О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1900

 

Град  Бургас, 9.08.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на девети август през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 2174 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл.60 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на ЕТ „Нептун-13 – Х. М.”, ЕИК ****, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на приложената със заповед № ФК-542-0389801/06.08.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр.Приморско, ул.„Георги Кондолов“ № 21, стопанисван от ЕТ „Нептун-13 – Х. М.”, и забрана за достъп до обекта за срок от дванадесет дни, обективирано в заповедта.

Жалбоподателят оспорва разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на приложената със заповедта принудителна административна мярка (ПАМ) като незаконосъобразно. Твърди, че не са посочени конкретни фактически основания за допускане и не е обоснована и доказана конкретна необходимост от разпореденото предварително изпълнение. Счита, че налагането на ПАМ преди съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление води до нарушаване правото му на защита. Искането от съда е за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка и за спиране на изпълнението на допуснатото предварително изпълнение до влизане в сила на окончателен съдебен акт.

Ответникът представя административната преписка по издаване на акта.

Съдът, след преценка на изложеното в жалбата, представените с административната преписка доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността на жалбата:

От доказателствата по делото се установява, че на 1.08.2018г. в 20:40 часа е  извършена оперативна проверка на търговски обект – магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр.Приморско, ул.„Георги Кондолов“ № 21, стопанисван от ЕТ „Нептун-13 – Х.М.”. При проверката е установено, че при извършена контролна покупка на 1 бр. безалкохолна напитка „Фанта“ от 0.500 л. на стойност 1.60 лв., заплатена в брой от орган по приходите, след предаване на плащането не е издаден фискален бон от функциониращото в обета фискално устройство. Констатациите са отразени в протокол за извършена проверка сер. АА № 0389801/01.08.2018г., към който са приложени събраните при проверката доказателства. Прието е, че е нарушен състава на чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – нерегистриране и неотчитане на извършваните от търговеца продажби на стоки чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон). Допълнително е извършено засичане на касовата наличност към момента на проверката. Отпечатан е дневен финансов отчет „Х“ от наличното в търговския обект фискално устройство и е предоставен опис на паричните средства в касата. Установена е положителна разлика в касовата наличност в размер на 211.31 лв.

Предвид установеното от административния орган неизпълнение на законово задължение – неспазване реда и начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за продажба, началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, е издал заповед № ФК-542-0389801/06.08.2018г., с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС спрямо търговеца-жалбоподател е приложил принудителна административна мярка „запечатване на обект“– магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр.Приморско, ул.„Георги Кондолов“ № 21, за срок от дванадесет дни, на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС е забранил достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка и на основание чл.188 от ЗДДС, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, е разпоредил предварително изпълнение на приложената ПАМ.

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. От представените по делото доказателства се установява, че жалбата против разпореждането е подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК – заповедта за прилагане на ПАМ е връчена лично на едноличния търговец на 8.08.2018г., видно от разписката за връчване на екземпляр от заповедта, и жалбата до съда против заповедта е подадена на 9.08.2018г. Същата изхожда от надлежна страна – адресат на акта, и е в изискуемата форма, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата против разпореждането за допускане на предварителното изпълнение е неоснователна.

Разпореждането е издадено от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и представените от ответника заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. и заповед № 2106/30.03.2018г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му.

Съгласно разпоредбата на чл.188 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС – запечатване на обект и съпътстващата я забрана достъпа до обекта, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. Така формулиран, текстът на закона препраща към реда и предпоставките за допускане на предварително изпълнение на административните актове, уредени в чл.60, ал.1 от АПК. В последния са предвидени хипотезите, при наличието на които органът, издал акта, може да разпореди предварителното му изпълнение – когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

В случая обжалваното разпореждане е мотивирано, като в него е посочено и обосновано основанието за допускане на предварителното изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК. Съдържа достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно дейността на търговеца – обстоятелствата относно извършеното нарушение на императивни норми, установената разлика в касовата наличност в размер на 211.31 лв., среднодневният оборот на стойност 67.57 лв., наличието на непогасени публични задължения в размер на 1 425.67 лв., за част от които има образувано изпълнително дело, декларираните годишни финансови резултати за 2015г., 2016г. и 2017г., създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализирания оборот. Посочено е, че предварителното изпълнение на наложената ПАМ е допуснато за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Обосновано е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

Съдът приема, че е налице защитим значим държавен и обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК, налагащ в случая необходимостта да се промени незабавно с издаване и връчване на акта досегашното фактическо положение, указващо на трайно поведение на данъчния субект, свързано с отрицателни последици за фиска. С допуснатото предварително изпълнение се постига превенцията при защита на събирането на публичните вземания, като се има предвид, че жалбоподателят не е изпълнил нормативно регламентирани разпоредби за отчетността при продажба на стоки.

Неоснователно е възражението в жалбата, че налагането на ПАМ преди издаване на наказателното постановление е недопустимо. Приложената принудителна административна мярка има превантивен характер – да осуети възможността на дееца да извърши други противоправни деяния, но тази мярка не съставлява административно наказание и няма санкционен характер. Тя се прилага без оглед на вината и доказаността на нарушението, като чрез нея се реализира единствено диспозицията на правната норма и в този смисъл предприемането й по никакъв начин не е обвързано с наложената в производството по ангажирането на административнонаказателната отговорност на лицето имуществена санкция.

Неоснователно е и възражението, че е допуснато съществено процесуално нарушение с такъв интензитет, водещ до нищожност на разпореждането, поради това, че в заповедта е посочено, че е извършена оперативна проверка на търговски обект, находящ се на различен адрес. От съставения при проверката протокол и разпоредителната част на заповедта е видно, че проверката е извършена и нарушението е установено в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект, находящ се в гр.Приморско, ул.„Георги Кондолов“ № 21, както и мярката е приложена именно за този търговски обект. Очевидно се касае за допусната техническа грешка при посочване в обстоятелствената част на заповедта друг номер на същата улица, а не за съществено процесуално нарушение.

По изложените мотиви искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповед № ФК-542-0389801/06.08.2018г., е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Водим от горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Нептун-13 – Х.М.”, ЕИК ***, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на приложената със заповед № ФК-542-0389801/06.08.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр.Приморско, ул.„Георги Кондолов“ № 21, стопанисван от ЕТ „Нептун-13 – Х.М.”, и забрана за достъп до обекта за срок от дванадесет дни, обективирано в заповедта.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: