РЕШЕНИЕ

 

№   1696            10.10.2018 година    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети септември, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 2180 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Д.А.А., ЕГН **********, чрез адв. С. П. – БАК, със съдебен адрес:*** против решение № 1039/16.07.2018г. постановено по а.н.д. №2637/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-0769-002847/17.08.2017г. издадено от началник група към ОД на МВР – Бургас, сектор Пътна полиция Бургас, с което за нарушение на чл.103 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно е постановено в нарушение на закона, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и наложеното административно наказание е несправедливо. Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. П., който поддържа жалбата.

Ответната страна – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

         С наказателното постановление, касаторът е санкциониран за това, че на 16.05.2017г. в 10:53 часа в гр.Бургас, по път 3-7909 от с.Братово посока кв. „Долно Езерово“ до разклона за кв. „Д.Езерово“ управлява личния си автомобил „Рено Меган“ с рег.№ А 2899 МХ и при подаден сигнал за спиране със стоп палка от униформен служител, същият не спира, а продължава движението си в посока кв. „Г.Езерово“. Допълнително спрян след около 1 км. и след проверка за алкохол с техническо средство Дрегер 7510 № ARBB 0076, е отчетено 2,75 промила алкохол в издишания въздух. Издаден талон за медицинско изследване № 0017038.

         За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), който е предявен на санкионираното лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел, че при издаване на АУАН и НП не се констатират нарушения на разпоредбите на ЗАНН. Не са открити формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до накърняване на правото на защита на нарушителя и съответно до порочност на административно-наказателното производство против него. По същество, съобразно събраните в хода на съдебното производство доказателства, обективирани в показанията на разпитаният служител на сектор ПП ОД на МВР Бургас установява, че в конкретния случай на А. е бил даден сигнал от униформен полицейски служител със стоп палка, но той не изпълнил даденото му нареждане да спре, т.е извършил е вмененото му нарушение на чл.103 от ЗДвП и следва да понесе административнонаказателна отговорност по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП.

Така постановеното решение е правилно.

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Напълно се споделят изложените мотиви относно доказаността на вмененото във вина на касатора административно нарушение. Санкционната норма на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП предвижда кумулативно налагането на  лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и глоба от 50 до 200 лв. В случая, с оглед установената по делото фактическа обстановка, настоящият състав намира, че наложените на А. глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца са справедливи и съответни на извършеното нарушение, тъй като са определени в рамките на закона, при превес на отегчаващите вината обстоятелства.

Преценявайки фактите Районен съд - Бургас е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верни правни изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно. С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1039/16.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 2637/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.               2.