ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2180 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.З., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ -        Кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че в случая не е налице административен акт, който да бъде годен да образува производство по това дело, като моля да бъде прекратено делото без да се дава ход.

В чл. 195 от ЗУТ няма регламентирана процедура, според която кметът да е задължен да извърши проверка или да издава акт в смисъла, в който е поискано от него. Това означава, че независимо че има мълчалив отказ или не, да подлежи на съдебен контрол. Не е налице интерес от жалбоподателя да иска от съда защита на негови права или искания в предмета на формулираните. Дори обаче да счетете, че е налице мълчалив отказ, считам, че жалбата се явява просрочена, тъй като искането е входирано на 04.09.2014 г., а писмото е от 09.10.2014 г. – т.е., жалбата е входирана след този 14-дневен срок за обжалване. Налице в тази посока са редица определения, включително и на Върховен административен съд. Практиката е много богата. Считам, че не следва да се дава ход.

 

Независимо от така заявеното становище, съдът счита, че ход на делото следва да бъде даден, тъй като становището касае по-скоро съществото на спора.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.И.З. против писмо изх. № 94-01-29330/2/09.10.2014 г., в което писмо е обективиран отказ за издаване на поискана от жалбоподателя заповед по реда и при условията на чл. 195 и 196 от ЗУТ.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.: Поддържам жалбата, като заявявам, че действително оспорвам въпросното писмо, с което е отказано да се издаде заповед. Това е писмо с приложен към него констативен протокол. Други доказателства няма да соча. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.: Желая от съда да постанови решение, с което да задължи Община Бургас да изпълни посочените в чл. 195 от ЗУТ разпоредби, а именно кметът на общината да назначи комисия от специалисти, която да огледа сградата на ул. „Л.К.” № ** в гр. Б., тъй като мазетата са наводнени, а сградата пропада. Това е искането ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че така формулираното искане към съда не представлява годен за оспорване административен акт. В ЗУТ няма правна норма, която да задължава или да включва в компетентността на кмета на общината да разглежда искания за издаване на акт, с който трети лица да бъдат задължени да извършат определени действия, какъвто е случаят. Отказът, който се твърди, че е налице, не е административен акт в този смисъл. Поради това липсва правно регламентирана възможност за търсене на съдебна защита, защото няма регламентирана такава компетентност органът да издава такъв акт.

Няма правен интерес. Има практика в тази насока, а именно Определение № 16536/11.12.2013 г. по административно                                                                                                дело № 15566/2013 г. на Върховен административен съд, такова е Определение № 910/2010 г. по административно дело № 574/10 г. на трети състав на Административен съд София – област, поради което Ви моля да не уважавате искането и да го отхвърлите, като ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: