ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                       две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 217 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ИВ ТРЕЙД” ООД, редовно призован, представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от „ИВ ТРЕЙД” ООД против Ревизионен акт № 021301327/24.09.2013 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, частично потвърден с Решение №400/19.12.2013г., постановено от Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Няма да сочим други доказателства.

 

По доказателства съдът докладва, че по делото е постъпила молба от „Адвокатско дружество Р. и съдружници”, представлявано от адвокат В.Т. с формулирани в молбата доказателствени искания, както следва, а именно: издаване на 3 броя съдебни удостоверения, касаещи доставчиците „Балкан 70 интернационал” ЕООД, „Ем Си Ем Груп 209” ЕООД и „Ем Си Ем Груп 2009” ЕООД, както и искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която след запознаване с документите по делото и извършване проверка в счетоводството на дружеството-жалбоподател да отговори на конкретно формулирани в молбата въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по така направените доказателствени искания, включително и експертизата.  По отношение  на въпрос № 6, не знам дали същият не е правен.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

В полза на дружеството-жалбоподател, представлявано от процесуалния представител адвокат В.Т., ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ 3 броя съдебни удостоверения, които да й послужат пред ТД на НАП София за снабдяване с информация, съставляваща данъчна и осигурителна информация по отношение на доставчиците на дружеството-жалбоподател, както следва: „Балкан 70 интернационал” ЕООД, „Ем Си Ем Груп 209” ЕООД и „Ем Си Ем Груп 2009” ЕООД.

Съдебните удостоверения следва да бъдат издадени след представяне на доказателства за заплащане на дължимите за това такси.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата, съдържащи се в административната преписка, да отговори на въпросите,  формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба с вх. № 2223/24.03.2014 година.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата експертиза в размер на 700 лева, платими от жалбоподателя в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внасянето на депозита.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Събина Василева Арабаджиева, която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.07.2014 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: