ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 217 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ив трейд” ООД се явява адвокат П..

За ответника директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М..

Явяват се вещите лица С.А. и Л.П..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът докладва постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя с приложени към нея доказателства по опис.

 

Адвокат П.- Моля така представените доказателства да бъдат приети по делото, същите са използвани от вещото лице А. в заключението, прието в предходното съдебно заседание.

Юрисконсулт М. – Считам, че същите не следва да бъдат приети като доказателство по делото. Същите касаят счетоводството на жалбоподателя и същите нямат доказателствена сила и са илеревантни по делото.

 

СЪДЪТ намира приложените към молбата на жалбоподателя доказателства за относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмени доказателства по опис, приложени към молбата на „Ив трейд”ООД с вх.№7892/24.10.2014г.

 

СЪДЪТ констатира, че към заключението на съдебно-техническата експертиза е постъпило допълнение, което не е депозирано в законоустановения срок.

 

Адвокат П.- Не възразявам за неспазения срок. Моля да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание.

Юрисконсулт М.- Да бъде изслушано вещото лице.

 

Сне се самоличността на вещото лице, извършило съдебно-техническата експертиза, както следва:

Л.А.П., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице П.- Представил съм заключение и допълнение към него, които поддържам.

 

Адвокат П.- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението и допълнението към него.

 

Вещото лице П., на въпроси на юрисконсулт М.: В двете заключения съм записал типа месо, който е трупно месо, което се разфасова и в останалата - част бут, котлет, врат, се реализират на пазара по всеки магазин. Казах реализира се като разфасовка- разпаднато, съгласно технологията. Една част от това трупно месо се използва за тези продукти- кайма, кебапчета, кюфтета. Това са неща, които се водят като свинска разфасовка. В цеха на жалбоподателя, който посетих се произвеждат точно тези малки разфасовки на кюфтета, наденички. Това са полуфабрикати, одобрено е, цехът е одобрен от регионалната Здравна инспекция. Цехът работи с много важна програма за проследяване на качеството „ХАСЕП”, която гарантира проследимост на процеса и проследяемост от получаване на суровината до реализация на готовата продукция. Описал съм къде са отишли тези продукти и къде са вложени, в допълнението, с което малко закъснях. Закъснението се дължи на факта, че включваше търговска тайна, позоваване на техническа документация на фирмата и от там се вижда ясно. Просто количеството е голямо и документацията е огромна, взех няколко примера от тази система, всеки един готов продукт е проследяем, може да се проследи от къде е дошъл, къде е отишъл, как е произведен, в документацията на фирмата това е отразено. Като съм написал само кайма и наденица, съм посочил пример. Казах вече, че това е огромно количество- три тона, за да се проследят документ по документ, а там се работи с по 20-30 кг. След като се произведе само кайма, наденица, те се продават в този вид- разфасовани. Това е огромна документация от 2010г. От тези 3 000 кг. месо, остатъкът е 127 кг., ако не се лъжа. То може да е реализирано по два начина, може да се направи пълно обезкостяване и пак месото да се вложи в тези продукти, остават костите, които се изхвърлят и съм посочил по-изгодния вариант за фирмата, като трупно месо.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице П. възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице А. със снета по делото самоличност.

Вещото лице А.- Представила съм заключение, което поддържам.

Адвокат П. – Запозната съм със заключението и нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице А., на въпроси на юрисконсулт М.: не съм правила проверка за наличие на счетоводна грешка. Не ми е поставяна такава задача. Въпросът ми бе да се изчисли данъчния резултат и не съм имала задача по чл.78 да търся счетоводна грешка.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 300 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат П. – Моля да ми дадете срок да представя документите, по които е работило вещото лице П..

Юрисконсулт М. – Оспорвам и двете експертизи и съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза, останаха неизяснени въпроси, а така зададен въпросът, касае наличие на счетоводни грешки, за които няма данни в кориците на делото. В ревизионния акт и в нашето решение няма констатации дали жалбоподателят е реализирал въпросната продукция. Спорът е дали тези два доставчика реално са доставили въпросното количество месо. Няма да соча други доказателства. Моля да бъде наложена на жалбоподателя санкция за несвоевременно направеното искане, както и да бъде наложена санкция на основание чл.161 от ДОПК и да възложите разноските по делото на във вреда на жалбоподателя, тъй като до този момент не е изчерпал доказателствените си искания.

Адвокат П.- Нека да са налични по делото тези доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави на жалбоподателя възможност да представи посочените доказателства, касаещи влагане на стоките по процесните фактури в последващи доставки. Не са налице основания за налагане санкция на същия, доколкото сочените доказателства касаят обстоятелства, установени при изслушване на СТЕ в днешното съдебно заседание, оспорени от пълномощника на ответната страна. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя възможност да ангажира посочените доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: