ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2176 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Ц., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.С.Ц. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Несебър по заявление № Н2-2617/30.04.2013 година на Община Несебър за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти представляващи 2 броя павилиони за промишлени стоки в УПИ ІV-231, кв.24 по плана на гр.Свети Влас.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам подадената жалба. Моля да бъдат приети представените с нея доказателства. Запозната съм с представената преписка от административния орган. Искам да отбележа, че протокол №5 от 23.05.2013 година е неотносим към спора, тъй като е видно от представената обратна разписка, че същата е връчена на 08.08.2013година, след изтичане на срока за произнасяне по заявлението и след подаване на жалбата срещу мълчаливия отказ. Освен това той представлява по своето същество отказ и отново е постановен от некомпетентен орган. Не възразявам да се приемат останалите доказателства.

Представям списък по чл.80 от ГПК за направените разноски.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите подадената жалба като с оглед представените доказателства, същата е основателна. Моля да дадете указания на административния орган да издаде разрешение за поставяне на преместваемите обекти. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените по делото разноски. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: