ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 217 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ив трейд” ООД се явява адвокат Ц.П., преупълномощена от адвокатско дружество „Р. и съдружници”.

За ответната страна– директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М. с приложено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Адвокат П. – Нямам възражения – да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.- 50г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство с жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.- Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Адвокат П - Запозната съм с заключението. Нямам въпроси към вещото лице, моля същото да се приеме.

Вещото лице А., на въпроси на юрисконсулт М.: Не мога да отговоря какъв е бил произходът на стоките. Онова, което съм посочила в изложението и в заключението, е, че не мога да направя връзка между отделна доставка с отделна последваща доставка. Няма как да свържа доставка и последваща доставка. Необходима е повече конкретика.

Юрисконсулт М.- Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 700 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат П.- Имам доказателствени искания за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, формулирани в допълнителна молба от днес. Представям молба с копие за ответната страна, с приложени част от документите, по които е работило вещото лице. В молбата има и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Това са доказателствените ни искания на този етап.

Юрисконсулт М.- Считам, че не е необходимо допускането на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, тъй като констатациите са по ЗДДС и ако евентуално бъдат признати доставките от въпросните три доставчика за реални, то констатациите по ЗКПО са свързани с това. Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам че не е необходима, тъй като на първо място вещото лице няма как да установи въпросните стоки дали са вложени в производството на жалбоподателя и на второ място, спорният предмет е дали има реални доставки с въпросните три фирми и въпросът за последваща преработка на продуктите е ирелевантен за настоящия спор. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира направените доказателствени искания от пълномощника на жалбоподателя за основателни, доколкото поставените към експертизата задачи са относими към предмета на делото и ще спомогнат за неговото изясняване. Приложените към молбата писмени доказателства следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на жалбоподателя с нарочна писмена молба доказателства по опис.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от жалбоподателя в писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение по поставените в молбата на жалбоподателя задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на страните, че вещото лице ще бъде определено след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт М.- Във връзка с представените доказателства, оспорвам така представените счетоводни разпечатки, тъй като от тях не става ясно кой ги е изготвил и в какво качество. Оспорвам качеството на документите, от кого са съставени и от кога.

Адвокат П. – Ако е необходимо ще представя отново тези документи. Представям и фактура за платен адвокатски хонорар.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: