ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 217 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.А., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление – Камено при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.А.А. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-7779-000101/07.11.2017 г., издадена от Началника на Районно управление – Камено, с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 2А ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни, като му е отнето свидетелство за регистрация на МПС № 008389197 и две регистрационни табели № А 0701 НА, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

Съдът, като констатира липса на ангажирани доказателства от страна на ответника относно компетентността му да приложи процесната  принудителна административна мярка,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото цитираната в оспорената заповед за прилагане на принудителна административна мярка заповед № 251з-209/18.01.2017 г., с която е упълномощен да прилага принудителна административна мярка по чл.171, т. 2А от ЗДвП, а именно прекратяване на регистрация на моторни превозни средства за срок от шест месеца до една година, както и други документи, удостоверяващи компетентността му за издаване на оспорената заповед.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.04.2018 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на ответника за изпълнението им в дадения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: