ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 217 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.А., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Д., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление – Камено при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото в изпълнение указание на съда от предходно съдебно заседание Заповед № 251з-209/18.01.2017 г. на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас, с която началниците на районните управления са упълномощени да прилагат принудителни административни мерки.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приеме представената заповед.

Моля да приемете като доказателство и издаденото ново свидетелство за правоуправление на доверителя ми, валидно до 2022 г. Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото Заповед № 251з-209/18.01.2017 г. на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас и днес представеното в заверен препис свидетелство за управление на моторно превозно средство.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата по съображенията, изложени в нея. Само искам да допълня, че видно от събраните по делото доказателства се установява и допуснато съществено процесуално нарушение, като според мен служителите са приложили принудителна административна мярка преди същата да бъде наложена от техния непосредствен ръководител, съответно началника на районното управление, който е издал заповед, тъй като те са свалили номерата преди да има индивидуален административен акт за това.

Моля да присъдите разноските на моя доверител. Представям списък по чл. 80 ГПК.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: