О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1905

 

Град Бургас, 10.08.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на десети август през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 2175 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на К.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, против допуснато предварително изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001513/12.06.2018г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас, с която на К.Д.Г. е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“а“ от Закона за движението по пътищата – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до отпадане на основанието за това.

В жалбата са изложени доводи за наличие на предпоставките по чл.166, ал.4, вр. ал.2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на приложената принудителна административна мярка (ПАМ). Искането от съда е да постанови определение, с което да спре предварителното изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001513/12.06.2018г. до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

Ответникът представя административната преписка по издаване на заповедта.

Съдът, след преценка на изложеното в жалбата, представените доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта на особеното искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта за прилагане на ПАМ:

В отклонение на общия принцип за суспензивния ефект на жалбата, съгласно чл.166, ал.1 от АПК, разпоредбата на чл.172, ал.6 от специалния ЗДвП предвижда, че обжалването на заповедите за прилагане на ПАМ не спира изпълнението им. Специалният закон не предвижда основанията за спиране изпълнението на визираните в чл.172, ал.1 от ЗДвП заповеди, поради което намира приложение разпоредбата на чл.166, ал.4 от АПК, съгласно която допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда, при условията на чл.166, ал.2 от АПК – ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като искането може да бъде предявено при всяко положение на делото, до влизането в сила на решението.

Видно от изложеното в хипотеза на разглеждане на искане за спиране по чл.166, ал.4, във връзка с ал.2 от АПК, то е допустимо при висящо съдебно производство по обжалване на административния акт. Предмет на това производство не е проверка на законосъобразността на административния акт, а искането на оспорващия съдът да постанови временно, до решаване на основния спор, спиране на допуснатото предварително изпълнение. Това право на оспорващия може да се реализира във висящо производство по оспорване на законосъобразността на административния акт и цели да обезпечи правата му в рамките на съдебното производство, поради което не може да се образува самостоятелно съдебно производство с предмет искане за спиране на допуснато предварително изпълнение. Производството по искането за спиране е подчинено на главното производство и съществува само дотолкова, доколкото съществува главното производство.

При извършена служебна проверка съдът установи, че в Административен съд– Бургас не е образувано съдебно производство по обжалване от страна на К.Д.Г. на заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0769-001513/12.06.2018г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас. След като не е налице висящо съдебно производство по обжалване законосъобразността на административния акт, направеното искане за спиране на неговото изпълнение, на основание чл. 166, ал.4, във връзка с ал.2 от АПК, е процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Водим от горното Административен съд – Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, против допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001513/12.06.2018г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2175 по описа за 2018г. на Административен съд – Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

           

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: