О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1901

 

Град Бургас, 9.08.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на девети август през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 2176 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Маги 2000 - А.М.“, ЕИК ***, против допуснато предварително изпълнение на наложена на ЕТ „Маги 2000 - А.М.“ принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – аптека, находящ се в к.к.“Слънчев бряг“, хотел „Марвел“, и забрана за достъп до него за срок от 12 дни със заповед № ФК-491-0337884/24.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

При извършената служебна проверка за допустимост на производството съдът намира жалбата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.7 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Съдът изиска извършването на справка относно страните и предмета по адм. дело № 2034/2018г. по описа на Административен съд-Бургас. Видно от представената справка, на 30.07.2018г. е  образувано  адм. дело № 2034/2018г. по описа на съда по жалба с вх. № 8544/30.07.2018г. от ЕТ „Маги 2000 - А.М.“, ЕИК ***, представлявано от А.М., против допуснато предварително изпълнение на наложена на ЕТ „Маги 2000 - А.М.“ принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – аптека, находящ се в к.к.“Слънчев бряг“, хотел „Марвел“ и забрана за достъп до него за срок от 12 дни със заповед № ФК-491-0337884/24.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Делото е приключило с определение № 1811/30.07.2018г., с което е отхвърлена жалбата на ЕТ „Маги - А.М.“. Определението е обжалваемо в 7- дневен срок от  съобщаването му на страните.

Съдът установи, че по описа на Административен съд-Бургас са образувани две дела, по които страните и предмета са идентични. Налице са предпоставките на чл.159, т.7 от АПК за прекратяване на настоящото дело – наличие на образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Водим от горното Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Маги 2000 - А.М.“, ЕИК ***, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложена на ЕТ „Маги 2000 - А.М.“ принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – аптека, находящ се в к.к.“Слънчев бряг“, хотел „Марвел“ и забрана за достъп до него за срок от 12 дни със заповед № ФК-491-0337884/24.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2176 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

           

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: