ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети януари                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2182 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Ц., редовно призован, се явява лично. Същият се представлява от адвокат И. от Адвокатска колегия Варна, надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Административен ръководител – Председател на Административен съд Бургас, редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ И.: Нямаме възражения по хода на делото. Считаме че няма пречки да се гледа делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Н.В.Ц. срещу Решение №2/16.10.2014 г. на Административен ръководител – Председател на Административен съд Бургас за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление на жалбоподателя с вх.№7488/14.10.2014 г., в частта му в т. 2, 3 и 4 от заявлението, с искане за отмяната на изричния отказ по т. 2, 3 и 4 от заявлението като незаконосъобразен и постановен при липса на мотиви за постановяването му, както и с искане съдът да задължи Административния ръководител на Административен съд Бургас да осигури поискания достъп до обществена информация с надделяващ интерес, съобразно неговото заявление по ЗДОИ.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилата от ответника административна преписка по оспорването, съдържаща писмо от Висшия съдебен съвет до Председателя на Върховния административен съд на Република България вх. № 7488/14.10.2014 г. по описа на Административен съд Бургас; писмо от Министерството на правосъдието до представляващия Висшия съдебен съвет вх. №04-00-162/03.10.2014 г.; заявление за достъп до обществена информация, подадено от жалбоподателя Ц. с вх. № 95-00-76/25.09.2014 г.; доказателство за получаване на тези документи от Административен съд Бургас; решение №2/16.10.2014 г. на Административен ръководител – Председател на Административен съд Бургас, издадено по подаденото от жалбоподателя заявление, ведно с цитираната в него писмена справка от 16.10.2014 г., подписана от Председателя на Административен съд Бургас, и доказателство за връчването на това решение на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ И.: По доклада възражения нямаме.

Поддържам жалбата от името на доверителя ми.

Ако позволите едно искане, въпреки че съм убеден, че и Вие може да го решите, но по искане на доверителя ми ще моля да се произнесете с определение относно Ваш отвод – това е чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК. Аз считам, че който и да е съдия от Административен съд – гр.Бургас се намира в професионална служебна обвързаност с ответника по настоящия процес – Председателя на Административен съд – гр.Бургас, и във връзка с предубедеността му не би се произнесъл с правилно съдебно решение. В тази връзка ще моля за Вашия самоотвод и делото ако е възможно да се прати на друг административен съд.

 

Направеното искане за отвод на съдия-докладчика по настоящото дело на соченото основание - чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, съдът намира за неоснователно по следните съображения:

Настоящият съдебен състав е определен за съдия-докладчик от състава на съда при спазване изискванията на чл.9 от ЗСВ и чл.157, ал.2 от АПК – на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Разглежда делото в едноличен състав, съгласно чл.164 от АПК, и върху възможността за изпълнение на служебните му задължения не може да рефлектира обстоятелството, че административният ръководител на съда е ответник по делото. Няма основание и причинна връзка Председателят на съда да влияе по някакъв начин на вътрешното убеждение на настоящия състав, нито правомощията му по Закона за съдебната власт са такива, които да дават основание за изразеното от жалбоподателя съмнение за наличие на обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност. Съгласно чл.93 от ЗСВ председателят на административния съд има конкретни правомощия, които обаче са свързани с организацията на работата на съда, но няма правомощия да въздейства върху съдиите при решаването на делата. Налице е и инстанционен контрол за проверка на постановения по делото правен резултат, което е още една гаранция за обективно и безпристрастно решаване на спора по делото.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвод на съдия-докладчика по настоящото дело съдия Станимира Друмева.

 

АДВОКАТ И.: При това положение поддържам жалбата на доверителя ми.

Само едно доказателствено искане имаме. Ответникът се мотивира с това, че е невъзможно да се предостави исканата обществена информация. Ще моля във вид на писмена справка ответната страна да се произнесе точно в какво се състои невъзможността да предостави исканата информация. Считам че следва да се изследва този въпрос. Други доказателствени искания нямаме.

Представям във връзка с понесените от нас разноски по делото и моля да приемете като доказателства 2 броя автобусни билети за ползван транспорт на „Минибус” ООД на 19.01.2015 г. по линия Варна-Бургас, договор за правна помощ и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

По доказателствените искания съдът намира, че следва да остави без уважение искането за предоставяне на допълнителна информация от ответника по делото под формата на писмена справка със соченото от адвокат И. съдържание, тъй като такава вече е издадена и приложена по делото, съставляваща неразделна част от Решение № 2/16.10.2014 г. Обстоятелството, че същата не е получена от жалбоподателя в определения с решението срок, не води съда до различни изводи. Съобразно чл. 142, ал. 1 от АПК съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му и в този смисъл исканата информация би била неотносима към предмета на спора, като последваща издаването на оспорения административен акт, при това при наличието на вече изготвена справка за това.

Намира че следва да приеме като доказателства представените по делото и днес представените от адвокат И. писмени документи, относно направените разноски.

Воден от горното, по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на допълнителна информация, представляваща изготвянето на справка от ответника със соченото от адвокат И. съдържание.

ПРИЕМА представените по делото писмени документи, описани по-горе в съдебния протокол.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, ще моля да уважите жалбата на доверителя ми. Считам че същата е основателна. Видно от самото решение за отказ да се предостави информация, аз считам, че липсват фактически и правни основания за издаването на този отказ. Съобразно законовата разпоредба на чл. 37 от ЗДОИ са предвидени три хипотези за отказ да се предостави обществена информация. Законодателят не е предвидил обществената информация да не се предоставя при невъзможност за предоставянето и. В тази връзка считаме, че не съществуват пречки да се предостави исканата информация, още повече доверителят ми чрез Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет е поискал предоставяне на исканата информация до, може да се каже, всички съдилища в България и е получавал, бих казал, решения за предоставяне на тази информация, така че не виждам пречки настоящият ответник да предостави такава информация.

Ще претендираме и съдебно-деловодни разноски. Представихме и списък на същите.

Ще моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: