ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,06.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 217 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За дружеството- жалбоподател се явява адвокат П..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Адвокат П.: Във връзка с откритото производство по оспорване на документи представени с молба от 24.04.2015г., подробно съм описала защо част от документите не могат да бъдат оспорени, става въпрос за търговския документ. Ще се ползвам от тези доказателства. Търговският документ е представен в хода на ревизията и същият е описан на стр.11 от ревизионния доклад. Представих ги допълнително с цел на това, че вещото лице е работило по тях. Представените 43 страници производствени документи, които представляват технологични карти, също са представени с жалбата, още повече, че тези документи са описани и в протокол, който не е оспорен от ответника, това е протокол №2511/2010г.

Юрисконсулт М.: И в практиката на повечето състави на ВАС е възприето, че ако не е направено оспорване в административното производство, то оспорването се прави в съдебното такова.

Адвокат П.: В случай, че не се отмени определението на съда, с което е допуснато оспорването, заявявам, че ще се ползваме от оспорените документи. Единият от тях е търговски документ №377/15.10.2010г. с доставчик „МСМ груп” и получател „Ив трейд” ООД. Приложени са като доказателства към жалбата при обжалването на ревизионния акт- там са представени рецептурници и карти, и трябва да са приложени към самата жалба. Относно оспорването на тези технологични карти, както и за другите документи, моля да ми бъде допуснат до разпит един свидетел - госпожа А.. Тя е лицето, което е изготвило тези документи и ги е подписало. Тъй като са оспорени в тази връзка от страна на ответника, че не е ясно от кого са съставени, от кого и в какво му качеството. Тя ще внесе яснота за всичко това. Тя реално е приемала за дружеството жалбоподател стоките, и в частност е изготвяла документите, които са оспорени.

Юрисконсулт М.: Възразявам относно искането за разпит на свидетел. Ако в случая са били съставени документи, същите би следвало да са били или изгубени или унищожени, за да има полза да се търси доказването им с разпит на свидетел.

 

СЪДЪТ, предвид изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като констатира, че в административната преписка е приложен търговски документ №00377/15.10.2010г.- на л.633 от делото, приобщен към доказателствения материал в първото по делото заседание, намира, че същият не е бил своевременно оспорен и неправилно в предходното съдебно заседание е открито производство по чл. 193 от ГПК. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.07.2015г., с което е открито производство по оспорване на търговски документ №00377/15.10.2010г.

 

СЪДЪТ намира направеното доказателствено искане за разпит на свидетел за допустимо и относимо към предмета на спора, доколкото се сочи в писмената молба от пълномощника на жалбоподателя, че посредством гласните доказателства ще се установява факта на доставките. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля както следва:

Д.Т.А., родена на ***г., гр. Бургас, с постоянен адрес *** българка, български гражданин, неосъждана, с месторабота „Ив трейд” ООД Бургас. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката А. на въпросите на адвокат П.: Работя в „Ив трейд” ООД Бургас от 1998г. на длъжност ръководител търговска експлоатация. Изпълнявам функциите на управител на обект-цех Сарафово. Дейността на дружеството е преработка на месо. Аз отговарям и работя в цеха за производство на млени меса от червено месо. Получаваме меса от фирми-доставчици. Конкретни фирми, с които работим, са „Хеликом” Сливен, „Вивекта” София, „Векта”, „МСМ груп” София, имаше някакви буквички отзад, „Ваклинов”, мисля че е бургаска или софийска, и в момента работя с някои от тях. Това са фирми, които са доставяли меса при мен, с някои продължавам да работя и още, и в момента. Стоката пристига със стокова разписка, плюс търговски документ и товарителница. Получаваме стоката, замерваме дали отговаря, проверяваме партидите. Замервам, означава дали отговаря на килограмите, партидата, номер „Л” на кашона, с търговския документ, който представя фирмата. Съответно разписвам, те си взимат един екземпляр за тях и това е при получаването.

Адвокат П.: Моля да бъдат предявени на свидетелката документите, представени от нас с молба вх.№3874/24.04.2015г., представляващи технологичните карти и входящ дневник.

 

Съдът предяви на свидетелката документите, приложени на л. 1297 до л. 1344 вкл. от делото.

 

Свидетелката А. на въпросите на адвокат П.: Това са документи, които се попълват при постъпването на стоката. Когато постъпи стоката в момента попълваме този входящ дневник с данни за фирмата, суровината, всичко това го попълвам аз, защото от Агенцията по храните ни проверяват. Другите документи се попълват в процеса на работата, когато трябва да се направи продукцията. Аз съм ги изготвила тези документи, подписът е мой, става въпрос за входящия дневник и технологичните карти. Протоколите ги изискват от Агенция по храните. Разликата между технологични карти и производствени документи, тези които нямат наименование е, че технологичните карти, всяка е за различна месна заготовка, другото е входящ документ за това, което получаваш от всяка фирма, какво точно си получила. Повечето документи, които нямат наименование, също са вид технологични карти, няма различие. Всички документи които се изготвят от моя страна се изискват от различни органи. Например от Агенция по безопасност на храните ни проверяват, първо входящия дневник и продукцията в самата камера, тръгват камера, входящия дневник и търговски документ. Има проверяващо лице от Агенцията по храните, доктор, който контролира обекта, може би два пъти в месеца идва и проверява обекта, като един път в месеца взима технически проби. Ние също сме длъжни да даваме проби. Има и обратна проследяемост от краен продукт и стигаш до доставчика и се изготвят протоколи за това. Аз го изчитам, разписвам и един екземпляр е при мен, един екземпляр е в досието на фирмата в агенцията по храните, в ОБДХ Бургас, защото всеки един производител си има досие там. Докторът може да се сменя, но досието си е едно и също, на фирмата. Този печат, който е в търговските документи с BG и цифри след него, е за регистрацията в ОБДХ, BG е регистрация на фирмата в регистъра на ОБДХ и при проверка ги проверяват и този печат удостоверява, че аз, от тази фирма, мога да зареждам меса. Агенцията удостоверява с този печат, той се слага за това там.

Свидетелката А. на въпросите на юрисконсулт М.: Документите, които се изготвят, когато дадена стока пристигне в цеха, са следните: Стоката пристига от доставчика със стокова разписка и търговски документ. Платежното, ако плащането се извършва по банка и фактурата, която може да дойде и по-късно, може да дойде в момента, може да се изпрати по-късно, на някои стокови пише, че плащането е в брой, по някои доставки плащането е по банка. Това може от стоковата да се разбере, а и на фактурата си пише „по банка”, щом е по банка, аз не плащам, аз съм лицето на обекта, което извършва плащанията. Стоката може да дойде с фактурата и аз я предавам в счетоводството. Всички доставки идват с фактура. Всички плащания са направени с фактура. Всеки търговски документ има фактура. За този период не мога кажа, но практиката е, че може да дойде веднага, може и след няколко дни, ти имаш стокова и аз приемам стоката. Стоката пристига със стокова разписка и търговски документ, аз търговския документ не съм длъжна да разпиша, аз разписвам стоковата разписка. Търговският документ е от склад до шофьор, не знам дали има товарителници. Работила съм с „МСМ 2009”, „МСМ Балкан” и с Инком” тези фирми са в Приморско, аз лично съм работила с „МСМ”. Пак е същата фирма, жалбоподателя има друг склад, който също получава стока. С „МСМ” не работим вече, за другите работим и с двете МСМ не работим вече. Не се обадиха повече да предлагат стока. По принцип те, фирмите, се обаждат, офертират те, казват има нещо такова и всъщност това е офертата. Търговската кореспонденцията – офертата, получаваш, а ако има промяна на цените се обаждат, ако не се обаждат - го доставят. Кореспонденцията е по мобилни телефони. Аз правих заявките.

Юрисконсулт М.: Моля да бъде предявен на свидетеля първия документ наличен на стр. 1312.

Свидетелката А. на въпросите на юрисконсулт М.: Това е за кайма, това е технологична карта за кайма, това е производството. За да я направиш има си рецепта, влизат получените меса по партидата „Л”- вложени от тези примерно са 600 кг , от тези 600 кг ми оставят 200, на следващото следващия вход пак, това е програма за проследяване на месото. Аз съставям тези технологични карти. Агенцията по храните ми изискват да съм подписала тези документи.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

Адвокат П.: Представям трудов договор на свидетелката, в уверение на това, че е заемала посочената от нея длъжност и е служител на жалбоподателя. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА трудов договор от 16.07.1998 г. и допълнително споразумение към него.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да уважите жалбата на „Ив Трейд” ООД и да отмените оспорения ревизионен акт, като неправилен и незаконосъобразен. Считам, че изложените в него аргументи са недоказани и са в пълно противоречие със събраните по делото писмени и гласни доказателства. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото и да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В случай, че отмените обжалвания ревизионен акт, моля на осн. чл. 161, ал.3 от ДОПК, разноските да бъдат възложени на жалбоподателя, тъй като същия представи множество доказателства в съдебното производство и които е бил могъл да представи в ревизионното такова. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 732 лв., като правя възражение прекомерност на разноските претендирани от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: