ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на девети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2174 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Д - Д.Т.“, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Д. – Д. Т.“, представлявано от Д.Т.Б., чрез адвокат И.И. от БАК против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-209-0263705/21.07.2017 г., издадена от директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – гр. Бургас.

С определение № 1929/07.09.2017 г. съдът е указал на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта, както и е указал на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед; допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

В изпълнение на дадените указания на ответника, по делото е постъпило писмо вх. № 9831/18.09.2017 г., към което е приложена служебна бележка за служебния статус на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – гр. Бургас.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка, както и с писмо на ответника вх. № 9831/18.09.2017 г. документи, като доказателства по делото.

 

Поради липса на заявени доказателствени искания от страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

ДАВА ХОД на устните състезания:

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: