колегия Варна, надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Административен ръководител – Председател на Административен съд Бургас, редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ И.: Считам, че няма пречки, моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило становище от ответника, с което моли да се даде ход на делото. Представя към същото и моли да се приеме като доказателство извлечение от заповед № ЛС-04-642/05.09.2007 г., издадена от Министъра на правосъдието, с която на основание чл. 388, ал.1 във връзка с чл. 387 от Закона за съдебната власт са разпределени помещенията на Съдебната палата в гр. Бургас, като от същата е видно, че всички съдебни зали, заедно със съвещателните зали към тях, се ползват от Апелативен, Окръжен, Административен и Районен съд по предварително определен между тях график. Прави и на основание чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 144 АПК възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя възнаграждение за правна помощ.

 

АДВОКАТ И.: Госпожо Председател, аз не възразявам да се приемат така представеното становище и заповед. Все още е налице правен интерес от страна на доверителя ми за търсене на обществена информация и съдебното дирене следва да продължи.

Представям договор за правна помощ, квитанция за пътни разходи и списък за разноските.

Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям фискален бон от 12.10.2015 г., удостоверяващ платен обяд – моят и на адвоката ми.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства, както и днес представените от ответника становище, ведно със заповед № ЛС-04-642/05.09.2007 г., издадена от Министъра на правосъдието; представените от процесуалния представител на жалбоподателя договор за правна помощ от 11.03.2015 г., списък на разноските и фискални бонове от „Минибус” ООД във връзка с направени транспортни разходи, както и фискален бон от 12.10.2015 г. във връзка с документалното обосноваване обяда на жалбоподателя и неговия пълномощник.

Поради липса на доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, аз считам, че исканата информация е налична  при задължения субект. Съобразно материалния закон – чл. 390 от ЗСВ, считам че информацията може и следва да се предостави. В тази връзка  моля да се изпълнят указанията на Върховен административен съд.

Претендирам съдебни разноски. Представил съм списък.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: