ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2174 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Р.Т., редовно уведомен, се представлява от адв.К., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата. Водени са разговори с ответната страна за извънсъдебно решение на спора. Моля да отложите делото за постигане на споразумение с Община Бургас.

Нямам доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата. Нямам информация за проведени разговори за постигане на споразумение. Налице е обществен интерес във връзка с реализацията на инвестиционната програма инвестиционен проект „Надлеза”, която изисква разрешаване на съдебния спор възможно в най-кратки срокове.

Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства и тези, изпратени от административния орган като заверена преписка по изготвянето на обжалваната заповед.

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да отмените оспорваната заповед на заместник кмета на Община Бургас, предвид обстоятелството, че не е налице приключила процедура и по § 184 и § 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ по узаконяване на процесния обект.

Видно от приложения акт на главния архитект за отказ от узаконяване, същият е обжалван. Приложената заповед № 21/16.05.2007г. на началника на РДНСК-гр.Бургас, касае отхвърляне на жалба за строеж на два други обекта, а именно административна сграда на два етажа и масивен навес – складова база, които към него момент на скицата от 18.06.2003г., находяща се на лист 22 от делото, са сгради № 1 и № 2. Процедурата е инициирана по отношение на обект № 3 по тази скица озаглавен „складова база„, за която няма произнасяне по жалбата на моя доверител срещу отказа на главния архитект.

Във връзка със скицата от 18.06.2003г. на лист 18 по делото е приложена и жалбата против решението на главния архитект за отказ за издаване на акт за узаконяване, като в мотивите на заповедта се твърди, че този отказ е потвърден с влязла в сила заповед на началника на РДНСК-гр.Бургас № 21/16.05.2007г., но тя касае административна сграда на два етажа и масивен навес - складова база, които са под № 1 и № 2 от скицата, а не № 3, която е процесната.

В този смисъл нямаме произнасяне от страна на РДНСК-гр.Бургас по жалбата срещу отказа на главния архитект относно узаконяването на строеж „складова база” означен с № 3 от скицата, в който смисъл настоящото производство все още е висящо.

Констативният акт, който е приложен по делото е под №  64/17.05.2004г, находящ се на лист 27 от делото, а при отказа за узаконяване органът се позовал на Констативен акт № 65. Заповедта на началника на РДНСК се позовава на Констативен акт № 160, който не е наличен по делото.

 

Юрисконсулт Б.: В заповедта е отбелязано, че строежът представлява масивен склад, разположен по северната граница на имота и т.н. Разглежда се тази сграда и точно по този въпрос се е произнесъл и по този предмет на спора.

 

Реплика Адв.К.: За другите строежи № 1 и № 2 е точно този отказ, който е потвърден със заповед на РДНСК. Строежи № 1 и № 2 са вече премахнати.

Отделно от тази Заповед № 21, за обекти № 1 и № 2 не зная да има друга заповед. По отношение на имотите № 1 и № 2 така, както са обозначени на скицата на лист 22 от делото, нямам данни по отношение на тези имоти да има постановявана друга заповед.

Считам, че Заповед № 21 касае обекти № 1 и № 2.  Не мога да кажа дали по отношение на обекти № 1 и № 2 е подавана жалба, но нашият спор в момента е за обект № 3

Изложил  съм в жалбата подробни съображения във връзка с процедурата по чл.127, ал.2 от ЗИД на ЗУТ, доколкото административният орган може да преценява нейната допустимост и  основателност.

Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Юрисконсулт Б.: Моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна. Изложени са подробни съображения в заповедта, фактически и правни доводи, които налагат нейното издаване. Тъй като се касае за незаконен строеж - масивен склад, разположен в северната граница на имота без строителни книжа, действително случаят е разглеждан веднъж и е налице съответно отказ на главния архитект за издаване на акт за узаконяване на основание § 184 ПЗР на ЗУТ, тъй като към него момент не са представени необходимите документи по чл.144 от ЗУТ в указания срок и така също незаконният стоеж е недопустим по действащия ПУП и по нормите, които са действали  по времето, когато е извършен, както и действащата към него момент разпоредба

С оглед на това, на основание § 184, ал.4 от ЗУТ главният архитект е отказал узаконяване. Към настоящия момент отново се подава молба за узаконяване и в заповедта е отбелязано, че не следва повторно деклариране и изследване възможността за узаконяване, тъй като вече веднъж административният орган се е произнесъл по този въпрос и съответно заповедта на началника на РДНСК не е обжалвана в законоустановения срок, поради което същата е влязла в сила.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: