Р Е Ш Е Н И Е  № 580

 

Град Бургас, 26.03.2015г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на двадесет и шести февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

            2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 217 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Т.Н., ЕГН **********, против решение № 54 от 22.12.2014г. на Районен съд – гр.Малко Търново, постановено по н.а.х.д. № 232 по описа на съда за 2014г., с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1008/24.09.2014г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция-гр.София, с което на касатора за нарушение на чл.44, ал.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като в мотивите на решението е прието, че наказателното постановление следва да бъде изменено в санкционната му част, но видно от диспозитива му съдът е потвърдил изцяло обжалваното пред него наказателно постановление. Иска се отмяната му от съда. В съдебно заседание, редовно уведомен, касаторът не е явява и не се представлява.

Ответникът по касация – директорът на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество е основателна.

Предмет на обжалване пред районния съд е наказателно постановление № 11-01-1008/24.09.2014г., издадено от директора на АДФИ, с което на П.Т.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП за нарушение на чл.44, ал.9 от ЗОП.

 За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че спрямо П.Т.Н. правилно е била приложена санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 от ЗОП за извършеното нарушение на чл.44, ал.9 от ЗОП, тъй като, в качеството си на лице по смисъла на чл.8, ал.3, вр. чл.7, т.3 от ЗОП, не е изпратил информация за изпълнението на сключения договор за възлагане на обществена поръчка № 13281-28-ОПОС3/06.06.2013г. с „Крио Инженеринг“ ООД до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки в нормативно определения срок по чл.44, ал.9 от ЗОП, при наличие на законово задължение за това. Приел е, че не са налице законоустановените предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай и за приложението на чл.28 от ЗАНН. Посочил е в мотивите на решението, че наказателното  постановление следва да бъде изменено в санкционната му част и потвърдено като законосъобразно и правилно в останалата му част, но съгласно диспозитива на решението районният съд е потвърдил наказателното постановление относно наложената на касатора „имуществена санкция от 500 лева” като законосъобразно.

Настоящият съдебен състав намира за основателно възражението в касационната жалба за допуснато съществено процесуално нарушение при постановяване на оспореното решение.

Потвърждавайки наказателното постановление, районният съд неправилно е възприел, видно от диспозитива на съдебния акт, че на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция от 500 лева”. В случая, с НП № 11-01-1008/24.09.2014г. на физическото лице П.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП. Променяйки вида на наложеното наказание районният съд е постановил съдебен акт извън обхвата на контролните си функции и ограничил правото на защита на санкционираното лице. Отделно, както сочи касационният жалбоподател, налице е и противоречие между извода, формиран в мотивите на решението, за изменение на наказателното постановление в санкционната му част и диспозитива на решението, с който то е потвърдено в посочения в него размер – 500 лв., което прави неясна действителната воля на съда.

С оглед изложеното съдът приема, че при постановява на оспореното решение е допуснато съществено нарушение на  процесуалните правила – отменително касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК, което не може да бъде изправено в настоящото производство и препятства касационната инстанция да проведе надлежния инстанционен контрол.

Предвид разпоредбите на чл.221, ал.2 и чл.222, ал.2, т.1 от АПК, решението следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, който следва да отстрани допуснатото процесуално нарушение съобразно изложените в настоящото решение мотиви.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 54 от 22.12.2014г. на Районен съд – гр.Малко Търново, постановено по н.а.х.д. № 232 по описа на съда за 2014г.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                     

                                                                                 2./