ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2175 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.М.Ч.-П., редовно призован, не се явява. За нея адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Щ.Н., редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба Н.М.Ч.-П. против решение № 94-01-26521/08.08.2013година на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което е оставена без разглеждане подадената жалба срещу Акт за установяване на задължения по декларация АУЗД 3481/26.06.2009година.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Н., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ В.: Поддържаме жалбата. Отново правим искане след постъпилото становище от ответника, да бъде представен оригинала на Акт за установяване на задължения по декларация №3481/26.09.2009година, тъй като стандартно върху този тип актове има отпечатана разписка, която се попълва при връчването на самия акт. По наше мнение такава разписка не е попълвана от моята клиентка и за да установим, че няма такава попълнена разписка искаме същия да бъде представен. Моля да задължите ответника да представи оригинала на Акт за установяване на задължения по декларация №3481/26.06.2009година, както и  да представи оригинала на обратната разписка, с която се твърди, че е връчен акта, с оглед необходимостта да се установи дали в разписката са извършвани дописвания.

Да се изслуша заключението на вещото лице

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. По повод исканията на жалбоподателя, принципно не се противопоставяме нито един от изброените документни да бъде представен в оригинал. Считам обаче, че това е напълно излишно и в  пълно противоречие с един от основните административни принципи, а именно бързина и процесуална икономия, защото процедурата по връчване на актове издадени по реда на ДОПК е строго регламентирана в самия кодекс, като никъде в съответните норми за редовността на връчването не е упоменато съществуване на разписка върху акта за установяване на публично вземане. Тази разписка за която жалбоподателя говори е всъщност по утвърдени от НАП образци, как трябва да изглеждат актовете, като те са утвърдени след издаване на процесния акт. Аз лично мисля, че няма оформена такава разписка, защото в стария програмен продукт, доколкото ми е известно не се регенерира такива разписки. Те са на всеки един документ от образците утвърдени от НАП било то на ревизионен акт, било то на АУЗД, акт за прихващане.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и с нарочните молби писмени доказателства.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Щ.К.Н. - 62 години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ В.: Вие видяхте ли оригинала на АУЗД №3481? Питам защото по делото е приложено само копие на разписката.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Н.: Видях и АУЗД и обратната разписка в оригинал. Те ми бяха предоставени в съответната дирекция в Община Бургас и на място ги изследвах.

 

АДВОКАТ В.: На самия акт  има ли отпечатана разписка за връчването.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Не, няма.

 

АДВОКАТ В.: Имаше ли подпис на лицето на самия акт, за връчването му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Не нямаше подпис на акта за връчването му. Имаше подпис само на инспектора.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 148 лева, от които 100 лева платими от внесения от депозит  и 48 лева платими от жалбоподателката в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

Указва на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

По направеното искане за представяне на оригинал на обратна разписка ИД PS 8000 000№58 P и АУЗД, съдът счита същото за основателно поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи оригинала на обратна разписка ИД PS 8000 000№58 P, с която е връчен акт за установяване на задължения №3481/26.06.2009година, както и оригинал на АУЗД №3481/26.06.2009 година, като в случай, че към него няма оформена разписка за връчването му, това следва да бъде посочено писмено.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.11.2013 г.  от  11.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: