ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2173  по описа за 2017 година

На именното повикване в 16:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АС 1“ ООД А.Ш., редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се  от адв.В., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „КОНТРОЛ“ при ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба на „АС-1“ООД с ЕИК 126142488, представлявано от К.К., като пълномощник на управителя А.Ш., против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП—241-0327413/31.07.2017 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- град Бургас.

Указва на страните следната доказателствена тежест: На административният орган да установи наличие на процесуално-правните  и материално-правните предпоставки за издаване на оспорения административен акт. Указва на всяка от страните, че при позоваване на позитивни  факти и обстоятелства, в  тежест на позовалата  се  на тях страна да установи наличието  на същите.

Докладва постъпилата административна преписка, постъпила  с вх.№9659/13.09.2017 година, както и постъпилите  такива от жалбоподателя.

 

АДВ.В.- Поддържам жалбата.Да се приеме преписката и  доказателствата, които сме представили.Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилата административна преписка, както и писмените доказатества, представени от жалбоподателя.

Съдът, оглед изявлението на процесуалния представител на  жалбоподателя  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.В.-Моля да уважите жалбата като се съобразите с мотивите ни изложени в нея. В настоящият случай  разпореждането за предварително изпълнение на ПАМ бе потвърдено от съда.Факт, който е известен на Вашия съств. Към момента има определение на ВАС, с което се потвърждава опредлението на Административен съд Бургас, така че дружеството остана запечанато  за 14 дни, но към настоящият момент ние продължаваме да искаме отмяна на заповедта, за да упражним правата си по ЗОДОВ, тъй като изпълнението на предварателната мярка ограничава правата на жалбоподателя, поставя го в ситуация, в която няма как да защити своите  интереси и се оказва, че едно такова запечатване има по-голяма сила, отколкото би имало административното наказание, по повод на която е настоящата заповед. Представили сме  доказателства, от които е видно, че вредите, които са настъпили са несъразмерни с вредите, които евентуално  е нанесло с неиздаването на касова бележка в размер на 14.40 лв. Моля да присъдите разноските в размер на 50 лв държавна такса.

 

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: